STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 811/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w art. 233 § 1 k.p.c. recypował tzw. aposterioryczną ocenę dowodów a nie aprioryczną. Oznacza to, że w systemie prawa procesowego cywilnego ocena dowodów może się odnosić tylko do dowodów przeprowadzonych w sprawie, a nie do dowodów, które mają być przeprowadzone lub powinny być przeprowadzone. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 555/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie o zarejestrowanie spółki akcyjnej oraz przepis art. 337 k.h. służy usunięciu braków w procesie zawiązania spółki, co w zasadzie wyłącza możliwość stosowania art. 58 k.c. do umowy o jej zawiązaniu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Janiny C., Jerzego C., Pawła P., Jana B. przeciwko Spółce Akcyjnej "Browary Łódzkie" w Ł. o stwierdzenie nieważności umowy, na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 603/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziana w art. 96 Prawa geologicznego i górniczego odpowiedzialność Skarbu Państwa może zaistnieć tylko w razie braku odpowiedzialnego za szkodę górniczą przedsiębiorcy. Przy niemożności ustalenia kto wyrządził szkodę, odpowiada za nią przedsiębiorca, który w chwili ujawnienia się szkody jest uprawniony do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Adama R. przeciwko Zakładom G [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 247/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oddanie pisma procesowego w polskim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Jeżeli zaś przesyłka nadesłana została z zagranicy, to dla zachowania terminu wystarczy, by wpłynęła ona w terminie do polskiego urzędu pocztowego i była adresowana na właściwy sąd (art. 165 § 2 k.p.c.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...), przeciwko (...) o uzgodnienie treści księgi wieczystej, na skutek wniosk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 775/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Brak deklaracji wekslowej, czyli porozumienia w formie pisemnej, nie ma wpływu na ważność zobowiązania wekslowego poręczyciela. Porozumienie co do wypełnienia weksla niezupełnego może być zawarte pomiędzy wystawcą weksla i remitentem w każdej formie, a w braku formy pisemnej podlega ogólnym regułom interpretacyjnym. 2. Udowodnienie nieprawidłowego uzupełnienia weksla spoczywa na dłużniku. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 866/99
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Roszczenie" w rozumieniu art. 59 k.c. stanowi pojęcie prawne i w żadnym razie nie może być utożsamiane z działaniami faktycznymi, polegającymi na zgłaszaniu pretensji, kwestionowaniu legalności czynności prawnych bądź aktów normatywnych. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Energoinwest Spółki z o.o. z siedzibą w W. przeciwko Gminie W. C. o zapłatę kwoty 1.000.000 zł, na skutek apelacji powódki, od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Wa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: I ACa 848/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo ustalenie, że nazwa czasopisma jest zbieżna z istniejącym już tytułem prasowym, nie jest wystarczające do odmowy rejestracji. Odmowa ta może nastąpić wtedy, gdy zbieżność ta narusza prawa do ochrowy istniejącego już tytułu prasowego. Sąd Apelacyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Wydawnictwa Murator Spółki z o.o. w W. o rejestrację tytułu prasowego, na skutek apelacji wnioskodawcy od postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 ma [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 593/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak zdolności procesowej strony i niedziałanie za nią przedstawiciela ustawowego, sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 zdanie 2 w związku z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Zgodnie z art. 316 k.p.c. i ze strukturą faz procesu, właściwy do wyrokowania powinien być stan rzeczy istniejący w chwili wyrokowania, gdyż zamknięcie rozprawy nie zawsze zbiega się z momentem wyrokowania, a dzieje się tak w razie odroczenia ogłoszenia sentencji orzeczenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 717/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ celny ma obowiązek zabezpieczenia towaru przeznaczonego do odprawy celnej, pozostającego w miejscu wydzielonym do takiej odprawy, przed utratą lub uszkodzeniem. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 22 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa W. przeciwko Skarbowi Państwa - Urzędowi Celnemu w W. i "Energopol -Plus" Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 stycznia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 750/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Oznacza to, że pracownik nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec osoby trzeciej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. (...) Poglądy podważające wyłączenie osobistej odpowiedzialności pracownika wobec osoby trzeciej, nie zasługują na uwględnienie, wobec wy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, [79], 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU