STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 551/03.
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytucja wyłączenia sędziego, uznawana za ważną gwarancję sędziowskiej niezawisłości, jest również jedną z podstawowych gwarancji zasady obiektywizmu postępowania i chronić ma strony przed ewentualną stronniczością sędziego. Wnioskowaniem wszakże ad absurdum byłoby uznanie, że zawiera ona w swej istocie domniemanie stronniczości sędziego, zobowiązujące do automatycznego wyłączenia każdego sędziego, w wypadku podniesienia przeciwko niemu dowolnego zarzutu, o ile tylko nie potrafi go o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 87, Sygnatura: II AKo 197/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Argumentem pozaprocesowym, nie znajdującym odniesienia w treści normy art. 25 § 2 k.p.k., jest powołanie się na niedostatki natury organizacyjnej, czyli brak „odpowiednio zabezpieczonej” dla przesłuchania świadka koronnego sali rozpraw w danym sądzie rejonowym. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu sprawy przeciwko Piotrowi G. i innym, oskarżonym o przestępstwa z art. 258 § 2 i inne k.k., w przedmiocie wniosku Sądu Rejonowego w Cieszynie, o przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 12, pozycja: 90, Sygnatura: II AKa 377/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Gwarancyjny w założeniu charakter weksla in blanco nie pozbawia go charakteru papieru wartościowego, tym bardziej, że po prawidłowym jego wypełnieniu stanowi on samoistne źródło zobowiązania oderwane od stosunku podstawowego. W tej sytuacji należało ustalić, że weksle in blanco mogą być przedmiotem czynności wykonawczych w art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2003 r., sprawy Adama M., oskarżonego z art. 286 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji obrońcy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 listopada 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 255/03
Data wprowadzenia do systemu: 20-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postulowanie by nie karać oskarżonego pozbawieniem wolności, bo może to spowodować jego dalszą demoralizację, jest wyrazem postawy opacznej. Unikanie karania byle nie ryzykować deterioracji sprawcy przestępstwa, jest wręcz sprzeczne z założeniami postępowania karnego. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2003 r., sprawy Daniela G., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k. i inne, z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 316/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przypadku skazania za przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 k.k. dopuszczalne jest orzeczenie wobec sprawcy środka karnego z art. 46 § 1 k.k. Zawarty w art. 46 § 1 k.k. zwrot „przestępstwo przeciwko mieniu” obejmuje bowiem swym zakresem nie tylko czyny wymienione w rozdziale XXXV Kodeksu karnego lecz również takie, które w tym rozdziale nie zostały ujęte, a których przedmiotem ochrony jest mienie. 2. Istota przyznanego pokrzywdzonemu procesowego uprawnienia z art. 46 § 1 k.k. (pra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz 646/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z dyspozycją art. 518 k.p.k., przepis art. 442 § 3 k.p.k. ma odpowiednie zastosowanie do postępowania w trybie kasacji – zapatrywania prawne i wskazania sądu kasacyjnego są wiążące dla sądu, któremu na skutek kasacji przekazano sprawę do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA (....) Na wstępie, niezależnie od zarzutów podniesionych w zażaleniu, stwierdzić należy, iż Sąd Okręgowy, rozpoznając niniejszą sprawę ponownie na skutek częściowego uchylenia postanowienia tegoż Sądu z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 62, Sygnatura: II AKa 248/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjęcie, że sprawca dopuścił się przypisanego mu czynu przestępnego z przekroczeniem granic obrony koniecznej, wymaga w pierwszej kolejności ustalenia, że działanie tego sprawcy – w konkretnych warunkach – zostało podjęte w sytuacji, w której miał miejsce bezprawny, bezpośredni i rzeczywisty zamach na dobro własne oskarżonego lub innej osoby (obrona konieczna) a następnie – że oskarżony granice prawnie dopuszczalnej obrony przekroczył nadmiarem albo niewspółczesnością obrony. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 20 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: II AKa 131/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Szczególne udręczenie ofiary przestępstwa kwalifikowanego z art. 189 § 2 k.k. może wynikać z wszelkich zachowań podjętych przez sprawcę (sprawców) oraz okoliczności mających związek z miejscem lub warunkami pozbawienia wolności, a także właściwościami samej osoby pokrzywdzonej jeśli wiążą się one ze sprawieniem bólu, cierpienia, powodują znękanie lub zgnębienie ofiary w stopniu przekraczającym miarę „zwykłego” pozbawienia wolności. 2. W przestępstwo z art. 252 § 1 k.k. nie jest w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 15 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 352/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wysokość zadośćuczynienia, zwłaszcza wówczas, gdy osoba represjonowana zmarła przed wydaniem orzeczenia, pozostawać musi w rozsądnych granicach i brać pod uwagę istotę działalności patriotycznej, do której odnosi się ustawa lutowa. Podjęcie takiej działalności w warunkach zniewolenia państwa, jak uczy historia Polski, zawsze wiązało się z ryzykiem bardzo poważnych konsekwencji, nierzadko idących dalej niż pozbawienie wolności. Osoby zaangażowane w działalność patriotyczną świadomie owo ryzyko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 59, Sygnatura: II AKa 266/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres pojęcia „posługuje się”, użytego w art. 280 § 2 k.k., stanowiącego znamię kwalifikowanej postaci przestępstwa rozboju, obejmuje wszelkie manipulowanie przedmiotem wymienionym w tym przepisie, czyli bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym, a więc nawet jedynie okazanie takiego przedmiotu przez sprawcę rozboju osobie pokrzywdzonej, pod warunkiem, iż taka demonstracja zostaje podjęta w celu wzbudzenia u pokrzywdzonego obawy jego użycia i wywołania w jego psychice uc [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, [76], 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU