STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 176/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli z uwagi na osobę wierzyciela nie będącego bankiem nie było dopuszczalne wystawienie bankowego tytułu wykonawczego w trybie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe, prowadzona na jego podstawie egzekucja powinna zostać umorzona na podstawie art. 53 ust. 3 tej ustawy. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 16 września 1999 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. W. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o umorzenie egzekucji, na skutek [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 375/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienie o dopuszczalności wznowienia jest przesłanką merytorycznego rozstrzygnięcia. Powoduje ono, że orzeczenie niezaskarżalne staje się zaskarżalne, a więc traci prawomocność formalną. Prawomocne orzeczenie co do istoty sprawy po wydaniu postanowienia o dopuszczalności wznowienia istnieje w postaci podobnej do wyroku zaskarżonego rewizją. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Elżbiety W. przeciwko Uniwersyteckiej Spółdzielni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: I ACa 386/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W momencie wniesienia akcji spółki przekształconego przedsiębiorstwa państwowego do narodowego funduszu inwestycyjnego, o losie akcji decyduje podmiot - określony fundusz inwestycyjny, który utworzony jest w formie spółki akcyjnej. Podmiot ten korzysta ze wszystkich uprawnień, jakie dał mu ustawodawca. Oznacza to, że akcje spółki wniesione do funduszu można zbyć. Porównanie zatem treści przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 410/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariuszy państwowych sąd, w przypadku uznania, że nie zachodzą przesłanki do uwzględnienia powództwa na odstawie art. 417 k.c., winien rozważyć odpowiedzialność pozwanego także na podstawie art. 419 k.c. i dać temu wyraz w uzasadnieniu wyroku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 412/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za "nadzwyczajne wydarzenie" powodujące nieobecność strony na rozprawie (art. 214 k.p.c.) należy uznać blokadę dróg dojazdowych do siedziby sądu przez protestujących rolników. Po stwierdzeniu takiego faktu przez sąd, rozprawa winna ulec odroczeniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 501/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej w czasie trwania kadencji, gdyż z Kodeksu handlowego nie wynika niedopuszczalność takiego działania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ireneusza Z. przeciwko Warszawskim Zakładom Papierniczym SA w K. J. o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 1998 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 280/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką warunkującą zarówno roszczenia zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, jak i roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia jest ustalenie, że dobro osobiste zostało naruszone działaniem bezprawnym. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Romana M. przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Okręgowemu (poprzednio Wojewódzkiemu) o zapłatę, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 197/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej w przypadku zaistnienia ważnych powodów jest uprawniony do wyboru prawa, z którego skorzysta - żądania rozwiązania spółki bądź wypowiedzenia udziału, natomiast rzeczą sądu jest ocena, czy w sytuacji, gdy wspólnik żąda rozwiązania spółki zaspokojenie jego żądań nie jest w okolicznościach sprawy nadużyciem prawa podmiotowego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1999 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa głównego T. B. przeciwko pozwanym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 388/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 29 Prawa upadłościowego nie stanowi samodzielnej podstawy rozliczeń między upadłym, a właścicielem rzeczy. Z UZASADNIENIA Powód - syndyk masy upadłości PUP "C" SA w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej gminy kwoty 23.181,96 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty z tytułu zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości stanowiącej własność pozwanej, a będącej w chwili ogłoszenia upadłości w jego posiadaniu - powołując jako podstawę swojego roszczenia art. 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 400/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w toku sprawy wszczętej przed sądem polskim po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu zagranicznego, ale jeszcze przed jego uznaniem przez sąd polski, jedna ze stron powoła się na to prawomocne zagraniczne orzeczenie w postępowaniu przed sądem polskim, to to ostatnie postępowanie może co najwyżej ulec zawieszeniu na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Luigi N. z udziałem Elżbiety O. o uznanie orz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, [81], 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU