STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 592/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli przez posiadacza rachunku (polecenia rozliczeniowego o jakim mowa w art. 725 k.c.) obciążającego jego rachunek w związku z przekazaniem środków pieniężnych na rachunek wierzyciela, nie wystarczy wypełnienie i podpisanie blankietu "polecenia przelewu". Niezbędne jest złożenie go w banku przez tegoż posiadacza lub osobę przez niego upoważnioną do dokonywania poleceń rozliczeniowych. W przypadku, gdy polecenie takie składa inna osoba, nie dochodzi do złoże [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 722/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie odmowy usunięcia przez wykonawcę wad dzieła w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, powstaje po jego stronie uprawnienie do odstąpienia od umowy lub do żądania obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w zależności od rodzaju wad (istotne lub nieistotne - art. 637 § 2 k.c.). W związku z tym, zamawiający może dochodzić przed sądem tylko jednego z tych roszczeń, a nie - nakazania usunięcia wad na podstawie art. 637 § 1 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 480/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia testamentu może dotyczyć tylko jego treści i jej przedmiotem może być tylko to, co znalazło wyraz w treści testamentu, nawet jeżeli nie jest to jasne. Niedopuszczalne jest uzupełnianie w drodze wykładni treści testamentu nawet wówczas, gdy z okoliczności wynika, że rzeczywista wola spadkodawcy była inna. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2000 r. sprawy z powództwa Roberta N. przeciwko Ireneuszowi N. o zobowiązanie do przeniesienia własności, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 119/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku, gdy pełnomocnik nie ma upoważnienia do dokonania danej czynności prawnej lub działa z przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa, to potwierdzenie tej czynności przez osobę, w której imieniu działał - czyni ją skuteczną, zaś wnioskodawca w trakcie postępowania złożył własnoręczny podpis. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2000 r. w W. na rozprawie sprawy z wniosku Towarzystwa Multimedia Polska z siedzibą w W. o wpisanie do rejestru stowarzyszeń, na sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 505/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celowe i świadome złożenie fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie jest naruszeniem dóbr osobistych, uzasadniającym nakazanie przeproszenia pokrzywdzonego i zapłatę odpowiedniego zadośćuczynienia pieniężnego na wskazany przez niego cel społeczny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 278/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu są elementem kosztów procesu i podlegają rozliczeniu według zasad obowiązujących przy zwrocie tych kosztów, jeśli kosztami procesu w sprawie cywilnej zostaje obciążony przeciwnik procesowy strony korzystającej z nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, koszty tej pomocy zasądza się nie od Skarbu Państwa, lecz od przeciwnika procesowego na rzecz strony korzystającej z udzielonej pomocy (art. 122 § 1 k.p.c. i § 23 rozporządzenia Ministra Sprawied [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 457/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, a w piśmie tym brak jest wzmianki o zakazie przelewu, zakaz ów jest nieskuteczny, a co za tym idzie - cesjonariusz nie napotyka przeszkód w nabyciu wierzytelności. Dokonane w takim przypadku przez niego zbycie jest ważne. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa "Domter" Spółki z o.o. w W. przeciwko Nadwiślańskiej Spółce Węglowej SA w T. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanej i zażalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 1634/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domniemanie prawne dotyczące legitymacji procesowej organizacji zbiorowego zarządzania dotyczy tylko takich sytuacji, gdy organizacja taka uzyskała zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. Zakres zarządzania, a tym samym legitymacja procesowa, tak w zakresie pól eksploatacji, jak i rodzaju utworów, winna wynikać z treści zezwolenia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stowarzyszenia "Polski Rynek Oprogramowania PRO" [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 331/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro termin określony w art. 563 k.c. jako zawity nie może być wolą stron modyfikowany, to postanowienie umowne co do krótszego terminu do dochodzenia uprawnień z rękojmi uznać należy za nieważne i na podstawie art. 58 § 3 k.c. przyjąć, że utrata uprawnień wynikających z rękojmi będzie miała miejsce w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki z art. 563 k.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa R. Przedsiębiorstwa Przemysłu D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 5 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 187/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy w czasie biegu terminu do wniesienia kasacji nie wystąpiły przeszkody uniemożliwiające stronie skuteczne podjęcie działań o zapewnienie właściwej reprezentacji w postępowaniu kasacyjnym, wysłanie pocztą wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata zaledwie pięć dni przed upływem terminu do wniesienia kasacji, nie może być uznane za działanie podjęte z należytą starannością. Strona nie może zatem żądać przywrócenia terminu do wniesienia kasacji na podstawie art [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73], 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU