STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 17/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki do wydania wyroku łącznego są spełnione wtedy, gdy prawomocnymi wyrokami wymierzono skazanemu kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu, za dwa lub więcej przestępstw popełnionych przed wydaniem pierwszego wyroku, choćby nieprawomocnego, co do któregokolwiek z tych przestępstw i to niezależnie od tego, czy w wyrokach wydanych później, ale będących podstawą do wydania wyroku łącznego, wymierzono kary tylko za przestępstwa popełnione przed datą wydania tego pierwszego wyrok [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 93, Sygnatura: II AKa 604/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Konsekwencją cywilnoprawnego charakteru terminu określonego w przepisie art. 555 k.p.k. jest to, iż w przypadku zgłoszenia żądania po upływie wskazanego terminu, do oddalenia wniosku nie wystarczy sam fakt podniesienia przez prokuratora zarzutu przedawnienia; koniecznym warunkiem jest również uznanie, iż podniesienie tego zarzutu nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a zatem jego ocena przez pryzmat art. 5 k.c. Z UZASADNIENIA R. O. został oskarżony o to, iż w dniu 25 stycz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 11/04
Data wprowadzenia do systemu: 06-07-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Użycie przez sprawcę groźby bezprawnej wobec osoby pokrzywdzonej, mającej doprowadzić ją do rezygnacji z powiadomienia organów ścigania o popełnionym na jej szkodę przestępstwie, a w rezultacie do złożenia w przyszłym postępowaniu obciążających sprawcę zeznań, wyczerpuje znamiona występku z art. 245 k.k., a nie z art. 191 § 1 k.k. Przestępstwo z art. 245 k.k. jest wprawdzie podobne do przestępstwa z art. 191 § 1 k.k., ale stanowi kwalifikowaną jego postać, bowiem ochronie podlega wyłącznie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 71, Sygnatura: II AKz1 964/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na zarządzenie upoważnionego sędziego, wydane w oparciu o przepis art. 6 § 3 k.k.w., zażalenie nie przysługuje. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie skazanego Tomasza P., zażalenia wniesionego przez skazanego, na zarządzenie upoważnionego sędziego Sądu Okręgowego w O. z dnia 30 września 2003 r., o pozostawienie bez rozpoznania, na podstawie art. 6 § 3 k.k.w., wniosku skazanego o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 430 § 1 k.p.k. w związku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 389/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn: Dz.U. nr 24 z 2003 r., poz.198) wprowadzenie do obrotu oznacza wszelkie udostępnienie osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich prekursorów, a więc różnego rodzaju aktywną formę obrotu, zaś uczestnictwo w obrocie będzie stanowić bierną jego formę. W przypadku, gdy osobą odbiorcy jest konsument takich środków, sprawca nie popełnia przestępstwa określone [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 15/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-03-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku, gdy przedmiotem zamachu jest jedno z wymienionych w art. 23 k.c. dóbr, tożsamość pokrzywdzonego stanowi warunek konieczny dla przyjęcia konstrukcji czynu ciągłego. 2. Dobro osobiste, jakim jest życie i zdrowie człowieka w rozumieniu normy art. 12 k.k., powiązanej treścią art. 23 k.c., nie jest przedmiotem ochrony w wypadku przestępstw określonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r. 3. Dobrem chronionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeci [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 2004 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 6/04
Data wprowadzenia do systemu: 14-04-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ile rację ma Sąd Okręgowy twierdząc, iż konieczne jest udowodnienie związku między działalnością niepodległościową, a represjonowaniem oraz że istnienie tego związku nie może opierać się na domniemaniu, to jednak umknęło jego uwadze, że także represjonowanie za samą przynależność do Armii Krajowej należy traktować w kategoriach represji za działalność niepodległościową. Armia Krajowa była przecież organizacją, której priorytetem była suwerenność Państwa Polskiego, zatem każdy, kto do niej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 91, Sygnatura: AKa 397/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd odwoławczy nie ma prawa wydając zalecenie, ograniczać zasady swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.) przez sąd I instancji, w szczególności poprzez wskazanie co do oceny dowodów. Sąd ponownie rozpoznający sprawę ma prawo do swobodnej oceny dowodów i ustalenia stanu faktycznego w oderwaniu od uprzedniego wyroku sądu I instancji, uchylonego i przekazanego do ponownego rozpoznania w następstwie wniesionej apelacji. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 49, Sygnatura: II AKa 495/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd I instancji bezzasadnie, z obrazą art. 167 k.p.k., zaniechał próby przeprowadzenia dopuszczalnego i dającego się przeprowadzić dowodu z zeznań „informatora”, o którym była mowa, jako dowodu niezwykle istotnego dla wyjaśnienia okoliczności sprawy, a odebrał jedynie zeznania od policjantów, którzy go przesłuchiwali i w oparciu o ten pośredni dowód ustalił szczegóły zabójstwa Henryka M. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniach 29 stycznia i 3 lutego 2004 r., sprawy Zdzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2004 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKa 488/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Eliminacja dowodu na podstawie przesłanki określonej w art. 171 § 7 k.p.k. jako: „warunki wyłączające swobodę wypowiedzi” może być dokonana jedynie jeżeli fakt ten został ustalony i dowiedziony w odniesieniu do konkretnego przesłuchania. Do zastosowania art. 171 § 7 k.p.k. nie wystarcza fakt, że chodzi o przesłuchanie osoby uzależnionej od narkotyków. Trzeba wykazać, że osoba ta w czasie konkretnego przesłuchania była w stanie, w którym przesłuchanie nie mogło się odbyć. Sąd Apela [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, [73], 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU