STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 86, Sygnatura: I SA/Gd 379/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro strona kwestionuje autentyczność umowy sprzedaży zarejestrowanej w innym Urzędzie Skarbowym i twierdzi, że organ dysponuje sfałszowaną umową, to powinna złożyć stosowne zawiadomienie do organów zajmujących się ściganiem przestępstw i po wszczęciu postępowania karnego złożyć ewentualnie wniosek o zawieszenie postępowania w niniejszej sprawie. Jeżeli strona składa tylko oświadczenie na jakąś okoliczność, a udowodnienie jej jest możliwe przez przedłożenie dokumentu lub stosownego orzeczenia, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 41, Sygnatura: III CZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki na użytkowaniu wieczystym, przysługującym dłużnikowi banku, jeżeli oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku złożone zostało w formie aktu notarialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Geyer & Hosaja Zakłady Gumowe w M." Spółki z o.o. o wpis hipoteki kaucyjnej i hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: III CZP 21/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dokumenty wymienione w art. 95 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939 ze zm.) stanowią podstawę wpisu do księgi wieczystej hipoteki na użytkowaniu wieczystym, przysługującym dłużnikowi banku, jeżeli oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku złożone zostało w formie aktu notarialnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Geyer & Hosaja Zakłady Gumowe w M." Spółka z o.o. o wpis hipoteki kaucyjnej i hipoteki, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 27, Sygnatura: III CZP 34/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych administracyjny tytuł wykonawczy, który dla potrzeb wpisania hipoteki przymusowej na nieruchomości stanowiącej przedmiot ustawowej wspólności majątkowej dłużnika i jego małżonka, winien być zaopatrzony w klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi, nie wymaga uprzedniego nadania sądowej klauzuli przeciwko dłużnikowi. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w K., przeciwko Danucie S. i Stanisławowi S. o nadanie kl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: III CZP 19/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli urzędowy formularz, na którym wniesiono pismo procesowe zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty, został nieprawidłowo wypełniony, sprzeciw podlega odrzuceniu niezależnie od tego, czy popełnione nieprawidłowości uniemożliwiają nadanie mu prawidłowego biegu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy B. - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w B. przeciwko Stanisławowi K. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 30 maja 2001 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 30, Sygnatura: III CZP 19/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli urzędowy formularz, na którym wniesiono pismo procesowe zawierające sprzeciw od nakazu zapłaty, został nieprawidłowo wypełniony, sprzeciw podlega odrzuceniu niezależnie od tego, czy popełnione nieprawidłowości uniemożliwiają nadanie mu prawidłowego biegu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Gminy B. - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w B. przeciwko Stanisławowi K. o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 30 maja 2001 r., przy udziale proku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 60, Sygnatura: I PKN 435/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może stanowić źródła praw i obowiązków pracowniczych akt nie odpowiadający wymaganiom z art. 9 § 1 Kodeksu pracy i nie będący umową o pracę w rozumieniu Rozdziału II Działu II Kodeksu pracy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2001 r. sprawy z powództwa Marii J. przeciwko Domom Towarowym "Centrum" Spółce Akcyjnej w W. o odszkodowanie, na skutek kasacji powódki, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 30 marca 2000 r., sygn. akt III APa 22/00, oddala kasację. Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2001 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: II KKN 85/99
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle definicji zamieszczonej w art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 1994 r. rzetelne są księgi rachunkowe, jeżeli dokonane w nich wpisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Rzetelność rozumiana jest więc w tym przepisie w sposób obiektywny. W tym sensie więc zamieszczone w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym dane były nierzetelne, a przeprowadzone przez oskarżonego rozróżnienie na dane błędne i dane nierzetelne, zgodne z potocznym rozumieniem tych pojęć, nie pokrywa się z defi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 131, Sygnatura: III CKN 440/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zrzeczenie się roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej, nie pozbawia możliwości dochodzenia przez stronę uprawnioną, roszczenia odszkodowawczego (art. 390 § 3 k.c.) Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa "Sigmy" SA w K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w P. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 9 maja 2001 r. na rozprawie przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej kasacji powódki od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 maja 1998 r., sygn. akt I ACa 202/98, oddala kasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: III CKN 368/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczący usługi telekomunikacyjne nie wykonuje swojego zobowiązania wynikającego z umowy o abonament telefoniczny, jeżeli z telefonu korzysta osoba nieuprawniona, a świadczący usługi telekomunikacyjne o tym wie. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Telekomunikacji Polskiej SA - Zakładu Telekomunikacji w K. przeciwko Januszowi C. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 27 kwietnia 2001 r., na rozprawie, kasacji pozwanego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 30 września 1998 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, [78], 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU