STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUr 25/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku świadczenia przyznanego przez inny organ, a jedynie wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ten inny organ decyduje nie tylko w sprawie prawa do świadczenia, ale również jego wysokości, w tym zasadności dokonywania potrąceń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 30 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUr 205/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
U podstaw konstrukcji rewizji z art. 367 k.p.c., podobnie jak w przypadku odwołania od decyzji organów rentowych (art. 4479 k.p.c.) leży zasada, że strona niezadowolona z rozstrzygnięcia wydanego w I instancji, bądź w przypadku odwołania w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych – przez organ rentowy, ma prawo zwrócić się o kontrolę kwestionowanego rozstrzygnięcia (gravamen).Z powyższego wynika, że środkiem odwoławczym (rewizją, odwołaniem), a zatem i postępowaniem sądu na skutek wn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 22 września 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: III AUr 226/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Według art. 316 § 1 k.p.c. wydanie wyroku następuje wówczas, gdy po zamknięciu rozprawy sąd uzna, że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do stanowczego rozstrzygnięcia stosunku prawnego. Dostateczne wyjaśnienie sprawy oznacza wyjaśnienie jej pod względem faktycznym zgodnie z wymaganiami podstawowej zasady postępowania – prawdy obiektywnej oraz zasady kontradyktornyjności. Wyjaśnieniu sprawy służą środki dowodowe, które winny być poddane ocenie według zasady określonej w art. 233 § 1 k.p.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: III AUr 171/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za datę zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia przyjmuje się dzień, w którym pracownik zwrócił się do zakładu pracy o sporządzenie takiego wniosku, skoro w tym zakresie zakłady pełnią zadania zlecone im na rzecz ZUS.Informacja ta w porównaniu z samym wnioskiem, który wyraźnie wskazuje na pobieranie renty w tej samej instytucji aktami rentowymi stanowi wypełnienie przez pracownika powinności, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracownik [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: III AUr 320/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Droga do pracy rozpoczynająca się w miejscu zamieszkania z chwilą wyjścia z domu, a kończy się z chwilą przybycia do miejsca pracy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUr 312/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno przepisy ustawy o działalności gospodarczej z dnia 23 grudnia 1988 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 324 z późn. zm.), jak też Kodeks handlowy w części odnoszącej się do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewidują instytucji „zawieszenia” działalności przedsiębiorstwa.Instytucja ta więc, faktycznie w praktyce występująca, nie jest instytucją Prawa, co powoduje określone konsekwencje. Konsekwencje te, to również trwanie w tym czasie umów o pracę z pracownikami, co z kolei prowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 26 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: III AUr 311/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych jest okresem zatrudnienia, co ma wpływ na świadczenia przysługujące z ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), natomiast nie stwarza podstawy do skutecznego ubiegania się o świadczenia przewidziane cyt. już ustawy, w tym zasiłek porodowy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUr 199/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trafnie sąd I instancji wyjaśnił istotę wynagrodzenia prowizyjnego wskazując, że taka forma płac stosowana jest, gdy pracownik działa w imieniu zakładu pracy, zaś jego wynagrodzenie zależne jest od kwot pieniężnych, na które opiewają transakcje lub czynności, zaś stawka takiego wynagrodzenia nie odnosi się do konkretnych kwot, te są bowiem w chwili zawierania umowy nieznane, ale regulowana jest odpowiednim procentem od obrotu lub dochodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 28 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: III AUr 186/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie osób o ograniczonej sprawności do pracy, traktowanych na równi z inwalidami, nie dotyczy zrównania tych osób pod względem należnych na ubezpieczenie społeczne składek. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: III APr 87/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowiony członkiem zarządu tej spółki, nie może zawrzeć „sam ze sobą” umowy o pracę na stanowisku członka zarządu (dyrektora generalnego spółki), ani przyznać „samemu sobie” wynagrodzenia za pracę, ponieważ narusza to dyspozycje art. 11, 22 § 1 i 23 § 1 Kodeksu pracy. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, [82], 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU