STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 276/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem poręczenia jest ustanowienie poręczyciela dłużnikiem o zakresie odpowiedzialności uzależnionej od treści oświadczenia woli. Poręczyciel może zastrzec, że jego odpowiedzialność odnosić się będzie jedynie do majątku odrębnego, bądź też jedynie do majątku wspólnego. Brak natomiast jakiegokolwiek oświadczenia poręczyciela w tym zakresie rodzi odpowiedzialność obydwiema masami majątkowymi wynikającymi z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 319/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy w oparciu o art. 194 § 1 k.p.c. powód wskazuje innego pozwanego obok dotychczas wskazanego lub w miejscu dotychczasowego, sąd nie może dokonywać oceny zasadności tego wskazania i odmówić wezwania wskazanego do udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Do powoda bowiem należy określenie strony pozwanej w wytyczonym przez niego powództwie. W konsekwencji tegoż wskazania, a nie wezwania przez sąd, następują w stosunku do tego pozwanego skutki jakie ustawa wiąże z wytyczeniem powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wina, jako podstawa odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, wymaga jednakowoż oprócz bezprawności, stanowiącej kategorię obiektywną, możliwości postawienia sprawcy bezprawnego czynu zarzutu, że jego działanie lub zaniechanie było naganne w konkretnej sytuacji. Zarzutu takiego nie można postawić funkcjonariuszom organów podatkowych, które stosowały prawo w praktyce, poprzez udzielanie informacji podatnikom (obowiązek z art. 9 k.p.a.) zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią prawa. II. Nal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 380/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ochroną art. 23 k.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy. II. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jadwigi J. przeciwko Elżbiecie S. o ochronę dóbr osobistych, na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 lutego 199 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 428/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Warunkiem do przeprowadzenia wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej grupami jest nie tylko zgłoszenie stosownego wniosku przez określoną w art. 379 § 3 k.h. grupę akcjonariuszy oraz uwzględnienie tego wniosku w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ale także utworzenie na tymże zgromadzeniu choćby jednej grupy przedstawiającej przynajmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego, zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Aktualizacja warunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 192/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Lublinie, wyrokiem wydanym w dniu 19 marca 1999 r.; 1. oddalił powództwo, 2. zasądził od Sylwestra G. na rzecz Dariusza P. kwotę 3.904 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 3. przejął [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 282/99.
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388) nakłada na wspólnotę obowiązek corocznych obrad nad sprawozdaniem zarządu, to winien to być dokument od zarządu pochodzący. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zdzisława P. i Zenona O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Walewskiej 5 w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powodów od wyroku Sadu Wojewódzkiego w Warszawie z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Białymstoku z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 269/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłoszenie wniosku o wydanie odpisu z akt sprawy uzasadnia pobranie opłaty kancelaryjnej w stałej wysokości na podstawie § l ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 139, poz. 650) bez względu na technikę sporządzania odpisu. Obowiązujący stan prawny nie daje podstaw do dokonywania jakiejkolwiek ekonomicznej kalkulacji przy wymiarze opłaty kancelaryjnej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 288/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Deklaracja wekslowa podpisana również przez poręczyciela wekslowego jest wiążącą strony umową, która określa samoistnie warunki wypełnienia weksla in blanco (art. 10 Prawa wekslowego). 2. Nie stanowi odnowienia (art. 506 § 1 k.c.) umowa restrukturyzacji kredytu, przewidująca jedynie zmiany czasu, miejsca i sposobu spełnienia świadczenia, sposób zabezpieczenia kredytu, wysokości jego oprocentowania, czy nawet zmianę rozmiarów (zwiększenie lub pomniejszenie) świadczenia. Z UZASADNIENIA Zaska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 290/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, [82], 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU