STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 72, Sygnatura: IV CKN 896/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielowi lokali we wspólnej nieruchomości, dokonane w czynnościach procesowych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko postanowień dotkniętych wadą. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Syndyka masy upadłości B. Banku Budownictwa SA w B. przy uczestnictwie Małgorzaty J., Henryka J., Ryszarda S., Lucyny S., Grażyny K., Ryszarda K., Ewy Ł., Zbignie-wa K., Małgorzaty K., Izabelli B., Janusza B., Hanny Z., Tomasza Z., Kryst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 88, Sygnatura: I SA/Wr 2057/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność gospodarczą w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.) odróżnia od działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów, nie mających przymiotu „ludności”, lecz zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjnoprawnie i ciągły (powtarzalny i stały) ch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 103, Sygnatura: IV CKN 821/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustawową definicję świadczenia podzielnego zawiera art. 379 § 2 k.c. Z definicji tej wynika, że podzielność świadczenia zachodzi wówczas, gdy przy jego spełnianiu częściami, występują kumulatywnie dwie przesłanki. Po pierwsze, zachowany musi być bez istotnej zmiany przedmiot świadczenia, co oznacza, że poszczególne części muszą mieć wszystkie istotne właściwości całego świadczenia. Po drugie, wartość świadczenia nie może ulec istotnej zmianie. 2. Charakter podzielny ma z istoty swojej świadc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 102, Sygnatura: III CZP 11/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod rządem ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst Dz.U. nr 54 z 1995 r., poz. 208 ze zm.), członek spółdzielni mieszkaniowej mógł uzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tylko w budynkach stanowiących wyłączną własność spółdzielni. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Andrzeja W. i Joanny W. przy uczestnictwie Spółdzielni Mieszkaniowej Literatów w W. o wpis, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 13 marca 2002 r., zag [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 83, Sygnatura: II ZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Fundacji "N." na decyzje Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 maja 1999 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 8/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pełnomocnictwo ogólne nie jest wystarczające do sporządzenia zapisu na sąd polubowny. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w P. przeciwko Krzysztofowi K. o uchylenie wyroku sądu polubownego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 8 marca 2002 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 grudnia 2001 r., sygn. akt I ACa 861/01: "Czy sporządzenie przez pełnomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 79, Sygnatura: III CKN 548/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawowe odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, którego termin był oznaczony, stają się zaległą należnością uboczną w rozumieniu art. 451 § 1 zdanie 2 k.c. bez potrzeby uprzedniego wezwania dłużnika do zapłaty tych odsetek. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa BIG Banku SA Oddziału w K., przeciwko Hucie im. T. Sendzimira SA w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 8 marca 2002 r., na rozprawie, kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 101, Sygnatura: CKN 540/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211 ze zm.) nie stosuje się w postępowaniu o rejestrację dzienników i czasopism (art. 20 i n. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe Dz.U. nr 5, poz. 24 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Grosar" Spółki z o.o. w K. o wpis do rejestru, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 5 marca 2002 r., na rozprawie, kasacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 79, Sygnatura: I CZ 4/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozszerzenie ochrony (ustawy z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) ponad interesy poszczególnych konkurentów wskazuje na objęcie ochroną także interesów określonego segmentu konsumentów czy też potencjalnych uczestników rynku. Zakreślenie prawnych ram dozwolonej konkurencji w zróżnicowanych formach podejmowanego współzawodnictwa w zakresie rozszerzenia zbytu wyrobów przy użyciu nowoczesnych form oraz technik gry rynkowej i skuteczne oddziaływanie w ten sposób na nieograniczony krąg kon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 105, Sygnatura: I CKN 1095/99
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja zwolnienia się dłużnika z długu obejmuje kilka świadczeń, lecz związanych z tym samym zobowiązaniem i do dłużnika a nie do sądu należy wybór (art. 365 § 1 k.c., art. 453 k.c.); natomiast przy powództwie z żądaniem ewentualnym wyrok zasądzający opiewać może tylko na jedno ze zgłoszonych żądań. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy w P. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia 6 marca 1997 r. w ten sposób, że w miejsce kwoty 993 zł zasądził kwotę 1 423 zł, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73], 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU