STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 638/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba trzecia uzyskuje "korzyść majątkową" w rozumieniu art. 527 k.c. także wtedy, gdy płaci za rzecz nabytą od dłużnika cenę odpowiadającą wartości rynkowej tej rzeczy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 29 marca 1999 r., Sąd Okręgowy w S. uwzględnił powództwo Banku w W. - Oddziału Wojewódzkiego w S. i uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 31, położonego w S. przy ulicy Hubalczyków 10, wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego dz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 620/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wady istotne dzieła, o których mowa w art. 637 § 2 k.c., mogą być zarówno wadami usuwalnymi, jak i nieusuwalnymi. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy dzieło ma wadę istotną, choć usuwalną, wtedy, gdy wykonawca, mimo wyznaczenia mu przez zamawiającego odpowiedniego terminu, wady tej nie usunie. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 21 stycznia 1999 r., Sąd Okręgowy w B. oddalił powództwo Włodzimierza T. i Jana H. przeciwko Romanowi M. o zapłatę kwoty 16.416 zł z należnościami ubocznymi tytułem res [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 628/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie z "ważnych powodów" ze spółki cywilnej (art. 869 § 2 k.c.) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego dokonanie tej czynności przez pełnomocnika wymaga stosownego pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 zdanie 2 k.c.). Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 12 marca 1999 r., Sąd Okręgowy w B. ustalił, że pozwani Anna S. i Zbigniew P. nie są wspólnikami spółki cywilnej "T." w B. oraz że wymienieni, a także pozwany Marek P. nie nabyli od powoda udziałów w tej spółce. W uzasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 636/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Apelacja wniesiona przez interwenienta ubocznego, który zgłosił interwencję równocześnie ze złożeniem apelacji, podlega odrzuceniu w przypadku uwzględnienia przez sąd drugiej instancji opozycji wniesionej przez jedną ze stron (art. 78 § l zdanie 2 i art. 373 w związku z art. 370 k.p.c.). Z UZASADNIENIA Wyrokiem zaocznym z dnia 12 stycznia 2000 r., Sąd Okręgowy w E. uwzględnił w całości powództwo Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "P" w E. i zobowiązał pozwane Miasto K. do złożenia oświadcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 302/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro żądanie powoda zmierza nie do ustalenia istnienia określonego prawa lub stosunku prawnego lecz do zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy o określonej treści, to wywody zawarte w apelacji są chybione, bo nie odnoszą się one ani do żądania powoda zawartego w pozwie, ani do rozstrzygnięcia sądu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 14 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Gospodarki Żywnościowej SA w W. Oddziału Operacyjnego w A. przeciwko Bankowi Spółdz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1999 r., sygn. I
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.), legitymację czynną w takim procesie ma ten, którego prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia (lub jego następcy prawni). Nadto legitymację taką także ma ten, kto ma interes prawny - interes prawny inny niż interes osoby wyżej wymienionej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 450/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rodzic nie może reprezentować dziecka w sytuacji określonej w art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o., czyli w takim postępowaniu, które toczy się między dzieckiem a jednym z rodziców. Odnosząc to do postępowania procesowego, w którym występują dwie strony o interesach przeciwstawnych, to wskutek tego wyłączone jest reprezentowanie dziecka przez jedno z rodziców, jeżeli proces toczy się między tymi osobami. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 318/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zaspokojenia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie staje się wymagalny dopiero z datą wydania uwzględniającego to roszczenie wyroku wydanego w toku wytoczonego o nie procesu sądowego, lecz z chwilą wezwania dłużnika do jego zaspokojenia (art. 455 k.c.) W przypadku zaś, gdy odpowiedzialność za wyrządzoną przez sprawcę szkodę ponosi ubezpieczyciel, zobowiązany on jest na podstawie art. 817 § 1 k.c. spełnić świadczenie w terminie 30 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 471/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do podzielania poglądu, że hotel odpowiada na podstawie art. 846 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 września 1998 r. za rzeczy znajdujące się w samochodzie pozostawionym w garażu hotelowym, o ile są to rzeczy zwyczajowo przewożone w samochodzie, a za inne rzeczy tylko wówczaas, gdy został poinformowany o ich pozostawieniu w samochodzie. Dla oceny, czy rzecz została wniesiona do hotelu w rozumieniu art. 846 § 1 k.c. (w brzmieniu sprzed 24 września 1998 r.) nie ma z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 września 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 6, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 432/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o ustalenie, że rodzice powodów pozostawili w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru Rzeczypospolitej Polskiej własne gospodarstwo rolne, pozwany Skarb Państwa reprezentowany jest przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej odpowiedniego powiatu. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem, Sąd Okręgowy ustalił, że rodzice powodów w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawili na terenach nie wchodzących w skład [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU