STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 1467/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Droga sądowa dla dochodzenia podatku akcyzowego zabezpieczonego wekslem własnym (art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym – jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626, ze zm.) jest niedopuszczalna. 2. Weksel własny jest papierem wartościowym, a zatem realizacja tak udzielonego zabezpieczenia akcyzowego powinna przebiegać w drodze sprzedaży, w trybie przewidzianym w art. 73 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym lub też poprzez inną formę zaspokojenia z we [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 lipca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 448/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalną jest możliwość rozwiązania stosunku pracy z powołania na skutek porozumienia stron tegoż stosunku, jednak porozumienie powinno być zawarte pomiędzy pracownikiem a organem nadzorczym, który go powołał, co w praktyce sprowadza się do odwołania pracownika na jego wniosek. (art. 70 k.p.) Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2009 r., sprawy z odwołania Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo–Badawczego im. Z. Wojciechowskiego w P., przeciwko Zakładow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 26, Sygnatura: V ACa 570/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedokonanie wyboru przez dłużnika w chwili realizacji świadczenia i bierność wierzyciela w kwestii zarachowania, nie uprawnia już dłużnika do dokonywania w dalszym ciągu wyboru, na poczet którego długu chce zaliczyć swoje świadczenie (art. 451 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa „F. M.” Spółki z o.o. w Cz. (poprzednio „K.” Spółki z o.o. w Cz.), przeciwko „V.” Spółce z ograniczoną [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 796/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Emerytura pomostowa jest świadczeniem, które przysługuje jedynie w sytuacji braku uprawnień do emerytury przysługującej z systemu powszechnego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2011 r., sprawy z odwołania K. K., przeciwko ZUS Oddziałowi w Ch., o prawo do emerytury, na skutek apelacji pozwanego ZUS Oddziału w Ch., od wyroku Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt X U 1011/10, zmienia zaskarżo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 254/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo własności nie jest prawem absolutnym. Zarówno w świetle obecnie obowiązujących przepisów, jak i w okresach wcześniejszych, uprawnienia właścicielskie, w tym te polegające na swobodnym dysponowaniu nieruchomością i jej zagospodarowaniu, doznawały i nadal doznają ograniczeń. Ustawodawca wprowadza takie ograniczenia, kierując się zwłaszcza ochroną dobra publicznego i interesu ogółu społeczeństwa, któremu interes jednostkowy w pewnych sytuacjach musi ustąpić pierwszeństwa. Jedną z kategorii ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 listopada 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 712/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praca wykonywana na stanowisku maszynisty – instruktora trakcji spalinowej i elektrycznej jest pracą, o której mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2011 r., sprawy z odwołania A. P., przeciwko ZUS Oddziałowi w B.–B., o wysokość świadczenia, na skutek apelacji ZUS Oddziału w B.–B., od wyroku Sądu Okrę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 32, Sygnatura: II AKz 701/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Znieważenie sądu w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych może być wyrażone słownie, gestem i w każdy inny sposób. Stawienie się na rozprawę w stanie znacznej nietrzeźwości (0,31 i 0,33 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu), mieści się w zakresie pojęcia „zniewagi sądu”, określonym w wyżej powołanym przepisie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko A. D., skazanemu za przestępstwo z art. 209 § 1 k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 165/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Po przejściu w stan spoczynku sędzia nie może sporządzić uzasadnienia wyroku wydanego pod swoim przewodnictwem, gdy jeszcze sprawował urząd sędziego. Sędzia w stanie spoczynku nie może wykonywać jakichkolwiek czynności związanych z orzekaniem, bo nie pełni już urzędu sędziego. 2. Samo sporządzenie uzasadnienia wyroku przez osobę nieuprawnioną nie prowadzi do wystąpienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, lecz powoduje sytuację analogiczną do tej, jaka powstaje w przypadku braku uzasadnienia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 12, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 145/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Korzyść majątkowa jest pojęciem wykraczającym poza zakres przywłaszczenia cudzego mienia, a wiąże się z jakąkolwiek poprawą sytuacji majątkowej (materialnej) sprawcy lub innej osoby, przejawiającej się nawet w postaci choćby krótkotrwałego, ale bezprawnego korzystania z cudzego mienia. Korzyść majątkowa polega na polepszeniu sytuacji majątkowej sprawcy oszustwa lub innej osoby, a nie musi mieć charakteru trwałego, bo możliwa jest przejściowa poprawa sytuacji sprawcy jak zwiększenie aktywów lu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 października 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: I ACa 568/11.
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwiększenie obciążenia właścicieli lokali użytkowych z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej może mieć miejsce tylko wtedy gdy sposób używania tych lokali powoduje zwiększenie kosztów utrzymania tej nieruchomości. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. B. i J. B., przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nr (...) w T. przy A. B., o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na skutek apelacji powodów, od wyroku Sądu Okręgo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, [79], 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU