STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 6, pozycja: 40, Sygnatura: III APr 52/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spożycie przez pracownika alkoholu metylowego, które stało się możliwe wskutek niewłaściwego zabezpieczenia (oznakowania) i przechowywania trucizn - w czasie i miejscu wykonywania pracy - w błędnym przekonaniu, iż jest to inny rodzaj alkoholu nie stwarzający zagrożenia dla życia człowieka - nie zrywa związku czasowego z pracą i zdarzenie takie winno być uznane za wypadek przy pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjny w Rzeszowie z dnia 5 marca 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: III AUr 26/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po dniu 1 stycznia 1991 r. zaliczenie do okresu zatrudnienia okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 lipca 1977 r. znajduje zastosowanie jedynie przy ustalaniu prawa do świadczenia, a więc nie ma znaczenia dla tzw. stażu pracy i dodatku z tego tytułu przysługującego z mocy art. 29 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1982 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 13 lutego 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 9/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustalaniu 30-letniego okresu zatrudnienia do uzyskania przez nauczyciela emerytury uwzględnia się jedynie okresy faktycznego zatrudnienia, tj. świadczenia pracy w ramach stosunku pracy. Przepis art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela nie przewiduje możliwości zaliczenia nauczycielowi do 30-letniego okresu zatrudnienia - okresów równorzędnych lub zaliczanych. Oznacza to, że uwzględnia się lata studiów, pracy w gospodarstwie rolnym rodziców i działalności twórczej, gdyż są to okresy zaliczalne, któr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 września 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: III AUr 154/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zmian przepisów prawnych określających sytuację prawną rencistów organ rentowy działa z urzędu, a więc przelicza świadczenia z urzędu, a nie na wniosek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 7, pozycja: 44, Sygnatura: III APr 36/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie ocenia zasadności odwołania powoda z funkcji dyrektora, w szczególności nie wypowiada się czy jego działalność w charakterze przewodniczącego Stowarzyszenia „AGROFOOD” jest naruszeniem zakazu konkurencji. Naruszenie tego zakazu w myśl przepisów ustawy o działalności gospodarczej może uzasadniać odwołanie z zajmowanego stanowiska, niemniej jednak samo przez się nie może być uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnione z winy umyślnej, uzasadni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 204/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 1990 r., wszystkie przedsiębiorstwa zagraniczne wpisane do sądowego rejestru przedsiębiorstw zagranicznych albo do rejestru handlowego, posiadają osobowość prawną, a zatrudnieni w nich pracownicy podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: III AUr 277/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia w rozumieniu art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr.40, poz. 267 z późn. zm.) uważa się okresy uczęszczania do szkół uczniów, którzy oprócz wykonywania obowiązku nauki teoretycznej, pozostają w stosunku pracy młodocianego pracownika, jeżeli chodzi o zajęcia praktyczne. Natomiast okresy wykonywania zajęć praktycznych w ramach tzw. praktyki warsztatowej wynikające z procesu ks [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 kwietnia 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: III AUr 169/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r., o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych (Dz.U. z 1983 r., Nr 13, poz. 68) w art. 61 ust. 1 dopuszcza możliwość ponownego ustalenia uprawnień rentowych inwalidów uznanych w myśl przepisów dotychczasowych za inwalidów wojennych z tytułu utraty zdolności zarobkowej od 25% do 44%, pozostającej w związku ze służbą w Wojsku Polskim lub armiach sojuszniczych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 listopada 1991 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 48, Sygnatura: III AUr 246/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin ustawowy „współpraca przy prowadzeniu działalności” jest określeniem sposobu wykonywania pracy, w zakładzie prowadzonym na własny rachunek przez osobę bliską właścicielowi z uwagi na stopień pokrewieństwa lub powinowactwo określony w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. (Dz.U. z 1989 r., Nr 46, poz. 250), lub pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Współpraca ta nie wynika z treści umowy wiążącej obie strony i pozostaje bez względu na określone w umowie i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 maja 1992 r.

Rocznik: 1992, miesiąc: 9, pozycja: 49, Sygnatura: III AUr 223/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 lat życia, a przed dniem 1 lipca 1977 r., nie jest, który samoistnie podlega zaliczeniu i rodzi uprawnienia emerytalno - rentowe, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1991 r., Nr 7, poz. 24). Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy jest to okres, który zalicza się do okresu ubezpieczenia, od którego zależy prawo do świadczeń. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, [74], 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU