STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: II SA/Ke 200/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, udzielona przez właściwy organ, nie może sankcjonować samowoli budowlanej. To samo dotyczy pozwolenia na przebudowę obiektu budowlanego. Nie można wydać decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie obiektu budowlanego, który został wykonany bez pozwolenia na budowę (art. 28 ustawy). Jeżeli przedstawiony przez strony w toku postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na przebudowę materiał dowodowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: I SA/Ol 241/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Pojęcie budowli – jako przedmiotu opodatkowania – należy interpretować zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, ze zm) oraz art. 3 pkt 3 i pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, ze zm.), a nie aktami wykonawczymi, wydanymi na podstawie przepisów techniczno–budowlanych lub dotyczą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 5, pozycja: 32, Sygnatura: II SA/Ol 185/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Po upływie trzydziestodniowego terminu od złożenia przez inwestora zgłoszenia o rozpoczęciu inwestycji budowlanej wymagającej takiego zgłoszenia organ traci kompetencje do wydania sprzeciwu. Dnia 12 maja 2011 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 12 maja 2011 r., sprawy ze skargi R. A., na decyzję Wojewody z dnia (...), nr (...), w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru montażu urządzenia – ekranu: I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II SA/Gl 62/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) nie przewiduje możliwości wydania kolejnej z wymienionych w nim decyzji w sytuacji, kiedy wcześniej wydana decyzja nie została w całości lub w części wykonana przez jej adresata. 2. Naruszenie wymagań weterynaryjnych dla określonej działalności nadzorowanej skutkuje w pierwszej kolejności wydaniem jednej z decyzji, o który [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Inne

Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny

Rocznik: 2011, miesiąc: 5, pozycja: 4, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym w świetle orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny 1. Wprowadzenie Artykuł 286 § 1 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną za tzw. oszustwo, którym według tego przepisu jest motywowane (kierowane) celem osiągnięcia korzyści majątkowej, w tym znacznej wartości, doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 42, Sygnatura: V KK 59/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Orzeczenie tytułem kary grzywny za popełnienie przestępstwa skarbowego, przewidziane w art. 18 § 1 pkt 1 k.k.s., sąd wyraża w ujęciu kwotowym, a więc przez podanie sumy pieniężnej, którą uiścił sprawca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Sąd Najwyższy, w sprawie Michała G., sprawcy przestępstwa określonego w art. 65 § 3 k.k.s., po rozpoznaniu w Izbie Karnej, na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2011 r., kasacji wniesionej przez Prokuratora Generaln [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: II FSK 2014/09
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustalając powierzchnię budynku podległą opodatkowaniu w podatku od nieruchomości należy – zgodnie z definicją legalną budynku z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zm.) oraz art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, ze zm.) – uwzględnić przestrzeń wydzieloną przegrodami budowlanymi (ścianami), mierząc po ich zewnętrznych krawędziach, k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: SA/Bk 659/10
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży udziału w spółce jawnej są wszystkie udokumentowane wydatki, które poniesione zostają w celu uzyskania przychodu i mają związek ze źródłem tego przychodu. Wśród nich znajdują się wydatki poniesione na wniesienie przez wspólnika udziału do spółki. Nie są to jednak jedyne wydatki, które można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów w spółce jawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w Wydziale I, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: I SA/Bk 49/11
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej wymaga istnienia pomiędzy sprawą, w której wystąpiono z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, a wnioskodawcą związku wyrażającego się w tym, że przedstawiony we wniosku problem musi dotyczyć bezpośrednio sfery praw i obowiązków podatkowych wnioskodawcy. Należy jednak przy tym podkreślić, że indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego daje zainteresowanemu podmiotowi swoistą ochronę prawną w sprawach, w których nie było lub nie jest pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 102/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domagając się rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego, w trybie art. 240 k.c., nie zachodzi konieczność jednoczesnego formułowania roszczenia o zobowiązanie użytkownika do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie powrotnego przeniesienia prawa własności naniesień posadowionych na użytkowanym gruncie na rzecz podmiotu oddającego grunt w użytkowanie wieczyste. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2010 r., sprawy z powództwa Gminy Miasta Ł., przeciwko M. Fundacji Społecz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, [81], 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU