STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 549/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób uznać, że samo poinformowanie sądu okręgowego o wydawaniu czasopisma pod innym niż zarejestrowany tytułem, stanowić może podstawę do wpisu do rejestru nowego tytułu (art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r., na rozprawie, sprawy z urzędu, o stwierdzenie utraty ważności rejestracji tytułu prasowego, przy uczestnictwie Instytutu Techniki Górniczej K. w G., na skutek apelacji uczest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 26, Sygnatura: I ACz 664/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do renty wywodzone z art. 446 § 2 k.c., a zatem do renty uzupełniającej, mimo swego odszkodowawczego charakteru, jest bardzo ściśle związane z osobą poszkodowaną i z tego względu nie należy do spadku po nim (art. 922 § 2 k.c.), lecz gaśnie wraz ze śmiercią uprawnionego. Do spadku wchodzą jedynie roszczenia o świadczenia z tytułu renty, wymagalne i niezaspokojone za życia poszkodowanego. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 28 września 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 20, Sygnatura: III APa 16/12
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu odpowiedniej sumy zadośćuczynienia należy uwzględniać wszelkie okoliczności sprawy mogące mieć wpływ na wielkość doznanej przez poszkodowanego krzywdy. Wszystkie pozostałe czynniki mają znaczenie wówczas, gdy wpływają na odczuwane cierpienia. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2012 r., sprawy z powództwa S. Ż., przeciwko Towarzystwu (...) SA z siedzibą w W., Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w K., o zapłatę, na skutek apelacji S. Ż. oraz Przedsiębiorst [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: II AKa 214/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewątpliwie, w świetle przywołanych przez oskarżyciela poglądów doktryny, jak również orzecznictwa, za wskazane uznać należy odejście od dotychczas prezentowanej, restryktywnej wykładni pojęcia „długotrwałości”, w kierunku bardziej uwzględniającym postęp technologii medycznych oraz metod leczenia. Wykładnia uwzględniająca te czynniki pozwalałaby na ocenę znamienia „długotrwałości” ciężkiej choroby w sposób odpowiadający konkretnie analizowanym obrażeniom, przy uwzględnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 328/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sumaryczne potraktowanie wszystkich wniosków dowodowych, a jednocześnie stwierdzenie, iż „zgromadzony materiał dowodowy jest kompletny i wystarczający do podjęcia przez sąd merytorycznej decyzji w sprawie, a wykonywanie dalszych czynności nie wpłynie na stanowisko sądu co do oceny zgromadzonego materiału dowodowego, a jedynie prowadzić będzie do nieuzasadnionej przewlekłości” jest wyrazem naruszenia przez sąd normy przepisu art. 170 § 2 k.p.k. Oddalając wnioski, a zwłaszcza tak uzasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > CywilneRocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 15, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procedurze zamówienia publicznego wykonawca nie może skutecznie dokonać samodzielnej oceny, co do braku jego szans w wygraniu przetargu i na tej podstawie uznać, że pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.) nie ma on obowiązku złożenia żądanych od niego dokumentów. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2011 r., sprawy z powództwa Jana K., prowadzące [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: II AKa 157/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest poprawne przywoływanie w podstawie prawnej rozstrzygnięcia o karze łącznej wyłącznie przepisu art. 91 § 2 k.k. 2. Zachowanie polegające na doprowadzeniu innej osoby przemocą lub groźbą bezprawną do obcowania płciowego oraz jednocześnie do poddania się innym czynnościom seksualnym co do zasady powinno być kwalifikowane jedynie z art. 197 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w B. – Elżbiety K., upoważnionej przez Prokuratora A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: V ACa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instrument przewidziany w art. 88 ust. 1 zd. pierwsze ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy realizację przysługującego mu uprawnienia głównego do poszukiwania, rozpoznawania bądź wydobycia kopalin albo do innego rodzaju korzystania z zasobów wnętrza ziemi (art. 6 pkt 6 w związku z art. 15 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego z 1994 r.). Treścią uprawnienia ujmowanego w zd. pierwszym art. 88 ust. 1 Pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 218/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo nadanie statusu świadka koronnego nie świadczy automatycznie o ukształtowaniu poglądu co do prawdomówności tego świadka, a tylko jest przejawem przekonania, że osoba ta posiada wiadomości pozwalające poznać okoliczności przestępstw i sprawców w nich uczestniczących. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 września 2012 r., sprawy M. K. i R. R., oskarżonych z art. 258 § 2 k.k. i innych k.k., na skutek apelacji, wniesionych przez obrońców oskarżonych, od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 341/12
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osiągnięcie korzyści majątkowej przez sprawcę przestępstwa z art. 284 § 2 k.k. nie stanowi znamienia tego przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 września 2012 r., sprawy J. W., oskarżonego art. 284 § 2 k.k., w związku z art. 294 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., na skutek apelacji obrońcy, od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7 maja 2012 r., sygn. akt II K 102/10: 1. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną; 2. zas [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73], 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU