STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 72/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyczekiwanie z dowodzeniem swoich twierdzeń i zgłaszaniem dowodów na odparcie twierdzeń strony przeciwnej, aż do wyniku procesu pierwszej instancji i wnioskowanie ich dopiero w apelacji w wypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy, nie może uzasadniać odstępstwa od zasady skoncentrowania materiału procesowego przed sądem I instancji, co prowadzi do ograniczenia "prawa nowości", której daje wyraz art. 381 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2000 r. w Białymsto [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 marca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 21/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uniemożliwienie członkowi wzięcia udziału w posiedzeniu organu spółdzielni rozpoznającego jego odwołanie jest takim uchybieniem formalnym, które pozwala bez przeprowadzenia dodatkowych ocen na stwierdzenie, że mogło ono wpłynąć na treść uchwały. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Krystyny N. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S.Ś. o uchylenie uchwały, na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 192/00
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Specyfikacja spraw o zadośćuczynienie strat i krzywd powstałych u pacjentów placówek zdrowia w związku z zaordynowanym im sposobem leczenia wyraża się m.in. w tym, że nie jest możliwe pozyskanie wiedzy o pewności związku przyczynowego pomiędzy pogorszonym stanem zdrowia tego pacjenta a działaniem (zaniechaniem) pracowników tej placówki. Niedoskonałość poziomu nauki i wiedzy medycznej w tych sprawach nakazuje odwoływać się do prawdopodobieństwa takiego związku. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 38, Sygnatura: I ACz 67/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podatek od towarów i usług (a także podatek akcyzowy) stanowi element cenotwórczy o tyle, że podmiot zobowiązany do jego odprowadzenia może wliczyć go w cenę swojego świadczenia, chyba że przepisy szczególne na to nie zezwalają. Takimi przepisami szczególnymi są normy wydanego na podstawie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 62, Sygnatura: I ACa 957/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa zbycia nieruchomości przed jej rozpoznaniem na posiedzeniu zebrania przedstawicieli winna być przedmiotem obrad zebrania grup członkowskich i umieszczona w porządku obrad tych grup. Niedokonanie tego narusza art. 59 § 1 pkt 3 Prawa spółdzielczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ewy G. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Jagiellonka" w S. o uchylenie uchwały, na skutek apelacji pozwanej, od wyroku Sądu Okręgowego w K [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 47, Sygnatura: I ACa 14/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykładnia gramatyczna art. 656 § 1 k.c. daje podstawę do wyciągnięcia wniosku, że termin przedawnienia, przewidziany w art. 646 k.c., nie ma zastosowania do umów o roboty budowlane, w tym również i przy dochodzeniu roszczeń taksatywnie w nim wymienionych. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Technicznych "Ampol" Sp. z o.o. w S. przeciwko Przedsiębiorstwu Instalacji i Eksploatacji Systemów Ogrzew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: I ACa 441/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa przystąpienia do długu, stanowiąca zabezpieczenie osobiste udzielonego przez bank kredytu, na gruncie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, była czynnością bankową i bank w oparciu o wyciągi z ksiąg bankowych, dowodzących istnienie zadłużenia kredytobiorcy i umowę przystąpienia do długu, mógł korzystać z przywileju określonego art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 320 k.p.c. umocowujący sąd tylko do rozkładania dłużnikowi na raty świadczenia pieniężnego, nie wyłącza możliwości odroczenia zapłaty całej należności w powołaniu się na silniejszą ochronę materialnoprawną dłużnika, która wynika z art. 5 k.c. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2000 r. w K., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych i Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowej "Wenus" w K., przeciwko Ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 10/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na gruncie przepisów rozwodowych, należy za zawinione uznać działanie lub zaniechanie będące wyrazem woli małżonka, które naruszając obowiązki określone przepisami, prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przypisania małżonkowi winy nie jest konieczne, by zamiarem małżonka było objęte określone działanie lub zaniechanie, zmierzające do rozkładu pożycia, lecz wystarczy możliwość przewidywania znaczenia skutków danego działania lub zaniechania naruszającego przepisy prawa. Sąd Apelacyjny w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 1164/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do przepisu § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. nr 158, poz. 815), normy powierzchni mieszkalnej, przysługujące osobom określonym w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 86, poz. 433), ustala się uwzględniając osoby uprawnione do wojskowej renty rodzinnej. Sąd Apelacyjny w Warsz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, [77], 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU