STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 103, Sygnatura: III CZP 21/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej oparte na podstawie prawnej z art. 225 k.c. w związku z art. 224 § 2 k.c. jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej w G. przeciwko "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Pomoc Bratnia" w S. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: IV CKN 1667/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej ma zdolność układową. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w E. o otwarcie postępowania układowego, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 26 maja 2000 r., sygn. akt VII Gz 72/00, uchyla zaskarżone postanowienie. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 14 marca 2000 r., Sąd Rejo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 23/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty opłat pocztowych związanych z doręczaniem korespondencji sądowej należą do wydatków określonych w art. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 24, poz. 110 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w B., przy uczestnictwie Teresy M. i Aleksandra M. o wpis hipoteki przymusowej, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 26 kwietnia 2002 r., przy udziale pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 83, Sygnatura: I SA/Łd 1152/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wspólnicy spółki cywilnej rozporządzili wchodzącą w skład ich majątku wierzytelnością wobec państwowej jednostki budżetowej z tytułu robót budowlanych, dostaw lub usług (wykonanych przez nich w ramach działalności gospodarczej zorganizowanej w formie spółki cywilnej i w trybie przepisów o zamówieniach publicznych) na rzecz majątku odrębnego jednego ze wspólników, to z wierzytelności tej, jako spełniającej wymóg wzajemności – jeżeli oczywiście jest bezsporna i wymagalna – może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 64, Sygnatura: I KZP 11/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Twierdzenie, że operacje przy pomocy kart magnetycznych odbywają się całkowicie bez udziału ludzi nie wydaje się w pełni trafne. Zwrócić tu można uwagę na procedury przewidziane na wypadek utraty karty magnetycznej przez jej dyspondenta. W takim wypadku, gdy osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu podejmą wiadomość, że karta magnetyczna może być wykorzystana wbrew, są w stanie zapobiec dokonywaniu wypłat na jej podstawie. A więc system działa wprawdzie automatycznie, lecz nie całkowicie n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: V CKN 960/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Szkoda" w rozumieniu art. 160 § 1 k.p.a. może wynikać ze spadku wartości pieniądza, powstałego po pobraniu należności celnej w okresie między wydaniem przez urząd celny decyzji odmawiającej zwrotu tej należności do chwili jej zwrotu dokonanego w następstwie stwierdzenia nieważności decyzji. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładów Mechanicznych "Zamet" SA w T. G., przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Urzędu Celnego w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 20 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 80, Sygnatura: II CKN 933/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżenie w regulaminie bankowym – stanowiącym o treści umowy zawieranej z bankiem o udzielenie kredytu bądź pożyczki albo o treści umowy o prowadzeniu rachunku bankowego (oszczędnościowego bądź lokat terminowych) – uprawnienia do zmiany przez bank w czasie trwania umowy wysokości stopy oprocentowania bez wypowiedzenia umowy, wymaga dla swej skuteczności określenia konkretnych okoliczności, od jakich zmiana ta jest uzależniona. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 31 marca 1999 r., Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 84, Sygnatura: V KKN 223/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie "...jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy" - zawarte w końcowej części przepisu art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.) - nie określa tzw. obiektywnego warunku karalności, ale konstytutywny dla bytu czynu zabronionego skutek przestępny. W konsekwencji, brak jest podstaw do twierdzenia, że czyn zabroniony określony w art. 23 ust. 1 tej ustawy nie może być popełniony w formie stadialnej usiłowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 63, Sygnatura: I KZP 35/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnienie funkcji publicznej w rozumieniu art. 228 § 1 k.k. obejmuje tylko takie czynności wykonywane przez prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej na podstawie art. 55 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 288 ze zm.), które wiążą się z dysponowaniem środkami publicznymi. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu przekazanego na podstawie art. 441 § 1 i § 2 k.p.k., przez Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów, postanowieniem z dnia 29 listo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III PZP 2/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, może wprowadzić regulamin grupowej organizacji pracy, określonej w art. 2951 § 1 Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Mirosława K. i Krzysztofa K., przeciwko "Prestobud" Spółce Akcyjnej w Z. G. o zapłatę, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 19 marca 2002 r., zagadnienia prawnego, przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu z dnia 25 października 2001 r., sy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, [72], 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU