STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: III CZP 3/01
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienie do otrzymania rekompensaty za mienie nieruchome pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie może stanowić wkładu niepieniężnego (aportu) dla nabycia akcji w spółce akcyjnej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Sadowniczej "Grudynia" SA w G. W. o wpis do rejestru, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 27 marca 2001 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej, zagadnienia prawnego, przedstawionego przez [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 105, Sygnatura: III CKN 322/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedstawienie weksla do zapłaty (art. 38 Prawa wekslowego) polega na umożliwieniu trasatowi (wystawcy weksla własnego), jako posiadaczowi weksla, zapoznanie się z oryginałem weksla w miejscu jego płatności. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Zakładów Produkcyjno-Usługowych "Geo" Spółki z o.o., przeciwko Pierwszemu Polsko-Amerykańskiemu Bankowi - Spółce Akcyjnej w K., obecnie: Fortis Bankowi Polska - Spółce Akcyjnej w K. w K. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej w dniu 21 marca 2001 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2001 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 89, Sygnatura: II UKN 402/00
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie lub podwyższenie świadczenia na mocy wyroku sądowego zmieniającego decyzję organu rentowego nie przesądza o obowiązku zapłaty odsetek, od daty, od której świadczenie powinno być wypłacone, jeżeli odsetki nie zostały przyznane tym wyrokiem. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2001 r., sprawy z wniosku Kazimierza K., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - Oddziałowi w R., o wypłatę odsetek, na skutek kasacji wnioskodawcy, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III CZP 52/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za czynność w postaci sprzedaży nieruchomości upadłego, komornik pobiera opłatę stałą określoną w § 29 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komorników (Dz.U. nr 62, poz. 264 ze zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcji Obuwia "Chełmek" Sp. z o.o. w upadłości w Ch. o sprzedaż licytacyjną nieruchomości w toku postępowania upadłościowego, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IV CKN 269/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin przedawnienia roszczeń z umowy o zastępstwo inwestycyjne związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innych niż wymienione w art. 751 pkt 1 k.c., wynosi trzy lata (art. 118 k.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa głównego B. Spółdzielni Mieszkaniowej w B. przeciwko Jarosławowi G., Jackowi R. i Stanisławowi S. o zapłatę oraz z powództwa wzajemnego Jarosława G., Jacka R. i Stanisława S. przeciwko B. Spółdzielni Mieszkaniowej w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: III CKN 578/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Między dokonaniem wpisu w rejestrze handlowym przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy a szkodą poniesioną przez osobę fizyczną w wyniku zawarcia z tym przedsiębiorcą niekorzystnej umowy cywilnoprawnej, nie zachodzi adekwatny związek przyczynowy, o jakim mowa w art. 361 § 1 k.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stefana W. przeciwko Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie, reprezentowanemu przez Prezesa tego Sądu o zapłatę, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 120, Sygnatura: V CKN 1490/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 103 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 80 ust. 1 tej ustawy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Marii R. i Moniki F. przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Powiatowi S. o zapłatę, na skutek kasacji pozwanego Powiatu S., od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: II CKN 1343/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spór między "odwołanym" przez Ministra Skarbu Państwa członkiem rady nadzorczej spółki radiofonii publicznej a tą spółką, dotyczący składu osobowego rady nadzorczej, jest sprawą cywilną, podlegającą rozpoznaniu przez sąd powszechny. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2001 r. na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Stefana K. przeciwko Spółce Akcyjnej "Radio-Łódź" w Ł., o ustalenie, na skutek kasacji powoda od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2000 r., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: V CKN 191/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Na wypłatę nagród dla członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej mogą być przeznaczone środki pochodzące wyłącznie z dochodu spółdzielni. Uchwała walnego zgromadzenia członków, która temu wymogowi nie odpowiada, jest nieważna i podlega uchyleniu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2001 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława H. przeciwko Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Razem" w C. w likwidacji o uchylenie uchwały, na skutek kasacji strony pozwanej, od wyroku Sądu Apelac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: V CKN 1840/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zobowiązanie, którego świadczeniem jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, może być wykonana przez świadczenie w złotych polskich. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2001 r., na rozprawie sprawy z powództwa Scientific - Atlanta Eastern Europe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. z dnia 15 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 1183/99, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU