STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 2 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: VII Amr 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym umowa wiązana jest zasadniczo legalna. Narusza prawo jedynie uzależnienie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, nie związanego z przedmiotem umowy, którego nie przyjęłaby lub nie spełniłaby mając zapewnioną możliwość wyboru. Związanie świadczeń stron może na przykład polegać na funkcjonalnym ich związku, przyczyniającym się do zapewnienia prawidł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 24 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 23, Sygnatura: IX Cr 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopiero prawomocne orzeczenie sądowe uchylające uchwałę nakłada na zarząd Spółki obowiązek zgłoszenia wyroku do rejestru handlowego w celu wykreślenia wpisu jaki na podstawie uchwały wpisano. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 5 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: V GC 1539/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes prawny w rozumieniu art. 189 k.c. występuje wówczas, gdy istnieje obiektywna potrzeba ochrony prawnej, niepewność stanu prawnego lub prawa. Istnienie interesu powinno być wskazane przez powoda. Powód obowiązany jest przytoczyć fakty uzasadniające interes prawny, przy czym muszą być one udowodnione. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: IX Cr 47/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosunki między zakładami energetycznymi a odbiorcami energii, na których koszt wykonane zostały urządzenia przyłącza i odcinki sieci w celu poboru energii ze wspólnej sieci, w zakresie własności przyłączonych urządzeń i rozliczenia poniesionych kosztów podlegają ocenie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Bielsku - Białej z dnia 28 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: V GC 1078/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosunki prawne pomiędzy podmiotami prawa cywilnego w gospodarce rynkowej powinny kształtować się w oparciu o zawarcie między sobą umowy, przy uwzględnieniu zasady swobodnego kontraktowania. Zawarte zaś umowy powinny być interpretowane i wykonywane zgodnie z wolą stron ujawnioną w treści umowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie- Sąd Antymonopolowy z dnia 4 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 34, Sygnatura: XVII Amr 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, chroniąc samodzielność uczestników rynku występowania w obrocie na równych prawach, przeciwdziała wykorzystaniu przez podmiot gospodarczy silniejszej pozycji na rynku, z racji posiadania w nim znaczącego udziału. Natomiast nie zachodzą podstawy do uruchomienia w.w. ustawy w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy ma wprawdzie silniejszą pozycję wobec uczestnika rynku, lecz dysproporcja ta wynika z ograniczeń leżących po stronie kontrahenta podmiotu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 73, Sygnatura: V GC 1918/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie SMGS i ETT nie reguluje terminu, w którym ma nastąpić za i wyładowanie wagonu należącego do kolei, a także kar za niedotrzymanie tego terminu. Brak ten nie oznacza jednak luki. Unormowania te nie są bowiem niezbędne dla ukształtowania praw i obowiązków stron, w tym odbiorcy przesyłki przewozu. Generalna klauzula wymieniona w art. 35 umowy SMGS ma na celu uzupełnienie lub w systemie SMGS. Natomiast odnośnie kar pieniężnych - luki nie ma. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 93, Sygnatura: X GC 3910/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd komisaryczny może podejmować decyzje również we wszystkich sprawach zastrzeżonych w Kodeksie handlowym do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy w bankowej spółce akcyjnej, o ile przeciwdziałają one groźbie upadłości lub likwidacji banku (art. 105 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe: tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 1992 r., poz. 359). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sąd Antymonopolowy - z dnia 9 marca 1994 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 5, pozycja: 95, Sygnatura: XVII Amr 51/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na Urzędzie Antymonopolowym, wydającym decyzję z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w przedmiocie podziału przedsiębiorstwa państwowego, spoczywa ciężar udowodnienia przesłanek zawartych w tym przepisie, tj. posiadania przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej na rynku i trwałego ograniczenia konkurencji lub warunków jej powstania. Od wspomnianego obowiązku nie zwalnia Urzędu Antymonopolowego oparcie decyzji na odpowiednich danych uzyskanych od podmiotu gosp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 10 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 8, pozycja: 143, Sygnatura: IX Gr 2/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O formie orzeczenia decyduje treść rozstrzygnięcia, a postanowienia orzekające co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c. są zrównane z wyrokami jako orzeczeniami zapobiegającymi w procesie. Do takich postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach (art. 361 k.p.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, [72], 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU