STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 1/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 231 § 2 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Stefanii S. i Beaty S., przeciwko Zakładowi Energetycznemu SA w R., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu SA w W. - Regionalnemu Oddziałowi Przesyłu w T. i Skarbowi Państwa - Staroście S., o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli, po rozstrzygnięciu w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 94, Sygnatura: III CZP 6/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Syndyk masy upadłości banku może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 z 1997 r., poz. 939 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku wierzyciela Syndyka masy upadłości Banku Spółdzielczego w R. przy uczestnictwie dłużnika Rajmunda D. o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 28 lutego 2002 r., przy udziale prokura [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 108, Sygnatura: III CZP 3/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 6261 § 1 k.p.c. ma zastosowanie także w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Powiatowego Urzędu Pracy nr 2 w Ł., przy uczestnictwie Roberta K. o wpis, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 27 lutego 2002 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 31 grudnia 2001 r., sygn. akt III Ca 1918/01, "Czy przepis art. 6261 § 1 k.p.c. ma zastosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r

Rocznik: 2002, miesiąc: 11, pozycja: 96, Sygnatura: III CKN 38/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnionym do zgłoszenia żądania przewidzianego w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (jedn. tekst Dz.U. nr 124 z 2001 r., poz. 1361 ze zm.) jest każdy, kto ma interes prawny w tym, aby treść księgi wieczystej odpowiadała stanowi prawnemu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Cecylii J. przeciwko Pauli-nie S., o uzgodnienie treści księgi wieczystej, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 27 lutego 2002 r., kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CKN 520/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, przysługujące poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543 ze zm.), nie może być przeniesione na osobę trzecią w drodze czynności prawnej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Aleksandra P. i Tomasza P. o sporządzenie czynności notarialnej, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, na roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: I CKN 1516/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie właściciela gruntu zasądzenia pełnej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w sytuacji, gdy prawo użytkowania wieczystego obejmuje grunt, z którego korzystanie przez użytkownika wieczystego nie jest możliwe z uwagi na obciążenie tego prawa użytkowaniem przysługującym osobie trzeciej, nie może korzystać z ochrony prawnej (art. 5 k.c.), jeżeli obciążenie to nie było znane użytkownikowi wieczystemu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Starosty Powiatu P. przeciwk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: IV CKN 751/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samodzielny lokal mieszkalny nie należy do części budynku mogących stanowić przedmiot współwłasności właścicieli nieruchomości lokalowych. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miasta G., przeciwko Zdzisławowi S., Jolancie S., Jerzemu N. oraz Agnieszce i Marcinowi małżonkom K. o ustalenie, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej, w dniu 21 lutego 2002 r., na rozprawie, kasacji strony powodowej, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 2 grudnia 1998 r., sygn. akt I ACa 547/98, uchyla zaskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: III RN 2/01
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład pracy (pracodawca) uzyskuje status zakładu pracy chronionej na podstawie decyzji przyznającej ten status (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma charakter konstytutywny. Skutki wynikające z decyzji konstytutywnej mogą być jednakże unicestwione decyzją deklaratoryjną, jeżeli są spełnione przesłanki przewidziane prawem. Decyzja taka może pozbawić statusu zakładu pracy chronionej od dnia, w k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 101, Sygnatura: IV KKN 251/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obrońca oskarżonego zarzucił w apelacji, że w postępowaniu nie ustalono faktycznej wartości przewożonego przez granicę towaru. Jest oczywiste, że okoliczność ta miała podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli prawidłowe było określenie wartości w dokumentach przedstawionych do odprawy celnej na polskiej granicy, to wówczas nie mogło dojść do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie cła. 2. W Kodeksie karnym skarbowym nie ma odpowiednika przestępstwa określonego w art. 80 § 3 u. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 10, pozycja: 82, Sygnatura: III CZP 86/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli przyjmujący zamówienie skutecznie nie usunął wad dzieła w wyznaczonym terminie (art. 637 § 1 k.c.), zamawiający nie może żądać upoważnienia przez sąd do usunięcia wad na koszt przyjmującego zamówienie (art. 480 § 1 k.c.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Danuty G. i Krzysztofa G., przeciwko Grupie Inwestycyjnej "Hossa" SA w G. o zapłatę i upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2002 r., przy ud [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, [74], 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU