STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 1961/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie połączenia do wspólnego rozpoznania spraw z odwołań wniesionych przez dwóch ubezpieczonych, od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących osobno każdego z nich, a następnie objęcie rozstrzygnięciem tylko jednej, uznać należy, iż sąd nie rozpoznał istoty sprawy, co wywołuje skutek określony w art. 386 § 4 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2012 r., sprawy z odwołania B. T. i Ł. T., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C., o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 1933/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciele zatrudnieni w niepublicznych placówkach o profilu artystycznym, które działają według zasad określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, podlegają przepisom ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2012 r., sprawy z odwołania E. W., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o prawo do emerytury nauczycielskiej, na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: V ACa 90/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Składający oświadczenie o potrąceniu (potrącający) musi w stosunku do swego wierzyciela posiadać własną, istniejącą już wierzytelność i wierzytelność ta w dacie potrącenia musi być wymagalna. Wierzytelność ta musi mieć określoną podstawę faktyczną i prawną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r., na rozprawie, sprawy z powództwa BCS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J., przeciwko A–ZS Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G., o zapłatę, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: II AKa 34/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Protokół zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania przygotowawczego nie stanowi dowodu, a zawarte w nim oświadczenia nie podlegają ujawnieniu na rozprawie. Zaznajomienie nie stanowi czynności dowodowej i żaden przepis procedury karnej nie pozwala na ujawnienie takiego dokumentu na rozprawie. O tym, jakie dokumenty podlegają odczytaniu na rozprawie głównej, stanowi treść art. 393 § 1 k.p.k. 2. Czynność polegająca na zapoznaniu podejrzanego z aktami postępowania przygotowawczego ze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 1593/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) nie wprowadza jakichkolwiek ograniczeń w kwestii zmiany tytułu traktowanego jako podstawa do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W szczególności zmiana tytułu ubezpieczenia społecznego nie jest uzależniona od tego, by prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia różniły się od przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Jedyne b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 1128/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych, w których powołany został zarząd, zaś zarząd ten powierzony byłby osobie fizycznej, w istocie siedzibą wspólnoty byłoby najczęściej miejsce zamieszkania tej osoby. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2012 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa M. S., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. K. Ś. w C., o uchylenie uchwał, na skutek zażalenia powoda, na postanowienie Sądu Okręgowego w B.–B. z dnia 19 paździer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 1581/11
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za współpracę przy prowadzeniu działalności gospodarczej powodującą obowiązek ubezpieczeń: emerytalnego i rentowych uznać można tylko taką pomoc udzieloną przedsiębiorcy przez jego małżonka, która ma charakter stały i bez której stanowiące majątek wspólny małżonków dochody z tej działalności nie osiągałyby takiego pułapu, jaki zapewnia współdziałanie przy tym przedsięwzięciu. Takie rozumienie współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej odpowiada bowiem celom ustawy systemowej, wyrażają [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 23 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: II AKo 7/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznając za zbyt daleko idące rozumowanie, iż w każdym przypadku, gdy w innej sprawie stwierdzono u oskarżonego działanie w stanie ograniczonej poczytalności, to w kolejnych sprawach zawsze zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności – Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do wznowienia z urzędu w oparciu o przepis art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. – postępowania. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w sprawie Dariusza B., z urzędu, w przedmiocie zbadania podstaw do wznowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 lutego 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 1310/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Charakteryzująca postępowanie cywilne kontradyktoryjność oraz obowiązek zapewnienia stronom możności obrony swych praw, pozwala na zamknięcie rozprawy jedynie, gdy wskazane przez nie istotne dla sprawy dowody zostały przeprowadzone, a stronom umożliwiono ustosunkowanie się do nich, zaś zamknięcie rozprawy przed ukończeniem postępowania dowodowego może nastąpić tylko w sytuacji opisanej dyspozycją normy cytowanego art. 224 § 2 k.p.c., a więc jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy strony wypowiedz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 lutego 2012 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 628/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zastosowanie art. 202 § 4 k.s.h. do odwołania członka zarządu będzie możliwe tylko wtedy, gdy w umowie spółki określono kwestię wygaśnięcia mandatu w odmienny sposób od wynikającego z dyspozycji art. 202 § 1 k.s.h. 2. Wobec wygaśnięcia mandatu członka zarządu, w sytuacji określonej w art. 202 § 1 k.s.h., dalsze podejmowanie czynności przez członka zarządu nie świadczy o tym, że nastąpiło jego powołanie na następną kadencję, jeżeli brak jest stosownej uchwały w tym zakresie. UZASADNIENIE [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, [77], 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU