STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 262/00
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie "ciężkiego przestępstwa" użyte w art. 928 § 1 pkt 1 k.c. nie jest tożsame z terminem "zbrodnia" określonym w art. 7 § 2 k.k. W konkretnych okolicznościach, "ciężkim przestępstwem" z art. 928 § 1 k.c. może okazać się także czyn uznany za występek (art. 7 § 3 k.k.). Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2000 r. sprawy z powództwa Z. Ch., o uznanie za niegodnego dziedziczenia, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w G. z dnia 14 grudnia 1999 r., zmienił [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: I ACa 347/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ustalenia prawomocnego wyroku sądu karnego są wiążące w postępowaniu cywilnym jedynie co do popełnienia przestępstwa w nim opisanego. 2. Dla uznania bezprawności działania i odpowiedzialności pozwanych wystarczające było, że jeden z nich stworzył stan zagrożenia i warunki, które pozwalały drugiemu pozwanemu pobicie powoda. Dla solidarnej odpowiedzialności obu pozwanych wobec powoda nie ma znaczenia, w jakim stopniu pogorszenie stanu zdrowia wywołało działanie każdego z nich. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 319/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zaaprobować takiej zmiany statutu, która w istocie zmierzała do stworzenia w ramach istniejącego stowarzyszenia organizacji, której zasady działania miałby określać nie podlegający rejestracji regulamin. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy z wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Junior" w S. przy udziale Starosty Powiatu Grodzkiego w S. o uzupełnienie wpisu w rejestrze stowarzyszeń, na skutek apelacji wnioskodawcy, od postanowienia Sądu Okręgowego w Katowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 57/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Wymóg niesprzeczności zagranicznego orzeczenia z podstawowymi zasadami porządku prawnego w naszym kraju nie może w żadnym razie oznaczać, że orzeczenie to musi zostać wydane z zastosowaniem bezwzględnych zasad obowiązujących w naszym ustawodawstwie. Chodzi bowiem o podstawowe założenia polskiego porządku prawnego, wyrażone zarówno w przepisach postępowania sądowego, jak i w prawie materialnym. Chodzi zatem o respektowanie zasady procesowej zapewnienia stronom procesu zasady obrony swoich praw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 65/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie przez sąd polubowny przepisów prawa materialnego, ich błędna wykładnia, wadliwe wskutek tego rozstrzygnięcie, samo w sobie nie stanowi naruszenia zasady praworządności. Naruszenie przepisów prawa materialnego musi być tego rodzaju, że doprowadziło do wydania orzeczenia, które swoją treścią narusza podstawowe zasady państwa prawa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa - Izby Skarbowej w W. przeciwko "Atut" Spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda z organizacji, dochodząc ochrony praw autorskich w imieniu twórców, musi wykazać, że została uprawniona do działania w imieniu twórców. Domniemanie z art. 105 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, już choćby ze względu na niespotykany w innych ustawodawstwach zakres, nie może być stosowane do zdarzeń, które miały miejsce pod rządem ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o Prawie autorskim. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozpr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 1421/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt powołania się dziennikarza na źródło informacji nie stanowi jeszcze o wypełnieniu obowiązku staranności i rzetelności, o jakim mowa w art. 12 ust. 1 Prawa prasowego, a tym bardziej nie wypełnia obowiązku działania zgodnie z etyką zawodową, określoną w art. 10 ust. 1 Prawa prasowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zdzisława K. przeciwko "Expressowi Wieczornemu" spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. i Kai P.-S. o ochro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 1137/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Państwowa osoba prawna - ZUS nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa związane z działalnością zlikwidowanej państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, których źródłem są czyny niedozwolone funkcjonariuszy państwowych - pracowników państwowej jednostki organizacyjnej ZUS, popełnione w okresie do dnia 31 grudnia 1998 r. Wniosek ten znajduje dodatkowe wsparcie w normie ogólnej art. 40 § 1 zdanie 2 k.c., zgodnie z którą państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy przewodniczący na żądanie uprawnionej liczbowo grupy osób zarządzi tajne głosowanie i następnie podjęta zostanie przez zebranie przedstawicieli uchwała o uchyleniu tajności głosowania i powrocie do głosowania jawnego, to biorąc pod uwagę zarówno rangę obu decyzji - zarządzenie przewodniczącego i uchwałę najwyższego organu spółdzielni - jak i ogólną zasadę, w myśl której prawo późniejsze uchyla wcześniejsze - należy dać prymat woli przedstawicieli wyrażonej w uchwale. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: I ACa 1476/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w regulaminie zapisu, iż raz zarządzone tajne głosowanie zachowuje swą ważność aż do końca i decyzja ta nie może być mocą uchwały zebrania przedstawicieli w okresie późniejszym zmieniona, oznacza, że może być zgłoszony wniosek formalny o uchylenie tajności głosowania i przywrócenie jawności w tym względzie. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Wiesławy J. przeciwko Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "T." w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powódki, od wyro [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, [75], 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU