STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: V CKN 1124/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba, której członkostwo w spółdzielni ustało przed dokonaniem zmiany jej statutu na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 83, poz. 373 ze zm.) w brzmieniu nadanym przez art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 90, poz. 419), może żądać wypłacenia zwaloryzowanego udziału członkowskiego z upływem 5 lat od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 94, Sygnatura: V CKN 1214/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 z 2000 r., poz. 543) nie uzależnia oddania nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub własność gminy w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej lub prawnej od uzyskania przed dniem 5 grudnia 1990 r. ostatniej decyzji lokalizacyjnej lub pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą. Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nie jest też uwarunkowane zgodnośc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 12, pozycja: 132, Sygnatura: III CZP 40/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, orzekając o zwrocie kosztów procesu na rzecz strony reprezentowanej przez radcę prawnego wykonującego zawód w sposób przewidziany w art. 225 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, przyjmuje za podstawę ustalenia wynagrodzenia pełnomocnika kwotę umówioną z klientem, w granicach stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, wydanym na podstawie art. 225 ust. 2 i ust. 3 wymienionej ustawy. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Grupy Kapitałowej Południe Zachód [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 101, Sygnatura: I CR 149/88
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma ogólnego następcy prawnego przedsiębiorstwa państwowego, zlikwidowanego w wyniku prywatyzacji na podstawie art. 37-39 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51, poz. 298 ze zm.) przez oddanie do odpłatnego korzystania, a następnie sprzedaż zorganizowanych części mienia tego przedsiębiorstwa spółkom osób fizycznych utworzonym z jego pracowników. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa kuratora sp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III CZP 39/00
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytuł wykonawczy, w którym obowiązek zapłaty wyrażony został w walucie obcej, komornik wykonuje stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń pieniężnych. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Fritz Kohl GmbH & KG przeciwko Fabryce Mebli Spółce z o.o. w K. o egzekucję świadczenia pieniężnego, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 19 października 2000 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, postanowieniem z dnia 18 lipca 2000 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 68, Sygnatura: IV CKN 140/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieruchomość, która w dniu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata miała charakter nieruchomości rolnej, a następnie - w związku ze zmianą wprowadzoną przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1989 r. (Dz.U. nr 23, poz. 122), podwyższającą dolną granicę obszaru z 0,5 ha do 1 ha - utraciła taki charakter, uważać należy, w razie jej sprzedaży - w zakresie przysługującego dzierżawcy z mocy ustawy prawa pierwokupu - nadal za nieruchomość rolną. Sąd Najwyższy, po rozpoznani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2000 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 84, Sygnatura: I SA/Łd 2416/98
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 115 § 1 Ordynacji podatkowej, stanowiący o odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej całym jego majątkiem solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki lub wspólników wynikające z działalności spółki, uprawnia organ podatkowy do określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług powstającego ex lege w postępowaniu z udziałem byłych wspólników spółki cywilnej w sytuacji, gdy wysokość zobowiązania nie została stwierdzona w ostateczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: V CKN 1485/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarb Państwa - Urząd Skarbowy zaspokaja należność podatkową obciążającą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z majątku członka zarządu odpowiadającego w trybie art. 298 § 1 k.h. według kolejności przewidzianej w art. 1025 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 września 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Romana P., Urzędu Skarbowemu w C., Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "Budopol" w U., Banku Spółdzielczego w W. - w upadłości, Międzynarodowego Zjednoc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 62, Sygnatura: II CKN 1075/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli spółdzielnia, której nieruchomość gruntowa oddana została w wieczyste użytkowanie, ogłosiła przetarg nieograniczony ofert pisemnych na zagospodarowanie tej nieruchomości z możliwością przeniesienia prawa wieczystego użytkowania, złożenie oferty nieważnej, z powodu braku wymaganej formy, złożenie oświadczenia o przyjęciu oferty, nieważnego z takiej samej przyczyny, ma ten skutek, że późniejsza odmowa złożenia oświadczenia woli w wymaganej przez prawo formie, dotyczącego przeniesienia prawa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 59, Sygnatura: III CZP 20/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołany członek zarządu spółdzielni nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 510 § 1 k.p.c. w sprawie o wpis do rejestru spółdzielni imion i nazwisk członków nowego zarządu. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "O." w W. z udziałem Stefana J. i Janusza W. o wpis, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 19 października 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 29 lutego 2000 r., do rozstrzygnięcia w t [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, [82], 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU