STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III APr 41/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pozwany pracodawca jako podmiot prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa, chyba, że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności (art. 435 § 1 k.c.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lipca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III APr 46/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wysokość i sposób obliczenia wynagrodzenia za okres gotowości do świadczenia pracy reguluje art. 81 kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną za czas niewykonywania pracy jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód dotyczących zakładu pracy. Natomiast sposób obliczenia odszkodowania przyznanego na podstawie art. 50 § 4 kodeksu pracy w wysokości 3-miesięcznego wynagrod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: III AUr 272/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejście na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela uzależnione jest nie tylko od posiadania 30-letniego okresu zatrudnienia, ale ponadto od rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUr 288/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poborowy przeznaczony do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowany na czas jej odbywania do zakładowej zawodowej straży pożarnej jako zwolniony od odbycia zasadniczej służby wojskowej, w razie wypadku zaistniałego w okresie tego zwolnienia powodującego inwalidztwo, nie może być uznany za inwalidę w rozumieniu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych (tekst jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 444/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ratio legis określenia “okres pobierania zasiłku chorobowego” dla obliczenia stażu pracy wg prawa ubezpieczeń społecznych (art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, obecnie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 19991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent...) obejmuje nie tylko okresy faktycznie pobranego zasiłku chorobowego, ale również niekwestionowane okresy niezdolności do pracy z powodu choroby stwierdzonej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 263/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz.U. Nr 5 z 1983 r., poz. 32 z późn. zm.) liczenie okresów pracy górniczej pod ziemią w sposób uprzywilejowany półtorakrotnie, stosuje się przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury i renty, zaś przy ustalaniu wysokości tych świadczeń stosuje się przelicznik 1,8 za każdy rok pracy z tym, że w stosunku do górników wymienionych w art. 10 tej ustawy przelicznik ten wynosi 1,5 za każdy rok pracy ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 20 listopada 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 279/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. granica wieku emerytalnego dla wnioskodawczyni jako aktorki teatru lalek jest obniżona do 50 lat. Wnioskodawczyni taki warunek spełnia, gdyż jako twórca osiągnęła wiek emerytalny 50 lat w czasie zatrudnienia i ma wymagany okres działalności twórczej. Przepis ten ma zastosowanie do wnioskodawczyni zarówno przy ustalaniu uprawnień do emerytury na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 278/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Badania lekarskie, konieczne dla przesądzenia inwalidztwa w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) dokonywane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 sierpnia 1983 r. w sprawie składu komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, trybu postępowania, trybu kierowania na badanie przez te komisje oraz szczegółowych zasad ustalania inwalidztwa (Dz.U. N [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: III APr 28/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Analiza przepisów art. 33 i nast. ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych prowadzi do wniosku, że decyzja wyznaczająca na stanowisko tymczasowego kierownika nie jest zrównana w skutkach z powołaniem na stanowisko dyrektora, lecz oznacza czasowe powierzenie określonej osobie funkcji kierownika przedsiębiorstwa. Z tego, że zakres kompetencji tymczasowego kierownika nie został w ustawie określony oraz z faktu, iż wyznacza się go zamiast dyrektora, który nie został powołan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 5, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 563/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia rentowego przyznanego przed 15 listopada 1991 r. od zarobków uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia w wymiarze większym niż pełny etat, po wejściu w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. Nr 104, poz. 450), może nastąpić - zgodnie z art. 7 ust. 3 tej ustawy w związku z art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) tylk [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, [77], 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU