STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: III AUr 19/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nagroda uzyskana za osiągnięcia zawodowe w okresie, z którego przyjęto wynagrodzenie do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia rentowego, przyznania nauczycielowi w oparciu o przepisy wykonawcze wydanie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.) jest zaliczona do podstawy wymiaru świadczenia niezależnie od daty jej wypłaty. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: III APr 96/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonanie w okresie wypowiedzenia pracy na rzecz osoby trzeciej przez pracownika odwołanego ze stanowiska nie ma wpływu na jego prawo do wynagrodzenia przysługującego od zakładu pracy za ten okres (art. 70 § 2 k. p.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: III APr 3/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy, który nie wykonuje ciążącego na nim obowiązku doprowadzenia samochodu z odebraną dla zakładu pracy przesyłką - bezpośrednio po powrocie z trasy, a pozostawia samochód w porze nocnej w nieznanym miejscu - stanowi naruszenie obowiązku pracowniczego uzasadniającego przypisanie mu odpowiedzialności materialnej za ujawniony w przesyłce brak - na podstawie art. 14 kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 33, Sygnatura: III APr 7/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W warunkach postępującej inflacji podstawą odszkodowania w pełnej wysokości, za niedobór w mieniu pracownikowi powierzonym, powinny stanowić ceny z daty wyrokowania chyba, że szczególne okoliczności wymagają ustalenia odszkodowania według cen istniejących w innej dacie, a w szczególności w dacie powzięcia wiadomości o niedoborze. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 34, Sygnatura: III AUr 76/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Omawiany przepis art. 11 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), jest bowiem przepisem prawa materialnego, który wymienia warunki pod jakimi dany okres może być uznany za okres równorzędny z okresem zatrudnienia i jednym z tych warunków jest udokumentowanie niemożności otrzymania pracy lub podjęcia szkolenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: III AUr 47/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez użyte w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r., o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7/91, poz. 24) sformułowanie: „za każdy rok takiej pracy” należy rozumieć każdy pełny rok pracy przymusowej, a przewidziany tym przepisem dodatek w wysokości 2 % emerytury podstawowej - jako przysługujący za każdy pełny rok takiej pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 października 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: III AUr 254/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 53 § 1 k.p. nie nakazuje zakładowi pracy rozwiązania umowy o pracę, jeżeli zachodzą określone w tym przepisie warunki niezdolności pracownika do pracy - lecz tylko stwarza dla zakładu pracy prawną możliwość takiego rozwiązania stosunku pracy, z której zakład pracy może nie skorzystać. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 31 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 5, pozycja: 37, Sygnatura: III AUr 296/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r., o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą (Dz.U. Nr 53, poz. 342), nie wyłącza okresu przepustki. Korzystając z przepustki żołnierz odbywa nadal czynną służbę wojskową. Żołnierz nie udaje się na przepustkę samowolnie, lecz tylko na polecenie przełożonych, bo podlega dyscyplinie wojskowej. Żołnierz, który samowolnie opuszcza swoją jednostkę albo wyznaczone miejsce przebywania, podlega karze (por. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: III APr 75/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Jeżeli pracownik uległ wypadkowi po dniu 1 stycznia 1990 r., to będzie możliwym uzyskanie przez pracownika roszczeń uzupełniających świadczenie wypadkowe na podstawie przepisów prawa cywilnego o czynach niedozwolonych.II. Prawo żądania zwrotu bądź wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod lecznictwa, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres l [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 45/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest podstaw prawnych do żądania zaliczenia na uprawnienia do emerytury uczęszczania w czasie służby w „ Służba Polsce” na kurs przygotowawczy do technikum (...), skoro przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin nie uznają uczęszczania na kursy przygotowawcze za okresy równorzędne względnie zaliczalne do okresów zatrudnienia. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73], 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU