STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w łodzi z dnia 21 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 278/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik, któremu organ rentowy decyzją wydaną pod rządem ustawy z dnia 14.12.1982 r. o ubezpieczeniuspołecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 24, poz. 133) ustalił warunkowo prawo do emerytury lub renty i który przed dniem 1 .01. 1991r. nie spełnił warunków nabycia prawa może skutecznie dochodzić prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej rolniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20. 12. 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r. Nr 7, poz 24) na wnio [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 sierpnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III AUz 17/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sposób bardzo jasny art. 120 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że od czasu wydania przepisów wykonawczych do ustawy stosuje się odpowiednio przepisy dotychczasowe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: III APr 92/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką nabycia przez kierownika zakładu pracy prawa do premii rocznej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1988 r., (Dz.U. Nr 21, poz. 148) są wyłącznie okoliczności ekonomiczne . Sposób wykonywania pracy przez tego kierownika nie może być brany pod uwagę zarówno w odniesieniu do premii rocznej, jak i kwartalnych zaliczek. Skoro jednakże pozwana nie wypłacała kwartalnych zaliczek do końca 1990r., to powód nie może zasadnie twierdzić, iż fakt nie wypłacenia mu zaliczk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: III AUr 289/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stale i w pełnym wymiarze czasu pod ziemią, oznacza 25 dniówek przepracowanych pod ziemią w każdym miesiącu w okresie przed 1 stycznia 1981 r., a od 1 stycznia 1981 r. - 22 dniówki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III AUr 263/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez uprzednie zatrudnienie przy ustalaniu uprawnień do górniczych świadczeń emerytalno - rentowych należy rozumieć uprzednie wykonywanie pracy górniczej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 25, Sygnatura: III AUr 32/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r., o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1989 r., Nr 25, poz. 137 ze zm.) obowiązek zwrotu świadczeń wypłaconych ubezpieczonemu obciąża spółdzielnię pracy, której rada nadzorcza stwierdziła w podjętej uchwale, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w ramach grupowego zwolnienia pracowników, podczas gdy w drugiej uchwale, podjętej na tym samym posiedzeniu, rada nadzorcza zatrudniła tę osobę na tym samym stanowisk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: III AUr 1/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na zasadniczą różnicę jaka zachodzi między świadczeniami z ubezpieczenia społecznego a świadczeniami cywilnymi, a więc wynikającymi z przepisów prawa cywilnego, nie ma podstaw, by przepisy dotyczące świadczeń cywilnych, w tym i przepis art. 3851 § 3 k.c. stosować do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: III APz 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro spór dotyczy wierzytelności, która wchodzi w skład masy upadłości, postępowanie w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed ogłoszeniem upadłości, toczyć się może i winno być w całości zawieszone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: III APr 2/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Normy zakładowego porozumienia płacowego zawierające unormowania mniej korzystne dla pracowników w zakresie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej niż przepisy zarządzenia Ministra Pracy, Płac i polityki Socjalnej z 23.12.1989 r., w sprawie ustalenia okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. Nr 44, poz. 358) są źródłem prawa płacowego i mają pierwszeństwo w stosowaniu przed przepisami ogólnie obowiązującymi. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: APr III 87/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawo do odszkodowania w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia przysługuje dyrektorowi przedsiębiorstwa państwowego odwołanemu z zajmowanego stanowiska bez uzasadnionej przyczyny na podstawie art. 38 lit. „c” ustawy o przedsiębiorstwach państwowych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r., o zmianie ustawy Kodeksu pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 20, poz. 107) powstaje z chwilą odwołania a nie zakończenia stosunku pracy mimo, że na poczet odszkodowa [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, [72], 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU