STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 listopada 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: I ACa 419/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jedną z koniecznych przesłanek skargi pauliańskiej jest przysługiwanie wnoszącemu ją zaskarżonej wierzytelności pieniężnej przeciwko osobie, która dokonała czynności prawnej objętej żądaniem ubezskutecznienia na podstawie art. 527 k.c. Wierzytelność ta nie musi być jednak ani wymagalna w chwili wytoczenia powództwa, ani stwierdzona wyrokiem. 2. Czynność prawna obejmująca przeniesienie własności nieruchomości z równoczesnym obciążeniem jej służebnością osobistą (na rzecz zbywającego dłużnika [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 8, Sygnatura: VI ACa 771/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Porównanie regulacji dotyczących opinii biegłego i zeznań świadków pozwala uznać, że pod względem strukturalnym korzystanie z wiadomości biegłego odbywa się na tych samych zasadach, które normują dopuszczalność korzystania z cudzych wiadomości dla celów procesowych. Odmienna jednak jest funkcja, jaką ustawodawca przewidział dla świadka i biegłego w postępowaniu dowodowym. Zadanie świadka ogranicza się do komunikowania poczynionych przez niego spostrzeżeń o faktach, biegły z kolei fakty te ma oce [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: V ACa 162/17
Data wprowadzenia do systemu: 21-08-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt istnienia powiązań rodzinnych świadka ze stronami postępowania nie może co do zasady stanowić podstawy zakwestionowania wiarygodności jego zeznań, ale powinien zostać przez Sąd wzięty pod uwagę, jako okoliczność, która może, (ale nie musi), mieć znaczenie przy ocenie wiarygodności zeznań tego świadka. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 19 października 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. B., przeciwko W. K., o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, na skute [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 385/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewyjaśnienie okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy nie jest równoznaczne z nierozpoznaniem istoty sprawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. W., przeciwko (...) w T. (poprzednio w D.), o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt VII GC 127/16: I. oddala apelację; II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 379/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszt naprawy uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym pojazdu, nieprzewyższający jego wartości sprzed wypadku, nie jest nadmierny w rozumieniu art. 363 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w (…), po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w P., przeciwko (...) SA w W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w (...) z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt (…): 1. oddala apelację; 2. zasądza od pozwanego na rzecz p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: V ACa 606/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zasadniczym warunkiem skutecznego potrącenia jest istnienie wzajemnych wierzytelności, brak takowych powoduje, że skutek z art. 498 § 2 k.p.c. nie nastąpi. 2. Przez pojęcie „zapłaty” w znaczeniu art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 684), należy rozumieć wszelkie formy wygaśnięcia obowiązku świadczenia, a więc nie tylko przez sam fakt zapłaty należności w formie gotówkowej czy bezgotówkowej, ale i w drodze p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 października 2017 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 4, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 397/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpis pisma procesowego, zawierający rozszerzenie powództwa, nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 12 października 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa P. K., przeciwko T. J., o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 521/15:, 1. oddala apelację; 2. zasądza od pozwanego na rzecz powoda 4 200 zł tytułem zwrotu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 5, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 1183/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanka „przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa” ma charakter uzupełniający i ogranicza wysokość zadośćuczynienia tak, by jego przyznanie nie prowadziło do wzbogacenia osoby uprawnionej, nie może jednak pozbawiać zadośćuczynienia jego zasadniczej funkcji kompensacyjnej i eliminować innych czynników kształtujących jego rozmiar. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 12 września 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa M. O., przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 1027/16
Data wprowadzenia do systemu: 28-10-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do naruszenia dobra osobistego dziecka może dojść również wtedy, gdy więź rodzinna między dzieckiem a ojcem w ogóle nie ma szansy powstać, a to z powodu śmierci ojca w wyniku deliktu zaistniałego jeszcze przed urodzeniem dziecka. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 września 2017 r., na rozprawie, sprawy z powództwa J. W., przeciwko (...) spółce akcyjnej w W., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2016 r., sygn. akt I [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 września 2017 r.

Rocznik: 2018, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1615/16
Data wprowadzenia do systemu: 02-02-2018
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nieważność bezwzględna oznacza, że czynność prawna nie wywołała i nie może wywołać żadnych skutków prawnych objętych wolą stron, poza powstaniem ubocznych skutków, które ustawa wiąże z czynnością prawną nieważną, jak np. obowiązek zwrotu świadczeń wzajemnych. Nieważność powstaje z mocy samego prawa i datuje się od samego początku, tzn. od chwili dokonania nieważnej czynności. Oznacza to, że każdy, kto ma w tym interes, może się na nią powołać, gdyż nieważność jest skutkiem powszechnym, tzn. d [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU