STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: III AUr 613/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ochrona ubezpieczeniowa z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych (Dz.U. Nr 29, poz. 156) obejmuje wszelkie czynności duchownego związane z udziałem w rekolekcjach, z wyłączeniem takich tylko działań, które kolidują z realizacją funkcji duszpasterskich albo nie mają z nimi związku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 40, Sygnatura: III AUr 59/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób objętych ustawą z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz.U. z 1983 r., Nr 31, poz. 146 ze zm.) stanowi wyłącznie kwota dochodu, tj. nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania z uwzględnieniem podatku dochodowego, a nie kwota osiągniętego przychodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: III AUr 316/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych brak jest podstaw prawnych do ustalania w sentencji wyroku w oparciu o art. 189 k.p.c. okresów zatrudnienia lub innych składkowych i nieskładkowych, o ile okresy te nie rzutują na prawo do świadczenia lub jego wysokość. Sentencja wyroku powinna bowiem jedynie przyznawać świadczenie lub jego wzrost albo oddalać odwołanie od zaskarżonej decyzji organu rentowego, jeżeli brak jest podstaw do jej zmiany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: III AUr 343/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 26 ustawy z dnia 18 lutego 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. z 1989 r., Nr 46, poz. 250 ze zm.) określa podmiotowo krąg osób podlegających ubezpieczeniu na podstawie tej ustawy. Jeśli zainteresowany odpowiada warunkom określonym w tym przepisie, to obowiązek jego ubezpieczenia oparty jest wyłącznie na powołanej ustawie i nie ma on prawa wyboru między tym ubezpieczeniem, a ubezpieczeniem pracowniczym opartym na przepis [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 43, Sygnatura: III AUz 30/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie pełnomocnika strony zasądzenia kosztów zastępstwa sądowego w konkretnie wskazanej kwocie stanowiącej maksymalną stawkę przewidzianą w opłatach za czynności adwokackie dla danego rodzaju spraw, bez złożenia sądowi spisu kosztów lub innego dowodu potwierdzającego warunki umowy cywilnoprawnej zawartej z klientem - nie wiąże sądu i daje możliwość ustalenia takiego wynagrodzenia z uwzględnieniem charakteru sprawy i wkładu pracy pełnomocnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: III AUz 34/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na podstawie art. 367 k.p.c. dopuszczalna jest rewizja od wyroku sądu wojewódzkiego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych uchylającego decyzję organu rentowego i przekazującego sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUr 230/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) nie uzależnia prawa do pobierania emerytury lub renty od konkretnie określonej wielkości zmniejszenia wymiaru czasu pracy. Wynika z tego, że każde zatrudnienie w zmniejszonym wymiarze czasu pracy nie powoduje zawieszenia prawa do świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 lutego 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III APr 12/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia umowy o pracę przewidujące odpowiedzialność odszkodowawczą zakładu pracy za wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony – (w sytuacji nie objętej regulacją zawartą w art. 50 § 1 k.p.) z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, są dopuszczalne i ważne i pracownik może dochodzić wykonania umowy w tej części - w oparciu o art. 471 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 1993 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 12, pozycja: 47, Sygnatura: III APr 44/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strażakowi, z którym rozwiązano stosunek służbowy w związku z jego pisemnym żądaniem zwolnienia ze służby z uwagi na stan zdrowia, i który następnie uzyskał orzeczenie o trwałej niezdolności do służby, przysługuje odprawa przewidziana w art. 98 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 99 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III APr 61/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwiększenie się trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy pracownika, zawinionego przez zakład pracy - w stopniu niższym niż 10 % i z tej przyczyny nie podlegającemu naprawieniu w oparciu o przepisy ustawy wypadkowej (art. 11 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.U. Nr 32 z 1983 r., poz. 144) - może uzasadnić roszczenie o zadośćuczynienie (art. 445 § 1 k.c.), jeśli okoliczności towarzyszące po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU