STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 109, Sygnatura: III CZP 44/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest wniesienie przez spółdzielnię do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego w postaci jej przedsiębiorstwa (art. 551 k.c.) jeśli wyłącza to prowadzenie przez spółdzielnię statutowej działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Mlekovita-Bielmlek" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. P. z udziałem Stefana G. i Zdzisława Z. o wpisanie spółki do rejestru, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 12 stycznia 2001 r. zagadnienia p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: III CZP 48/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Komornikowi nie służy apelacja od postanowienia odmawiającego uwzględnienia przesłanego przez niego wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy z udziałem Kancelarii Windykacyjnej "Norton" w G., "Partner" Spółki z o.o. we W , "MaG-As" Spółki z o.o. w L., Zakładu Kotlarsko-Ślusarskiego - Jan G. w O., FPH "Diamond" Spółki z o.o. w K. o wpis, po rozpoznaniu na p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2001 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 128, Sygnatura: II CKN 1348/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy obliczaniu, przewidzianej w art. 57 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. nr 93, poz. 836 ze zm.), większości kapitałowej, nie uwzględnia się wierzytelności osób wyłączonych od głosowania nad zawarciem układu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2001 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika "Ceramika-Skarbek" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. o otwarcie postępowania układowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II CKN 353/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżone w umowie przedwstępnej świadczenie strony na poczet umowy przyrzeczonej nie czyni drugiej strony uprawnioną do żądania spełnienia tego świadczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława D. i Artura T., przeciwko "Du Pont Conoco Poland" - Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek kasacji powodów, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 866/97, oddala kasację i zasądza od każde [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: II CKN 353/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastrzeżone w umowie przedwstępnej świadczenie strony na poczet umowy przyrzeczonej nie czyni drugiej strony uprawnioną do żądania spełnienia tego świadczenia. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Stanisława D. i Artura T., przeciwko "Du Pont Conoco Poland" - Spółce z o.o. z siedzibą w W. o zapłatę, na skutek kasacji powodów, od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 866/97, oddala kasację i zasądza od każde [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: III CZP 43/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest wniesienie przez spółdzielnię spożywców aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci przedsiębiorstwa, chyba że przedsiębiorstwo to stanowi cały majątek spółdzielni, niezbędny do prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku "Społem" Z. Spółki z o.o. w Z. o wpis do rejestru handlowego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 grudnia 2000 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 114, Sygnatura: III CZP 42/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fundator nie jest uprawniony do odwołania członków organu fundacji, jeżeli jej statut nie przyznaje mu tego uprawnienia. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Fundacji na Rzecz Giełdy Zbożowo-Paszowej w W. z udziałem Wojciecha D. i Wojciecha M. o wpis zmian w rejestrze fundacji, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 13 grudnia 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 lipca 2000 r., sygn. akt XVI Ga 46/00 do ro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 113, Sygnatura: I CKN 994/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod rządem przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w jej brzmieniu ogłoszonym w Dz.U. nr 49 z 1997 r., poz. 318, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był uprawniony do wydawania decyzji nie stwierdzających stosowania praktyki monopolistycznej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2000 r. na rozprawie sprawy z odwołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Ciepło" Spółki z o.o. w S. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochron [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 10, pozycja: 112, Sygnatura: I CKN 970/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydane przez zakład ubezpieczeń na podstawie art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (jedn. tekst: Dz.U. nr 11 z 1996 r., poz. 62 ze zm.) ogólne warunki ubezpieczeń stanowiły wzorce umowne kwalifikowane w rozumieniu art. 385 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 55 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 55, poz. 321). Strony są związane tymi warunkami bez względu na to, czy objęły je postanowieniami zawartej umowy. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 89, Sygnatura: III CKN 1226/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach dotyczących przybicia i przysądzenia własności nieruchomości nabytej w drodze licytacji oraz podziału sumy uzyskanej z egzekucji, kasacja jest dopuszczalna tylko od merytorycznych postanowień sądu II instancji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 listopada 2000 r. sprawy z wniosku wierzycieli EB und HYPO-BANK BURGENLAND AG z siedzibą w Austrii, Syreny International Spółki z o.o. w W., Banku Credistanstalt SA w W., Bogdana K., Jana P., Andrzeja G., Wojciec [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, [81], 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU