STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 82, Sygnatura: II AKa 49/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie może odmówić przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka koronnego tylko dlatego, że uznaje, iż nadano mu taki status bezpodstawnie. Ocena zasadności postanowienia o nadaniu statusu świadka koronnego może odbyć się jedynie w trybie rozpoznania zażalenia na nie. Sąd orzekający nie może badać zasadności nadania statusu świadka koronnego. Z UZASADNIENIA (....) Odnosząc się w sposób bardzo ogólny do tych apelacji obrońców oskarżonych, w których ich autorzy kwestionowali w rozpoznawanej sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 62/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla wypełnienia znamion przestępstwa z art. 191 § 2 k.k. wystarczy subiektywne przekonanie sprawcy, że wierzytelność faktycznie istnieje, a osoba, wobec której stosuje przemoc bądź groźby bezprawne (art. 191 § 1 k.k.) ma zdolność do spełnienia świadczenia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2004 r., sprawy M. D., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 2 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora i obrońcę oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 72, Sygnatura: II AKz 119/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożony w postępowaniu wykonawczym wniosek o przywrócenie terminu podlega rozpoznaniu przez właściwy sąd na podstawie przepisów k.k.w., w składzie przewidzianym w art. 20 § 1 k.k.w., a nie w art. 30 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi S., skazanemu za przestępstwo z art. 280 § 1 k.k. i inne k.k., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu Okręgowego w W. z dnia 5 lutego 2004 r., sygn. akt III K 97/00, w przedmiocie przywrócenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 58, Sygnatura: II AKa 56/04
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czyn sprawcy polegający na stosowaniu przemocy wobec osoby lub groźby bezprawnej, w celu wymuszenia zwrotu skradzionej rzeczy, stanowi występek z art. 191 § 2 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2004 r., sprawy Piotra Z. i innych, oskarżonych o przestępstwo z art. 280 § 2 k.k. i inne, na skutek apelacji prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w J. G. z dnia 7 listopada 2003 r. – utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Z UZASADNIENIA (...) Nie zasługuje na akceptacj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 marca 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 68, Sygnatura: II AKz 80/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie art. 422 k.p.k. na gruncie regulacji zawartej w art. 457 § 2 k.p.k. oznacza, że zarządzenie prezesa odmawiające przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, którym apelację strony uznano za oczywiście bezzasadną, jest zaskarżalne tylko wtedy, gdy wywołuje identyczne skutki, jak zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku o jakim mowa w art. 422 § 1 k.k., a więc zamyka stronie drogę do wydania wyroku (in concreto sądu kasacyjnego). Sąd Apel [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 42/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie wyroku tylko w zakresie rozstrzygnięcia o karze nie legitymuje sądu I instancji do czynienia ustaleń faktycznych pogarszających sytuację procesową oskarżonego, a wykraczających poza ramy wyznaczone zakresem uchylenia wynikającego z kierunku zaskarżenia. Następuje bowiem stan względnej prawomocności wyroku, co w koniunkcji z normą art. 443 k.p.k. zamyka drogę do wydania orzeczenia zawierającego rozstrzygnięcia mniej korzystne pod względem skutków prawnych niż rozstrzygnięcia zawarte [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 marca 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 186/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiednie stosowanie art. 263 k.p.k. ustawodawca ograniczył do sytuacji określonych w art. 605 § 1 k.p.k., co wynika z wyraźnej redakcji tej normy prawa procesowego i wyłącza tym samym jakiekolwiek w tym względzie analogie wobec stosowania tymczasowego w trybie art. 605 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Antonowi D., skazanemu za przestępstwo z art. 26, art. 72 ustawy nr 30/1978 przez sąd w Iassach (Rumunia), zażalenia prokuratora, na postanowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 25/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O tym czy prokurator staje się uprawnionym oskarżycielem w sprawie nieletniego, który popełnił przestępstwo przed ukończeniem 17. roku życia, a postępowanie wszczęto zanim ukończył lat 18, decyduje sędzia dla nieletnich w toku postępowania prowadzonego według przepisów ustawy z dnia 25 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Z UZASADNIENIA Sebastian C., urodzony dnia 4 stycznia 1986 r., został oskarżony o to, że w dniu 18 listopada 2002 r. w M., województwa mazowiec [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 26/04
Data wprowadzenia do systemu: 20-06-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przyjęcia kwalifikacji prawnej z art. 156 § 3 k.k. konieczne jest ustalenie, że sprawca następstwa czynu w postaci śmierci pokrzywdzonego przewidywał i mógł przewidzieć - najpóźniej w momencie dokonywania tego czynu, a nie jak uczynił to sąd I instancji, po jej popełnieniu. Z UZASADNIENIA Robert T. został oskarżony o to, że w dniu 5 kwietnia 1991 r. w W., pchnął nożem w brzuch Jana Ż., powodując u niego obrażenia ciała zagrażające zazwyczaj życiu, w postaci przecięcia dużych nac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 92, Sygnatura: II AKa 12/04
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie „uznaje za winnego” jest określeniem odpowiednim dla orzeczenia skazującego, gdyż wyraża ujemną ocenę czynu sprawcy i w przypadku przypisania takiemu sprawcy przestępstwa w zmienionej postaci, z przyjęciem działania w warunkach obrony koniecznej, stwierdzenie winy przy przekroczeniu granic obrony niezależnie od dalszych implikacji w zakresie wymiaru kary winno wiązać się z dokładnym opisem wszystkich elementów czynu mających znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji, przy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, [72], 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU