STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 593/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie zajętym w toku egzekucji udziałem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest nieważne. Rodzi jedynie skutek w postaci braku możliwości dysponowania przez nabywcę tymi uprawnieniami związanymi z udziałem, które – na skutek zajęcia – ma prawo wykonywać wierzyciel. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2012 r., sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa „J.” Spółki z o.o. z siedzibą w P. T., przeciwko Jerzemu G. i Stefanowi S., o ustale [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 18, Sygnatura: II AKzw 804/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie ma obowiązku samodzielnego ustalania rodzaju przesłanek, w oparciu o które miałaby być udzielona nowa przerwa w wykonaniu kary. Przepis art. 19 § 3 k.k.w. przenosi ciężar dowodowy w zakresie składania wniosków o wszczęcie postępowania wykonawczego przed sądem na podmioty uprawnione do inicjowania tego postępowania. Z treści powołanego przepisu wynika konieczność uzasadnienia i należytego wykazania zawartych we wniosku żądań oraz wskazania dowodów na ich poparcie. Sąd Apelacyjny w Lub [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKa 140/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kryterium decydującym o tym, czy ilość środka odurzającego jest „znaczna”, oprócz jego masy wagowej oraz rodzaju, jest także cel jego przeznaczenia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2012 r., sprawy E. G., oskarżonego z art. 55 ust. 3 i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 11 § 2 k.k., z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, z powodu apelacji, wniesionej prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Wiek zawarcia małżeństwa - Michał Niedośpiał

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 8, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Jest to opracowanie dotyczące przede wszystkim dolnej granicy wieku zawarcia małżeństwa. Ma ono charakter opracowania teoretycznego, na kanwie prawa rodzinnego, teologii moralnej i etyki. Pokazane są możliwe rozwiązania modelowe w tym zakresie. Jest to zagadnienie o doniosłym znaczeniu teoretycznym i praktycznym. Może być wykorzystane przez wszystkich ustawodawców przy określaniu dolnej granicy wieku, w tym w przyszłym lub znowelizowanym kodeksie rodzinnym i opiekuńczym polski [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lipca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: V ACa 313/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla skuteczności potrącenia w świetle unormowania art. 498 § 1 k.c. wystarczające jest oświadczenie potrącenia i zgoda adresata nie jest konieczna. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa N. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Ch., przeciwko M. a.s. w P. (Cz.), o zapłatę, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt XIV GC 44/10, oddala apelację i zasą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe - Agnieszka Terlecka

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 6, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawy wyłączenia odpowiedzialności karnej za wypadki sportowe - Agnieszka Terlecka Nie ulega wątpliwości, że sport jest bardzo ważną dziedziną życia ludzkiego. W różnych formach uprawiany jest od wieków, przez ludzi z różnych stanów i w różnym wieku. Niestety, ze sportem prawie zawsze łączą się wypadki sportowe, które często wypełniają znamiona różnych czynów zabronionych, jak np. zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie cudzej rzeczy niezdatnej do użytku, naruszenie nietykalności cielesnej, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: II AKzw 581/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nawet stwierdzenie istnienia u skazanego ciężkiej choroby nie przemawia za koniecznością udzielenia mu przerwy obligatoryjnej. Konieczne jest bowiem dodatkowe ustalenie w postaci niemożliwości wykonywania kary, przez co należy rozumieć zagrożenie życia skazanego lub spowodowanie dla jego zdrowia poważnego niebezpieczeństwa w wypadku pobytu w zakładzie karnym. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w sprawie Jana Mariana M., skazanego za przestępstwo z art. 282 k.k., zażalenia wniesionego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 17, Sygnatura: V ACa 255/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do firmy ma charakter nie tylko osobisty, jako prawo do niezbywalnego oznaczenia podmiotu prawa, służącego do jego identyfikacji w obrocie gospodarczym. Jednak z chwilą, gdy nazwisko osoby fizycznej staje się częścią firmy przedsiębiorcy, zaczyna pojawiać się majątkowy charakter tego dobra. Zatem zgodnie z art. 43[4] k.c., firma jest tworzona z oznaczeń stanowiących dobra osobiste podmiotów prawa cywilnego, chronione na podstawie art. 24 k.c. Z chwilą jednak, gdy dobra te, służące oznaczen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 288/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje podstawę do powoływania się na to zdarzenie w toku postępowania egzekucyjnego, jako na podstawę do ograniczenia odpowiedzialności. 2. Zastrzeżenie ograniczenia odpowiedzialności w tytule wykonawczym – jak też i zastrzeżenie w tytule egzekucyjnym, a więc np. w wyroku na podstawie art. 319 k.p.c., nie może urzeczywistniać się w wyniku powództwa opozycyjnego, którego dochodzący upatruje w podstawach wskazanych w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 maja 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 16, Sygnatura: V ACa 216/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa o konsorcjum nie jest odrębnie stypizowana, a jej zawarcie jest dopuszczalne na podstawie art. 3531 k.c. 2. Naruszenie cudzej własności przemysłowej stanowi delikt, z tym że w art. 287 ust. 1 Prawa własności przemysłowej zawarto roszczenia służące uprawnionemu celem ochrony przysługujących mu praw i regulacja ta jest szczególna w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa FMG „P. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, [75], 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU