STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 58, Sygnatura: I SA/Bk 337/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do konkretnego składnika mienia można przyporządkować konkretny wydatek, to przy wyliczeniu wielkości przychodów ze źródeł nieujawnionych, uwzględnia się tylko ten wydatek. Może jednak zaistnieć i taka sytuacja, w której ujawniony składnik mienia nie znajduje odzwierciedlenia w konkretnym wydatku. Wówczas – o ile nie ustalono, że dany składnik mienia został przez podatnika nabyty nieodpłatnie – przy wyliczeniu wielkości przychodów ze źródeł nieujawnionych uwzględnia się wartoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 października 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I SA/Gl 603/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedsiębiorca, prowadzący działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, posiada legitymację procesową wynikającą z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2011 r. nr 142, poz. 1591), do wystąpienia – po wezwaniu rady gminy do usunięcia naruszenia interesu prawnego – ze skargą do sądu administracyjnego, w sytuacji, gdy określając wysokość stawek podatku od nieruchomości, rada gminy różnicuje je z uwzględnieniem kryterium podm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 48, Sygnatura: IV KK 129/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ustanowienia przez sąd likwidatora, staje się on nie organem spółki, lecz jej ustawowym przedstawicielem, który ma prawo prowadzenia spraw takiej spółki i reprezentowania jej, ale tylko w granicach swoich uprawnień (art. 283 § 1 k.s.h.), a więc w zakresie związanym z likwidacją tej spółki, jako podmiotu gospodarczego (art. 282 k.s.h.). W postępowaniu karnym, dotyczącym odpowiedzialności za przestępstwo działania na szkodę spółki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 50, Sygnatura: I OSK 1742/10
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku straży gminnej zasady przetwarzania danych osobowych określa art. 10a cyt. ustawy o strażach gminnych (Dz.U. nr 123, poz. 779, z późn. zm.). Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałog [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 13 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 80, Sygnatura: II SA/Bd 1000/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sposób przeprowadzania analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu określenia w decyzji o warunkach zabudowy wymagań dotyczących nowej zabudowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164, poz. 1588). Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporządzenia, przeprowadzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 4 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: II SAB/Bk 40/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Autorowi projektu budowlanego nie przysługuje statut strony w postępowaniu o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci cieplnej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287, ze zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 20 września 2011 r., sprawy ze skargi A. F., na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie uzgodnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 41, Sygnatura: III KK 28/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znamię „korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego” musi być udowodnione w postępowaniu karnym w taki sam sposób, jak wszystkie pozostałe znamiona przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. Należy przy tym podkreślić, że ustawodawca nie wymaga ustalenia przez sąd, aby czyn, stanowiący źródło wartości majątkowych mających charakter „brudnych pieniędzy”, spełniał wszystkie znamiona przestępstwa. Sąd nie jest zwolniony z konieczności udowodnienia, przynajmniej tych przedm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Dołączenie odpisów skargi na przewlekłość postępowania jako wymóg formalny

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Dołączenie odpisów skargi na przewlekłość postępowania jako wymóg formalny 1. Wprowadzenie Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] (dalej: ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r.) nie określa, czy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA - mgr Anna Hankiewicz ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 69, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Anna Hankiewicz POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wstęp W wyniku przemian społeczno–gospodarczych i polityczno–prawnych, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r., powstała konieczność uregulowania odpowiedzialności i swobody w gospodarowaniu środkami publicznymi. System zamówień publicznych funkcjonuje w Polsce od dnia 1 stycznia 1995 r. Pierwszym aktem prawnym regulującym zasady wydatkowania środków publicznych była ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. (Dz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 51, Sygnatura: II OSK 1382/10
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku stwierdzenia którejkolwiek przesłanki wskazanej w art. 15 ust. 1 pkt 2–6 ustawy z 1999 r. o broni i amunicji, właściwy organ zobowiązany jest do cofnięcia pozwolenia na broń. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 22 września 2011 r., na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej M. M., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 1660/09, w sprawie ze skargi M. M., na decyzję K [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, [76], 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU