STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Połączenie spółek - mgr Bogumił Słomka, mgr Dorota Ligęza

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Połączenie spółek - mgr Bogumił Słomka, mgr Dorota Ligęza Wprowadzenie I. Pojęcie i przyczyny łączenia się spółek Połączenie spółek to przede wszystkim konsolidacja majątków dwóch lub większej ilości spółek w trybie przeniesienia majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, co wiąże się z ustaniem bytu prawnego spółki przejmowanej, bądź w trybie przeniesienia majątku spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na spółkę nowo zawiązaną, co wiąże się z ustaniem bytu prawnego spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 76, Sygnatura: II OSK 2151/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prowadzenie działalności gospodarczej w dużym rozmiarze, osobiste zajmowanie się zaopatrzeniem, przewożeniem gotówki, dokonywanie wypłat pracownikom i kontrahentom, osiąganie znacznych dochodów z tej działalności i posiadanie znacznego majątku, nie świadczą jeszcze o ponadprzeciętnym zagrożeniu życia lub zdrowia, które uzasadniają przyznanie prawa do broni palnej. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze sk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 40, Sygnatura: III CZP 87/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na nabycie innego lokalu mieszkalnego (art. 68 ust. 1 i ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651, ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy Miasta G., przeciwko Annie F. i Katarzynie K., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II OSK 615/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Od osoby sporządzającej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaga się tylko wskazania nazwiska, nie zaś innych kryteriów czy to pod względem fachowości, czy braku powiązań z wnioskodawcą. Autor raportu, aby go sporządzić, musi posiadać wiedzę specjalistyczną z dziedziny, z którą planowane przedsięwzięcie się wiąże. Nie oznacza to jednak, że musi być biegłym w rozumieniu przepisów k.p.a. Raportu nie można utożsamiać z opinią biegłego w rozumieniu art. 84 § 1 k.p.a., a do osob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: V KK 327/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po zmianie treści art. 41 k.k.s. ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 178, poz. 1479), w wypadkach wskazanych w tym przepisie sąd nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia uszczuplonej należności tylko wtedy, gdy jest ona wymagalna. Należność wymagalna to taka, której organ podatkowy może skutecznie dochodzić za pomocą dostępnych mu środków prawnych. Oznacza to, że określenie przez sąd obowiązku uiszczenia tej należnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: V KK 327/11
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po zmianie treści art. 41 k.k.s. ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 178, poz. 1479), w wypadkach wskazanych w tym przepisie sąd nakłada na sprawcę obowiązek uiszczenia uszczuplonej należności tylko wtedy, gdy jest ona wymagalna. Należność wymagalna to taka, której organ podatkowy może skutecznie dochodzić za pomocą dostępnych mu środków prawnych. Oznacza to, że określenie przez sąd obowiązku uiszczenia tej należnoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym - Viktoriya Babyak, Tomasz Bożymek

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony w postępowaniu administracyjnym - Viktoriya Babyak, Tomasz Bożymek Wstęp Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) należy do kategorii organów kontroli państwowej i ochrony prawa. Stoi on na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji RP). RPO nie może wyręczać innych organów władzy publicznej, w tym administracji, w podejmowaniu przez nie władczych roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 66, Sygnatura: III CZP 130/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Marka G., przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w W., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 9 lutego 2011 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w T., postanowieniem z dnia 15 listopada 2010 r., „Czy wspólnik spółki cywilnej może samodzielnie do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 65, Sygnatura: II FZ 447/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chwilą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną, jakkolwiek obarczonego brakiem formalnym określonym w art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.), jednakże wskazującego na zachowanie terminu z art. 194 § 2 ww. ustawy, będzie moment rzeczywistego przesłania poczty elektronicznej, który zostanie odzwierciedlony u odbiorcy wiadomości w odpowiednim programie pocztowym. Informacja o potwierd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 56, Sygnatura: II FPS 2/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.), nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w Izbie Finansowej, na posiedzeniu jawnym w dniu 12 grudnia 2011 r., z udziałem prokuratora Prokuratury Generalne [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, [74], 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU