STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 70, Sygnatura: II SA/Bd 461/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi naruszenia § 206 ust. 1 w związku z § 204 ust. 5 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, ze zm.), nałożenie na inwestora obowiązku sporządzenia dodatkowej ekspertyzy, w tym inwentaryzacji budynków sąsiednich, po zatwierdzeniu projektu budowlanego, przed rozpoczęciem budowy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu w Wydziale II, na rozprawie w dniu 21 cz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 21 czerwca 2011 r

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 71, Sygnatura: II SA/Bk 241/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa budowlanego mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie pozostawiają organowi administracji uznaniowego podejścia do każdego przypadku, a ponadto, że z treści przepisu art. 49b ustawy Prawo budowlane nie wynika, że na postanowienie nakładające obowiązek przedłożenia określonych dokumentów przysługuje zażalenie. Możliwości wniesienia zażalenia nie można również doszukać się stosując odesłanie do innych przepisów tej ustawy, które taką możliwość przewidują. Wojewódzki Sąd Admi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 74, Sygnatura: III SA/Wa 2475/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochody uzyskiwane przez wspólnika w spółce, w tym w spółce komandytowo–akcyjnej należy kwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 21 czerwca 2011 r., sprawy ze skargi E. P., na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) czerwca 2010 r., nr (...), w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych: 1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2) stwierdza, ż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 28, Sygnatura: II OSK 1599/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. nr 56, poz. 1118, ze zm.) nie zwalnia inwestora z obowiązku uzyskania, na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568, ze zm.), pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku, polegających na rozbiórce budynku. Dnia 16 czerwca 2011 r., Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: I SA/Bd 226/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku spełnienia wszystkich warunków wymienionych w przepisie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), małżonkowie mogą skorzystać z uprzywilejowanej formy opodatkowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 7 czerwca 2011 r., sprawy ze skargi B. K.–T., na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r., nr (...), w przedmiocie podatku docho [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Kryteria oceny przewlekłości postępowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Kryteria oceny przewlekłości postępowania w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich Jak wynika z treści art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Podpis elektroniczny w Polsce i wybranych krajach

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
mgr Zofia Paderewska Podpis elektroniczny w Polsce i wybranych krajach 1. Wstęp Podpis elektroniczny w Polsce został wprowadzony w życie ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130 ze zmianami). Ustawa określa warunki, a także skutki prawne stosowania podpisu elektronicznego, zasady świadczenia usług certyfikacyjnych oraz zasady nadzoru nad podmiotami świadczącymi te usługi. Została ona opracowana na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/9 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 68, Sygnatura: II CSK 548/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zbycie wierzytelności bankowej, o którym mowa w art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665, ze zm.), obejmuje również przypadek przewidziany w art. 518 § 1 pkt 1 k.c. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Jerzego K. i Marzenny K., przeciwko Waldemarowi L., o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, po rozpoznaniu, na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 1 czerwca 2011 r., skargi kasacyjnej powoda [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 45, Sygnatura: II FSK 113/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uprawnienie do odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307) dalej u.p.d.o.f., w brzmieniu sprzed dnia 22 maja 2009 r., przysługują „małemu podatnikowi”, którym na mocy art. 5 pkt 20 ww. ustawy w przypadku spółki jawnej są wspólnicy, a nie spółka jawna. 2. Termin „mały podatnik” odnosi się do osoby fizycznej zarówno w zakresie możliwości skorzystania z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 25 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 51, Sygnatura: I SA/Op 71/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 65 ust. 1a ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2004 r. nr 29, poz. 257, z późn. zm.), naruszenie obowiązku uzyskania od nabywcy oleju opałowego oświadczenia stwierdzającego, iż nabywane wyroby są przeznaczone na cele opałowe, jest równoznaczne z niespełnieniem warunków w zakresie dokumentowania obrotu olejem opałowym, ale nie oznacza niespełnienia warunków określonych w odrębnych przepisach dotyczących olejów opałowych lub napędowych, przeznaczonych na c [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, [79], 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU