STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 547/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od postanowienia sądu drugiej instancji, oddalającego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o zażądanie odpisu wyroku sądu drugiej instancji, kasacja jest niedopuszczalna. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adrianny W. przeciwko Pawłowi A. o 23.134 zł, na skutek wniosku pozwanego o przywrócenie terminu zażądania wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 listopada 1999 r., sygn. akt I ACa 547/99 z uzasadnieniem, postana [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 914/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
l. Umowa przedwstępna, stosownie do treści art. 389 k.c., musi określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej oraz termin jej zawarcia. Umowa nie spełniająca tych wymagań jest nieważna. 2. Do ważności postanowienia umowy przedwstępnej w części odnoszącej się do spełnienia świadczenia na rzecz osoby trzeciej, konieczne było bądź imienne określenie tej osoby, bądź wskazanie takich cech lub okoliczności, które w przyszłości pozwoliłyby tę osobę zindywidualizować. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 941/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawa małżonka pozostającego we współwłasności majątkowej ze wspólnikiem spółki cywilnej w sytuacji, gdy stroną spółki był tylko jeden z małżonków pozostający w takiej wspólności, nie obejmują składników majątkowych nabywanych przez spółkę, lecz ograniczają się do tych praw majątkowych, które przysługują wspólnikowi w czasie trwania spółki, jako wynik zarządzania majątkiem spółki, tj. do zysków i podziału majątku spółki który nastąpić może wyłącznie po rozwiązaniu umowy spółki (art. 868 k.c. i a [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 577/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przydział lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej może być wydany jedynie osobie fizycznej, która została przyjęta na członka tej spółdzielni. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, przydzielonego jednemu z małżonków w czasie trwania małżeństwa dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga małżonków. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Danuty K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "ROW" w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 1031/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli choćby jednemu wierzycielowi, na rzecz którego prowadzona jest egzekucja, przysługuje uprawnienie zaspokojenia swojej wierzytelności z zajętego przedmiotu, to osoba trzecia nie ma podstawy do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego, gdyż jej prawa nie są naruszone w myśl art. 841 k.p.c. Sama egzekucja jest zatem dopuszczalna, a kwestia możliwości oraz kolejności zaspokojenia wierzycieli osobistych i rzeczowych ma charakter wtórny i rozstrzygana będzie w toku podziału sumy uzyskanej z egzekuc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 651/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Złożenie oświadczenia woli w przedmiocie odwołania darowizny nieruchomości skutkuje upadkiem causae donandi, lecz nie unicestwia z mocy samego prawa prawnorzeczowego skutku umowy darowizny. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Teresy i Zygmunta małżonków N. przeciwko Marii i Wiktorowi małżonkom P. oraz Edwardowi N. o uznanie umowy za nieważną, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 czer [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: I ACa 969/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie o potrąceniu złożone po zatwierdzeniu układu ma moc wsteczną i wywiera skutki materialne w formie umorzenia wzajemnych wierzytelności z chwilą, w której potrącenie stało się możliwe. Skoro jest możliwe dokonanie potrącenia w toku postępowania układowego, o ile zachodzą przesłanki określone w art. 39 Prawa układowego, dopuszczalne jest również złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności objętej zatwierdzonym układem. Sytuacja podmiotu składającego oświadczenie o potrąceniu, po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACz 997/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W odróżnieniu od zobowiązań umownych, zobowiązania z czynów niedozwolnych spełniają inną rolę społeczno-gospodarczą, która polega na przerzucaniu szkody doznanej przez poszkodowanego na osobę odpowiedzialną, przy czym uzasadnieniem tego przerzucenia są wzgledy represyjno-prewencyjne, bądź też postulaty słuszności albo celowości. Stąd też stosunek zobowiązaniowy może być tak skonstruowany, że tylko jedną stronę obciąża obowiązek świadczenia, a druga strona jest tylko uprawniona tak, jak ma to mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 387/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reprezentanci wspólnoty do rozgraniczenia to nie organ, który mógłby podejmować jakiekolwiek decyzje w przedmiocie przeniesienia własności, a organ, który mógłby podejmować stanowisko tylko co do przebiegu granic wspólnoty. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Wspólnoty Gruntowej Spółka "Binduga" w Ł. przeciwko Gminie Ł. i Skarbowi Państwa - Staroście Powiatowemu w B. o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek apelacji Skar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 830/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nauczyciel akademicki - lekarz, wykonujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, zawierający umowę z Zakładem Opieki Zdrowotnej i od tego zakładu otrzymujący stosowne wynagrodzenie za wykonywanie tych zadań, wypłacane ze środków finansowych własnych zakładu, staje się w tym zakresie pracownikiem tego zakładu, świadczącym usługi na rzecz pacjentów w imieniu tego zakładu. Oznacza to, że nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem państwowym w rozumieniu art. 417 § 1 k.c. i za szkody wyrządzone przez [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, [78], 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU