STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 1269/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jedną z przesłanek powstania i zakresu roszczenia o rozliczenie nakładów jest dobra lub zła wiara posiadacza. Odnosi się to także do posiadacza zależnego, ale oczywiście dobra wiara w przypadku takiego posiadania oznacza nie to samo, co w wypadku posiadania samoistnego. W wypadku bowiem posiadania zależnego, usprawiedliwione przekonanie co do zgodności posiadania ze stanem prawnym musi się odnosić nie do prawa własności, lecz do tego prawa, w zakresie którego posiadacz włada rzeczą. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 50, Sygnatura: I ACa 104/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach związanych z odpowiedzialnością za zobowiązania z deliktów powstałe przed przekształceniem państwowego szpitala klinicznego prowadzonego w formie jednostki budżetowej w samodzielny zakład opieki zdrowotnej, właściwą do reprezentowania Skarbu Państwa jednostką organizacyjną jest na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. nr 12, poz. 136) wojewoda, nie zaś Minister Zdrowia. Sąd Ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 1168/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy spółki, podobnie jak postanowienia innych umów, rodzą skutki inter partes. W stosunku do innych podmiotów mogą rodzić skutki prawne tylko wtedy, gdy podmioty te zostały poinformowane o treści umowy. Jest to tym bardziej istotne, że wspólnicy mogą w umowach spółki zawrzeć takie postanowienia, według których tylko nieliczne czynności, lub czynności o bardzo niskiej wartości należeć będą do zwykłych czynności spółki. Trudno wymagać od kontrahentów wspólników, by w każdym takim p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 51/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 192 § 1 k.h. nie uchyla okoliczność, iż została powzięta uchwała o zwrocie dopłat również tym wspólnikom, którzy ich nie wnieśli. Członek zarządu mógłby uniknąć tej odpowiedzialności, gdyby zaskarżył uchwałę na podstawie art. 240 § 1 i § 3 pkt 1 k.h. Skoro tego nie uczynił, ponosi solidarną odpowiedzialność ze wspólnikiem, który otrzymał wypłatę z naruszeniem prawa na podstawie art. 192 § 1 k.h. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 1344/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art.72 i art. 77 ustawy z dnia 13 listopada 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) nie przewidują możliwości oprocentowania odsetek, podlegających zwrotowi razem z nadpłatą podatku, niesłusznie wyegzekwowanych od podatnika. Omyłkowe wypłacenie przez organ podatkowy takiej kwoty należności uzasadnia dochodzenie jej zwrotu przez Skarb Państwa jako świadczenia nienależnego, na zasadzie art. 410 k.c., bowiem Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów umożliwiających do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 512/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Skuteczne odstąpienie od umowy powoduje, że stosunek prawny wygasa ze skutkiem ex tunc, tak jakby umowa w ogóle nie została zawarta. II. Odstąpienie od umowy jest wykonaniem uprawnienia kształtującego. Kształtuje ono bowiem nowy stan prawny między stronami w ten sposób, że od chwili jego złożenia umowa wzajemna przestaje je wiązać, strony nie są już obustronnie wobec siebie zobowiązane do świadczeń przewidzianych w umowie, a to co ewentualnie świadczyły już wcześniej, podlega zwrotowi. Zgodn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 1309/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych prawem. Tym samym w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia się, nie ma żadnych uprawnień. To nadal są pieniądze właścicieli lokali, a nie wspólnoty i nie może ona, nawet gdy chce tego większość właścicieli, zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, że wydatki, na poczet których były uiszczane, były niższe niż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 30/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznane w oparciu o art. 446 § 3 k.c. odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, która nie jest uwzględniona przy zasądzaniu renty osobom uprawnionym. Dla oceny znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej miarodajny jest stan w chwili śmierci osoby bezpośrednio poszkodowanej z tym, że jeżeli ma miejsce pogarszanie się tej sytuacji, to uwzględnia się też sytuację z daty wyrokowania. Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2001 r. na rozprawie s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 1674/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa wywiedzionego z art. 222 § 1 k.c. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Okręgowemu o wydanie określonych walorów dewizowych, złożonych do depozytu sądowego na podstawie art. 200 dawnego k.p.k. (obecnie art. 231 § 1 k.p.k.), pomimo braku odesłania przez sąd karny osoby zainteresowanej na drogę procesu cywilnego (art. 230 § 2 k.p.k.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 4/01
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stan zadłużenia określonej osoby należy do sfery jej prywatności, a ujawnienie tej informacji dziennikarzowi w celu opublikowania jej w prasie, czyli podanie do publicznej wiadomości, niezależnie od tego czy jest to informacja prawdziwa, czy nieprawdziwa, jest naruszeniem dobra osobistego w postaci prawa do prywatności (art. 23 k.c.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Leontyny J. przeciwko Ryszardowi Z. o ochr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU