STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 1455/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie o ochronę dóbr osobistych, pozwany ma obowiązek wykazać, że jego działanie nie było bezprawne. Bezprawność działania, zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego, wyłącza zgoda uprawnionego. Istnienia zgody uprawnionego ani jej zakresu nie domniemywa się. Pozwany ma obowiązek wykazać, że uzyskał zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Antoniego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 1032/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie art. 165 § 2 k.p.c. tylko oddanie, złożenie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z datą wniesienia do sądu. Natomiast we wszystkich innych przypadkach posłużenie się osobą trzecią, skorzystanie z pośrednictwa innego podmiotu przy wnoszeniu pism do sądu, skutek wniesienia pisma do sądu następuje dopiero z datą jego złożenia we właściwym sądzie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa "Centrum" Spółki z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 1142/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłuższa przerwa w drodze z pracy do domu jest życiowo uzasadniona - w rozumieniu § 14 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 października 1975 r. w sprawie zasad i trybu orzekania o uszczerbku na zdrowiu (Dz.U. nr 36, poz. 199) - jeżeli pracownik nie ma wpływu na czasokres tej przerwy. Z UZASADNIENIA Wnioskodawczyni odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddziału w W. z dnia 11 stycznia 1999 r., odmawiające [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 1202/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdy typ spółki stanowi zamkniętą figurę prawną, a tylko przy spółce jawnej w art. 103 k.h. przewidziano odpowiednie stosowanie przepisów o rękojmi do wadliwego wkładu. Wniesienie wkładu jest tylko jednym z elementów procedury zakładania spółki kapitałowej, jak i procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Wspólnik za wniesiony wkład niepieniężny obejmuje określoną ilość udziałów w spółce. Wysokość kapitału zakładowego pokrytego także aportami, uwidoczniona jest w rejestrze handlowym. O jego p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 62/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie w toku sprawy, rzeczy lub prawa, nie pozbawia strony pozwanej możliwości skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia, o ile zostały spełnione przesłanki z art. 498 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Tadeusza B. przeciwko TSP "Telkom" Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 września 1999 r., sygn. akt XIII GC 1559/98, oddala [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I ACz 261/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej o zapłatę za usługi medyczne świadczone w ramach umowy o przekazanie środków publicznych przez Skarb Państwa, których koszt wykonania nie ma pokrycia w ustalonym przez strony wynagrodzeniu, jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G. przeciwko Skarbowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1360/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmniejszenia wartości gruntu może użytkownik dowodzić wszelkimi środkami, także oszacowaniem rzeczoznawcy. Odmowa właściciela gruntu uwzględnienia żądania, upoważnia użytkownika do złożenia wniosku do samorządowego kolegium odwoławczego. Negatywne orzeczenie kolegium daje użytkownikowi prawo do wniesienia sprzeciwu, co jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do sądu (art. 80 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Sąd rozpoznaje sprzeciw jako pozew o ust [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 1462/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kurator prawa materialnego może reprezentować spółkę w procesie o rozwiązanie spółki bez potrzeby ustanowienia kuratora procesowego. Warunkiem jednak skuteczności czynności procesowych kuratora prawa materialnego jest by był on umocowany przez sąd do ich dokonywania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Instalacji Elektrycznych W. Spółki z o.o. w W. przeciwko Polish Investment Service Spółce z o.o. w W. o rozwiąza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 239/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie sposób przyjmować, że w sytuacji, kiedy słuchanie muzyki jest celem ubocznym, wynikającym z zamiaru nabycia płyty lub kasety zawierającej poszukiwane przez klienta sklepu muzycznego nagranie, bądź też sprawdzenie, czy płyta lub kaseta nie jest wadliwa pod względem technicznym, mamy do czynienia z odtwarzaniem ich publicznie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Krótki stosunkowo pobyt klienta w celu n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 215/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle postanowień Konstytucji oraz w świetle uregulowań zawartych w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach, sąd nie jest władny oceniać, czy ustalony w statucie stowarzyszenia zakres działania będzie faktycznie realizowany. Nie może też sąd ingerować w te uregulowania statutu, które nie są sprzeczne z ustawą. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2000 r. na rozprawie sprawy z wniosku Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Mieszkańców S. w S. z udziałem Starosty Powiatu G [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, [76], 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU