STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 57, Sygnatura: I ACa 353/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutki przerwy biegu przedawnienia wywołanej przez zbywcę wierzytelności odnoszą się z zasady także do cesjonariusza. Nabywa on wierzytelność w takim kształcie, w jakim przysługiwała ona zbywcy, także pod względem „stanu” jej przedawnienia. W konsekwencji, jeżeli bieg terminu przedawnienia uległ przerwaniu, cesjonariusz – wstępując w tę samą sytuację, w której w chwili zbycia wierzytelności pozostawał cedent – zostaje objęty skutkami tej przerwy. Sąd Apelacyjny w Lubli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 35, Sygnatura: II OSK 991/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niewskazanie przez autora skargi kasacyjnej konkretnych przepisów prawa, które naruszył sąd pierwszej instancji, wydając zaskarżony wyrok, pozostawia prawidłowość ich zastosowania poza kontrolą instancyjną. Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2019 r., na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej, sprawy ze skargi kasacyjnej K. S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 listopada 2017 r., sygn. akt II SA/Gd 441/17, w sprawie z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: I SA/Lu 80/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli wskutek dokonania czynności egzekucyjnej doszło do przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od osób prawnych, to skutek ten odnosi się do tego zobowiązania, a nie tylko do kwoty podatku zadeklarowanej przez podatnika. Analogia do podatku dochodowego jest w tym wypadku jak najbardziej zasadna (z uwagi na taki sam sposób powstania zobowiązania podatkowego). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: I SA/Ke 81/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady przejrzystości, rzetelności, bezstronności wyboru projektów oraz równości wnioskodawców w dostępie do informacji o zasadach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania dotyczą każdego etapu konkursu ‒ począwszy od momentu przygotowywania regulaminu konkursu i formularza aplikacyjnego. Zasady te mają charakter normatywny i stanowią gwarancję równego traktowania wszystkich potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej. Zasada przejrzystości reguł oceny projektów realizuje się przede [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 12, pozycja: 85, Sygnatura: III SA/Po 756/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez czynność egzekucyjną, zgodnie z art. 1a pkt 2 u.p.e.a., należy rozumieć wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r., przy udziale sprawy ze skargi X, na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (…) r., nr (…), w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną, oddala skargę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 52, Sygnatura: I SA/Gd 378/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każde zajęcie gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej powoduje, iż podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Grunty zajęte na pasy techniczne pod liniami elektroenergetycznymi niewątpliwie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo energetyczne, jeżeli zatem grunty te są lasami, objęte są one wyłączeniem przewidzianym w art. 2 ust. 2 in fine ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, co oznacza, że nie ma do nich zast [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 68, Sygnatura: I SA/Po 972/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) współwłaścicielami (współposiadaczami) są, między innymi: małżonkowie – w stosunku do nieruchomości (obiektów budowlanych) stanowiących ich współwłasność łączną (a więc nieruchomości oraz obiekty budowlane wchodzące w skład majątku wspólnego małżonków) oraz współwłasność ułamkową. Tym samym nie są oni łącznie zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: IV KK 59/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez brak wymaganych uprawnień określonych w art. 94 § 1 k.w. należy rozumieć zarówno sytuację, gdy dana osoba w ogóle nie uzyskała uprawnień do prowadzenia pojazdu określonej kategorii w sposób wskazany w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym, utraciła je w wyniku cofnięcia i musi ponownie ubiegać się o uzyskanie takich uprawnień lub posiadając de facto takie uprawnienia nie może w danej chwili ich realizować i z nich korzystać z uwagi np. na ich czasowe „zawieszenie”, n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 10, pozycja: 66, Sygnatura: II FSK 685/17
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartość niepodzielonych zysków w spółce ‒ w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, o którym stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), obejmuje także zyski wypracowane do dnia przekształcenia, które nie zostały rozdysponowane przez wspólników na mocy uchwały o podziale zysku, o której stanowi art. 231 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: IV SA/Po 37/19
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadkach, gdy na mocy przepisów szczególnych znajduje zastosowanie przewidziany w art. 49 k.p.a. sposób komunikowania o wydaniu określonej decyzji, czyli publiczne ogłoszenie (poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób), adresat takiego ogłoszenia nie może następnie podnosić zarzutu, iż nie został powiadomiony (nie wiedział) o tej decyzji lub że decyzja ta nie została jemu doręczona. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w trybie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, [9], 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU