STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 47, Sygnatura: I SA/Gl 136/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zgłoszenia nabycia rzeczy lub praw majątkowych, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514, z późn. zm.), dalej u.p.s.d., w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., nie dotyczy przypadku nabycia nieodpłatnej służebności (mieszkania) z tytułu polecenia darczyńcy ciążącego na obdarowanym na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego (art. 4a ust. 4 pkt 2 u.p.s. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 48, Sygnatura: II SA/Kr 402/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli uchwała gminy zawiera co najmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, to ma charakter aktu prawa miejscowego, niezależnie od charakteru innych norm w niej zawartych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 23 maja 2011 r., sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego dla K.–N. H. w K., na uchwałę Rady Gminy I.–W. z dnia 24 marca 2004 r., nr XVII/168/2004, w zakresie § 1 pkt b, § 2, § 3 i § 4, w przedmiocie prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 23/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W., Oddziału w W., przy uczestnictwie Marka H., o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 23/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, termin przewidziany w art. 377 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1361, ze zm.) należy liczyć od dnia, w którym dłużnik był obowiązany złożyć taki wniosek. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W., Oddziału w W., przy uczestnictwie Marka H., o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, po rozstrzygnięciu w Izbie C [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 16/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 481 § 1 k.c. nie ma zastosowania do świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym orzeczeniem o kosztach procesu. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa „H.L.D.” Sp. z o.o. w W., przeciwko Teresie D., o zapłatę, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej, na posiedzeniu jawnym w dniu 20 maja 2011 r., zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2010 r.: „Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: I SA/Po 258/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy akcjonariuszowi spółki nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 19 maja 2011 r., sprawy ze skargi „A” Sp. z o.o., na interpretację indywidualną Ministra Finansów, działające [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 49, Sygnatura: I KZP 3/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Penalizacją przewidzianą w przepisie art. 297 § 1 k.k. objęte zostały również zachowania polegające na przedstawieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności istotnych dla uzyskania wsparcia finansowego w postaci płatności bezpośrednich, w tym, w aktualnym stanie prawnym, także wyodrębnionych płatności uzupełniających. Sąd Najwyższy, w sprawie Ryszarda B., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na posiedzeniu w dniu 19 maja 2011 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 55, Sygnatura: III CZP 21/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W przedmiocie objęcia danej nieruchomości dyspozycją art. 2 ust. 1 lit. e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (jedn. tekst: Dz.U. z 1945 r. nr 3, poz. 13, ze zm.) orzeka organ administracyjny na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 r. w sprawie wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. nr 10, poz. 51). 2. Odmawia podjęcia uchwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 66, Sygnatura: II SA/Po 71/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie wielkości dotyczących szerokości elewacji frontowej i konkretnych, ściśle określonych wielkości determinujących geometrię dachu w decyzji ustalającej warunki zabudowy może przybrać postać wskazania wartości granicznych (minimalnych i maksymalnych), których inwestorowi nie wolno przekroczyć, jak też w przypadkach uzasadnionych potrzebami ochrony ładu przestrzennego, może przybrać postać określenia konkretnych, precyzyjnie wskazanych wielkości fizycznych, z wyłączeniem po stronie inwest [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 26, Sygnatura: V CSK 352/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wprawdzie nie ulega wątpliwości, że warunkiem zastosowania art. 373 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego jest wykazanie przez wnioskodawcę i ustalenie przez Sąd jednej z przesłanek tego przepisu, którą jest niezłożenie przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości, a zatem konieczne jest ustalenie zaistnienia stanu niewypłacalności, w rozumieniu art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. stanu trwałeg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, [80], 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU