STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 965/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest zawarcie między członkiem a spółdzielnią umowy cywilnoprawnej, której przedmiotem są prawa i obowiązki niezwiązane z przysługującym mu już prawem do lokalu, czyli niewynikające bezpośrednio z prawa spółdzielczego. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2000 r. sprawy z powództwa B. W. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w T., o nakazanie przydziału własnościowego prawa do lokalu użytkowego, na skutek apelacji powódki, oddalił apelację (...). Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 855/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aktorów wykonujących dubbing, czyli podkładających głos pod inną wersją językową, nie można uznać za odtwórców głównych ról. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Związku Artystów Scen Polskich w W. przeciwko Syrena Entertainment Group Ltd. w W. o 15.000 złotych, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2000 r., sygn. akt I C 163/98, oddala apelację. (...) Z UZASADNIENIA Powód - Związek Ar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 620/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Czas właściwy" do zgłoszenia upadłości, o jakim mowa w art. 298 § 2 k.h., to czas w jakim zarząd spółki nie będący w stanie zrealizować zobowiązań względem wszystkich jej wierzycieli, winien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby w ten sposób chronić zagrożone interesy wszystkich wierzycieli, którzy po ogłoszeniu upadłości mogą liczyć na równomierne zaspokojenie. Jeżeli zatem członek zarządu spółki zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, to oznacza, że uczynił ze swej st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 886/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie art. 23 pkt 8 ustawy z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oznacza, że starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej jest statio fisci Skarbu Państwa w sądowych postępowaniach cywilnych, procesowych i nieprocesowych, w tym wieczystoksięgowych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że postępowania te dotyczą spraw związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2000 r. na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 389/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawiadomienie sprzedawcy o wadliwości przedmiotu sprzedaży przed upływem zawitego terminu otwiera jedynie kupującemu możliwość obrony przed roszczeniami sprzedawcy z tej samej umowy sprzedaży w drodze podniesienia zarzutu z rękojmi (art. 568 § 3 k.c.), nie otwiera mu natomiast drogi do dochodzenia uprawnień z rękojmi po upływie tegoż terminu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2000 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa Danuty S. przeciwko "7 bulls.com." [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 61, Sygnatura: I ACa 842/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 5672 k.p.c. wynika, że w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków, w razie cofnięcia uprzednio zgłoszonego żądania albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji przez któregokolwiek z małżonków, postępowanie się umarza. Nie stosuje się w tym wypadku art. 512 § 1 k.p.c., który stanowi, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie, cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy ni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 340/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwany jako profesjonalista zdający sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może wynikać z użycia wprowadzonego do obrotu produktu dostępnego każdemu przeciętnemu konsumentowi, ma obowiązek dostatecznie jasno ostrzec o tym niebezpieczeństwie. Zaniechając tego - nie może ekskulpować się powołując się na okoliczności, iż przed wprowadzeniem produktu do obrotu uzyskał atest Państwowego Zakładu Higieny, ani że formalnie uczynił zadość wymaganiom rozporządzenia MZiOS z dnia 21 sierpnia 1997 r. w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 828/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zawarcia ugody niezbędne jest pełnomocnictwo rodzajowe lub szczególne. Pełmocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj czynności, do dokonania których pełnomocnik jest upoważniony. Winno zatem określać rodzaj czynności prawnych, które pełnomocnik może dokonać. Nie wystarcza podanie przedmiotu objętego umocowaniem. O ile rodzaj czynności nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny, to dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne dotyczące tłu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 763/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wyjątkowych okolicznościach, gdy bez przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego niemożliwe jest prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy, sąd orzekający może dopuścić taki dowód z urzędu (art. 232 zdanie 2 k.p.c.), także wtedy gdy obie strony reprezentowane są w sprawie przez pełnomocników procesowych będących profesjonalistami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 688/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie każde zachowanie naruszające dobre obyczaje (niewątpliwie dobrym obyczajem jest spłata długu przez dłużnika) może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dyspozycją tego przepisu objęte są bowiem tylko te czyny sprzeczne z dobrymi obyczajami, które zagrażają lub naruszają interes przedsiębiorcy, przy czym nie należy zapominać o tym, że ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej ko [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, [72], 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU