STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 października 2003 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: II AKa 237/03
Data wprowadzenia do systemu: 25-08-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dwustronna umowa międzynarodowa określa jedynie mechanizmy i instrumenty prawne, za pomocą których umawiające się państwa oraz ich organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości mogą udzielać sobie pomocy prawnej w zakresie przez nią uregulowanym. Nie oznacza to, że wszelkie doręczenia pism osobom przebywającym za granicą muszą być dokonane w drodze pomocy prawnej, określonej w umowie bilateralnej. Wskazuje na to choćby treść art. 585 k.p.k., który we wstępnej części zawiera określenie: "niezbędne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 55, Sygnatura: V AL. 42/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa lustracyjna, jako należąca do postępowań represyjnych, musi być uznana za „inną ustawę przewidującą odpowiedzialność karną” w rozumieniu art. 116 k.k. Z UZASADNIENIA (....) W pkt. 2 odwołania, Rzecznik Interesu Publicznego stawia zarzut obrazy prawa materialnego (art. 438 pkt 1 k.p.k.), poprzez stosowanie w postępowaniu lustracyjnym przepisów części ogólnej Kodeksu karnego, a w szczególności art. 28 § 1 k.k., bez jednoznacznego wskazania przepisów pozwalających na stosowanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 listopada 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKa 392/03
Data wprowadzenia do systemu: 19-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strony nie mają prawa samodzielnie powoływać biegłych. Może to jedynie zrobić organ procesowy prowadzący postępowanie, przy czym dla ich ustanowienia potrzebne jest wydanie postanowienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 31, Sygnatura: II AKa 267/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błąd prawnie istotny musi polegać na niezgodności miedzy wycinkiem rzeczywistości scharakteryzowanym znamionami ustawy, a odbiciem tego wycinka w świadomości sprawcy. Skoro sąd ustalił, że sprawca nie znał cech broni, której użył, nie można uznać, że pozostawał w błędzie co do istoty czynu w rozumieniu art. 28 § 1 k.k. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2003 r., Sąd Okręgowy w P. uznał Radosława D. w zakresie czynu z pkt. I aktu oskarżenia za winnego tego, że w dniu 6 listopada 1999 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 16 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 151/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długotrwała choroba realnie zagrażająca życiu oznacza, że realne zagrożenie dla życia nie było przelotne, ale utrzymywało się przez dłuższy czas. Długotrwałość może być rozumiana nawet jako okres kilkudniowy, w którym występowało realne zagrożenie dla życia, tzn. miało miejsce poważne zaburzenie podstawowych czynności narządów istotnych dla utrzymania życia, z powodu jakich w każdej chwili może nastąpić zgon. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 16 września 2003 r., sprawy Leszka W. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 11, pozycja: 65, Sygnatura: II AKo 147/03
Data wprowadzenia do systemu: 22-12-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnośnie wskazanych we wniosku licznych trudności organizacyjnych związanych z rozpoznaniem tej sprawy, w tym i dużym obciążeniem sędziów, okoliczności te nie są wymienione wśród przesłanek określonych w art. 25 § 2 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Władysławowi L. i innym, oskarżonemu o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i inne, z wniosku Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 8 września 2003 r., sygn. IV K 1685/03, w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKa 204/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 5 ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i innych ustaw (Dz.U. nr 17, poz. 155) nie dotyczy kwestii właściwości sądu. Ustalenie owej właściwości po dniu 30 czerwca 2003 r. w sprawach, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu przed dniem 1 lipca 2003 r., za wyjątkiem tych, które podlegają dyspozycji art. 7 p.w.k.p.k., odbywać się winno poprzez bezpośrednie stosowanie art. 24 k.p.k. i art. 25 k.p.k. – tego ostatniego w brzmieniu nadan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 września 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 42, Sygnatura: II AKo1 401-403/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak jest też uzasadnionych powodów do przedłużania w tym trybie tymczasowych aresztowań dla realizacji czynności procesowych, które tak co do faktu możliwości ich przeprowadzenia, jak i czasu ich realizacji, uznać należy za zdarzenie przyszłe i niepewne jak np. poszukiwanie od wielu miesięcy międzynarodowym listem gończym jednego ze współpodejrzanych, czy wszczęcie procedury ekstradycyjnej wobec innego współpodejrzanego zatrzymanego w kraju, z którym Polska nie ma podpisanej stosownej umowny mi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: II AKo 132/03
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ani „niedouczenie” sędziów sądów rejonowych, ani też przeciążenie ich pracą nie może stanowić przesłanki z art. 25 § 2 k.p.k., albowiem nie świadczy ani o szczególnej wadze, ani też o szczególnej zawiłości sprawy. Również osoby będące oskarżonymi, bez względu na ich wykształcenie bądź pełnione funkcje, a przez to medialność sprawy, nie mogą stanowić przesłanki do uznania, że sprawa ma charakter „szczególnej wagi”. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKo 126/03
Data wprowadzenia do systemu: 24-05-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po wejściu w życie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zachowują mandat ławnika osoby powołane do ścigania przestępstw i wykroczeń w rozumieniu art. 159 § 1 pkt 3 tej ustawy, a szerzej osoby, co do których, po ich wyborze na funkcję ławnika, ujawniły się okoliczności, które nie pozwalały na ich wybór, wymienione w art. 158 § 1 i art. 159 u.s.p. Z UZASADNIENIA ...W takiej sytuacji zachodzi jednak potrzeba zbadania tego, czy nie zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania z urz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, [77], 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU