STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 9, pozycja: 96, Sygnatura: I ACa 216/06
Data wprowadzenia do systemu: 22-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każdorazowo, dla stwierdzenia istnienia przesłanki normalnego związku przyczynowego pomiędzy wadliwą decyzją a dochodzoną szkodą, nieodzowne jest przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 361 § 1 k.c., czy szkoda nastąpiłaby także wtedy, gdyby zapadła decyzja zgodna z prawem. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Zenona H., przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w P., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 4 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 232/06
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykonywanie przez gminę zadań własnych, nie stanowi przeszkody do przyjęcia gospodarczego charakteru prowadzonej w tym zakresie działalności. Musi ona jednak odpowiadać kryteriom takiego rodzaju aktywności, tzn. musi mieć charakter zorganizowany i ciągły oraz podlegać regułom racjonalnego gospodarowania i stanowić formę udziału w obrocie gospodarczym. Nie jest natomiast niezbędne, aby działalność taka przynosiła określony dochód (zysk). Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 listopada 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 99, Sygnatura: I ACa 725/04
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zapis art. 1025 § 3 k.p.c. w odniesieniu do należności zabezpieczonej hipotecznie, uzasadnia przyznanie dłużnikowi, poza powoływaniem się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności do nieruchomości, także uprawnienie do powoływania się na ograniczenie odpowiedzialność, do odsetek za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności nieruchomosci. Co prawda hipoteza art. 319 k.p.c. tego rodzaju uprawnienia nie przewiduje, ale rozwiązanie nim przewidziane może być zastoso [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 100, Sygnatura: I ACa 482/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O prowadzeniu rolniczej działalności zawodowej nie decydują przytoczone w art. 1058 k.c. na użytek dziedziczenia gospodarstw rolnych kryteria formalne związane z powierzchnią gospodarstwa rolnego. 2. Dla oceny statusu powoda jako konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... decydujące znaczenie będzie miało ustalenie, czy zajmuje się działalnością rolniczą. Nie ma przy tym znaczenia, że prowadzi innego rodzaju działalność gosp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 października 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 8, pozycja: 101, Sygnatura: I ACa 289/05
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie hipoteki bez koniecznej uchwały zgromadzenia wspólników, o której mowa w art. 230 k.s.h., nie jest czynnością nieważną, o ile w okresie dwumiesięcznym, przewidzianym w art. 17 § 2 k.s.h., nastąpi jej konwalidacja poprzez dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uchwały o podwyższeniu kapitału, w świetle której wymagana w art. 230 k.s.h. uchwała stała się zbyteczna. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 20 września 2005 r., na rozprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2005 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: VI ACa 1146/04
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Elżbieta Modzelewska-Wąchal 16-2-2008 Zbieżność daty wprowadzenia przez konkurentów podwyżki cen, podobny poziom cen oraz okoliczności podejmowania decyzji o wprowadzeniu podwyżki stwarza domniemanie faktyczne, że doszło do zawarcia przez nich porozumienia ograniczającego konkurencję. Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 21 września 2005 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Agri Maszewo Sp. z o.o. w M., Lesaffre Bio Corporation Sp. z o.o. w W., Drożdż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 57, Sygnatura: VI ACa 92/05
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak zatwierdzonych taryf w dacie zawierania umowy pozwala na odwołanie się porównawcze do taryf obecnie obowiązujących dla ustalenia, czy narzucone odbiorcy warunki przyłączenia do sieci energetycznej są rzeczywiście uciążliwe. Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2005 r., na rozprawie, sprawy z odwołania ENEA S.A. w P., przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z udziałem Miejskiego Rzecznika Konsumentów w P., o ochronę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 marca 2005 r.

Rocznik: 2006, miesiąc: 5, pozycja: 58, Sygnatura: I ACa 419/04
Data wprowadzenia do systemu: 26-06-2006
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawy o uchylenie uchwały zarządu fundacji rozpoznawane są w postępowaniu nieprocesowym. Z UZASADNIENIA Skarb Państwa - reprezentowany ostatecznie przez Ministra Skarbu Państwa wnosił o uchylenie - jako sprzecznych z prawem - uchwał Zarządu Fundacji P.-N. P. z siedzibą w W.: nr 44/98 z dnia 24 czerwca 1998 r., nr 53/98 z dnia 2 października 1998 r., nr 58/98 z dnia 2 grudnia 1998 r., nr 13/99 z dnia 31 marca 1999 r., nr 27/99 z dnia 9 lipca 1999 r., nr 32/99 z dnia 11 października 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 listopada 2004 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 3, pozycja: 38, Sygnatura: I ACa 517/04
Data wprowadzenia do systemu: 21-06-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie decyzji w sprawie zmiany w budżecie państwa powoduje umieszczenie wydatku w harmonogramie, ale nie daje przywileju natychmiastowej wypłaty, w przypadku braku środków budżetowych, na pełne pokrycie wydatków ujętych w harmonogramie, z wyjątkiem takich decyzji, które związane są z klęskami żywiołowymi, katastrofami i innymi zdarzeniami losowymi. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 24 listopada 2005 r., sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 1188/02
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność przewoźnika na podstawie art. 17 ust. 1 Konwencji CMR za całkowite zaginięcie towaru oparta jest na zasadzie winy domniemanej. Przemawia za tym konstrukcja przesłanek zwalniających przewoźnika od odpowiedzialności z art. 17 ust. 2 Konwencji, obejmujących także okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i następstwom których nie mógł zapobiec. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2002 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Powszechnego Zakładu Ubezp [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU