STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II AKz 144/04
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolą stosowania wszelkich środków zapobiegawczych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. A więc winny to być takie środki, które w sposób rzeczywisty, a nie jedynie iluzoryczny powstrzymają oskarżonych przed podjęciem bezprawnych działań. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 71/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istota koniecznego udziału obrońcy oskarżonego w rozprawie sądowej (por. art. 79 § 3 k.p.k. oraz art. 80 k.p.k.) oparta jest na stworzeniu oskarżonemu pełnego (tak formalnego, jak i materialnego) prawa do obrony; prawo to jest zaś zachowane wówczas, gdy w czasie przebiegu całej rozprawy, i przeprowadzanych wówczas dowodów, obrońca oskarżonego ma pełne możliwości podejmowania w interesie oskarżonego wszystkich koniecznych i możliwych czynności i oświadczeń. W sytuacji, gdy zaistniały układ pro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 268/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasada domniemania niewinności nie sprzeciwia się stosowaniu wobec oskarżonego środków zapobiegawczych w sprawie, skoro jej konstytucyjny sens uznawania każdego za niewinnego dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, wyraża się w istocie w przerzuceniu jej udowodnienia na oskarżyciela w toku toczącego się postępowania, co nie jest tożsame z pojęciem wykazania jedynie dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa warunkującego stosowanie określonego środka zapobieg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 104/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzuty podnoszone ustnie, poza zarzutami wyartykułowanymi w środku odwoławczym lub wszelkie ich modyfikacje, nie mogą być w ogóle przedmiotem rozpoznania przez sąd odwoławczy, za wyjątkiem tych uchybień, które podlegają uwzględnieniu z urzędu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2004 r., sprawy oskarżonego Mariusza S., na skutek apelacji prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach - Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 października 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II AKa 74/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Określone w art. 440 k.p.k. zobowiązanie sądu odwoławczego do zbadania sprawy niezależnie od granic środka odwoławczego ma charakter normy ogólnej w tym sensie, że odnosi się do wszelkich orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, podlegającym kontroli odwoławczej, jak też wszelkich zawartych w nim rozstrzygnięć, jeżeli tylko rozstrzygnięcia te były przyczyną wadliwego, a w konsekwencji rażąco niesprawiedliwego orzeczenia. Takim też rozstrzygnięciem może być również zasądzenie od oskarżoneg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II AKa 82/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Włączenie przez sąd dyrektywy in dubio mitius w proces decyzyjny nie jest dopuszczalne, gdy subiektywne wątpliwości sądu odnośnie do sprawstwa i winy oskarżonego wynikają z niedostatecznie pogłębionej i wnikliwej analizy dowodów w ich wzajemnym powiązaniu lub też z pominięcia niektórych z przeprowadzonych dowodów o istotnym w sprawie znaczeniu; dopuszczalne jest zaś wtedy tylko, gdy kompletnie, przy wykorzystaniu wszystkich istniejących możliwości zebrany materiał dowodowy, rzeczywiście, według [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKz 132/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oczywista omyłka pisarska, o jakiej stanowi art. 105 § 1 k.p.k., o ile faktycznie została popełniona, nie traci swojego charakteru zależnie od „dużej wagi” orzeczenia. Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych w orzeczeniu nie jest dopuszczalne wtedy, gdy ich „techniczno-pisarski” charakter nie jest oczywisty, a sprostowanie błędnego zapisu w orzeczeniu w istocie rzeczy prowadzi nie do pozornej, lecz rzeczywistej ingerencji w materialną treść orzeczenia. 2. Uchyle [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II A.Kzw 124/04
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy art. 206 § 2 k.k.w. w związku z art. 51 k.k.w. nie odnoszą się do umarzania kary porządkowej grzywny orzeczonej na podstawie art. 49 § 1 u.s.p. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2004 r., sprawy Józefa B., ukaranego na podstawie art. 49 § 1 u.s.p. karą porządkową grzywny, na skutek zażalenia ukaranego, od postanowienia Sądu Okręgowego we W. z dnia 27 stycznia 2004 r., uchylił zaskarżone postanowienie i wniosek ukaranego o umorzenie kary porządkowej pozostawił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 55, Sygnatura: II AKa 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 27-09-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepełny opis czynu, który jest trafnie zakwalifikowany, nie może stanowić obrazy prawa materialnego. Uchybienie to jest bez wątpienia obrazą prawa procesowego, a mianowicie art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. i oczywiście miało wpływ na treść wyroku. Opis czynu musi być bowiem tak sformułowany, aby sposób i okoliczności czynu odpowiadały wymogom zastosowanych wszystkich przepisów prawa materialnego. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2004 r., sprawy Sebastiana P., Pawła [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 49/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może odmówić przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka koronnego tylko dlatego, że uznaje, iż nadano mu taki status bezpodstawnie. Ocena zasadności postanowienia o nadaniu statusu świadka koronnego może odbyć się jedynie w trybie rozpoznania zażalenia na nie. Sąd orzekający nie może badać zasadności nadania statusu świadka koronnego. Z UZASADNIENIA (....) Odnosząc się w sposób bardzo ogólny do tych apelacji obrońców oskarżonych, w których ich autorzy kwestionowali w rozpoznawanej sprawie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, [71], 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU