STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Decyzja Urzędu Antymonopolowego z dnia 23 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 164, Sygnatura: DO-II-56/S/94/1161/BM (prawomocna)
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyką monopolistyczną jest stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w umowach cywilnoprawnych o wprowadzenie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, zawieranych przez to przedsiębiorstwo wprost, zasad oraz stawek opłat i kar określonych w przepisach wykonawczych, regulujących sprawy wprowadzenia ścieków bezpośrednio do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi; zasady te oraz wysokość opłat i kar mogą stanowić jedynie materiał pomocniczy przy negocjowaniu warunkó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 25 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 165, Sygnatura: XVII Amr 34/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Praktyką monopolistyczną jest ustalenie przez gminę i stosowanie przez komunalny podmiot gospodarczy opłat za wodę i odprowadzane ścieki dla gospodarstw domowych na poziomie niższym niż ponoszone koszty finansowe wynikłej stąd różnicy z opłat pobieranych od podmiotów gospodarczych, znacznie wyższych niż ponoszone koszty.2. Ustalenie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków nie jest działalnością publiczną gminy. Gmina ustala opłaty dla podległego sobie podmiotu gospodarczego z uwagi na posiada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 187, Sygnatura: XVII Amr 5/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy podmiot gospodarczy nie spotyka się z istotną konkurencją na danym rynku - co rzutuje na pozycję dominującą w świetle art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym - udział w nim przekraczający 40 % nie jest wystarczający. Decydować natomiast powinien całokształt otoczenia, w jakim funkcjonuje dany podmiot gospodarczy, w tym także dostęp do rynków zaopatrzenia w surowce, pozwalający mu zapobiegać efektywnej konkurencji na danym rynku i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 188, Sygnatura: XVII Amr 31/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomijając szczególne sytuacje, brak jest podstaw do zmniejszenia w postępowaniu przed Sądem Antymonopolowym kary pieniężnej ustalonej przed Urzędem Antymonopolowym w trybie art. 14 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jeżeli - mimo ustalonej kary pieniężnej - podmiot gospodarczy lub związek podmiotów gospodarczych nie zaprzestał stosowania praktyki monopolistycznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 189, Sygnatura: XVII Amr 33/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obowiązki dostawcy wody w zakresie jej dostarczania kończą się na zaworze głównym za wodomierzem, nie uzasadnia zarzutu narzucania uciążliwych warunków umów, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, pobieranie przez dostawcę wody opłat z tytułu rozliczenia mieszkańców budynków wielorodzinnych z ilości zużywanej przez nich wody, po jej przejściu przez zawór główny za wodomierzem, chociażby nawet dostawca posiadał na ryn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 6 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IX Gr 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zmiany treści umowy spółki o składzie zarządu, konieczne jest powołanie członków zarządu w trybie art.195 § 2 i 3 Kodeksu handlowego w ilości zgodnej z nowym składem. Decyzje o powiększeniu ilości członków zarządu i powołaniu członków w nowym składzie, stanowią elementy jednej czynności - zmiany treści umowy o składzie zarządu i jako takie nie podlegają dwóm odrębnym wpisom. Dopiero po powołaniu nowych członków zarządu następuje zmiana treści umowy podlegająca wpisowi w rejestrze han [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: IX Gr 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszelkie zmiany umowy spółki winny być przedmiotem odrębnych uchwał, tak aby wola wspólników była wyrażona w sposób jednoznaczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: X GC 3600/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa leasingu nie jest umową sprzedaży na raty, bowiem nie dochodzi w niej do przeniesienia prawa własności rzeczy na leasingobiorcę, który ma tylko prawo do używania rzeczy, za jej właścicielem pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca nie staje się automatycznie właścicielem przedmiotu leasingu z chwilą zapłaty ustalonej raty leasingowej. Nawet w sytuacji, gdy umowa leasingu zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu, to przeniesienie własności następuje po złożeniu dodatkowego o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 6 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: X GR 46/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Blokada dewiz nie jest jednoznaczna z dokonaniem zapłaty. Środki objęte blokadą pozostają własnością podmiotu, który blokady dokonał, ale tylko do momentu ich przekazania za granicę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: X Gr 81/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie odsetkowe jako roszczenie uboczne staje się wymagalne zgodnie z art. 481 k.c. w pierwszym dniu opóźnienia się dłużnika w spłaceniu świadczenia głównego, którego wymagalność nie może być wcześniejsza od daty jego konkretyzacji. Ustalenie wcześniejszego terminu wymagalności roszczenia o odsetki od terminu wymagalności roszczenia głównego, za opóźnienie spełnienia którego odsetki są liczone, jest niezgodne z art. 481 k.c. i stanowi rażące naruszenie prawa, a zatem uchybia praworządności. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU