STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 sierpnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 303/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Treść przepisów art. 55 § 1 k.p.k., art. 330 § 1 i § 2 k.p.k. i art. 306 § 1 k.p.k., które powinny być odczytywane łącznie, prowadzi do wniosku, że miesięczny termin z art. 55 § 1 k.p.k. do wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia mu zawiadomienia o powtórnym wydaniu przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania wraz z pouczeniem, że na postanowienie to nie służy już zażalenie (art. 100 § 6 k.p.k.) i pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Międzynarodowy (wspólny) zespół śledczy jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie – komentarz do art. 589b–589f k.p.k.

Rocznik: 2011, miesiąc: 8, pozycja: 14, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Międzynarodowy (wspólny) zespół śledczy jako instrument walki z przestępczością w zjednoczonej Europie – komentarz do art. 589b–589f k.p.k. Rozwój międzynarodowej przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, doprowadził do konieczności tworzenia międzynarodowych zespołów śledczych (dochodzeniowo–śledczych, dochodzeniowych – używana jest różna terminologia, niemniej jednak cel działania zespołu w każdym przypadku jest identyczny, o czym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze warunki do przedterminowego zwolnienia z kary stosuje się w celach prewencyjnych i dla ochrony społeczeństwa przed sprawcą wysoce zdemoralizowanym, co wiąże się z okolicznościami odnoszącymi się do osoby skazanego. Chodzi więc o stopień demoralizacji sprawcy i jego niepodatność na dotychczasowe oddziaływania resocjalizacyjne, co uzasadnia stwierdzenie, że odbycie przewidzianego ustawą limitu kary nie będzie wystarczające dla zmiany dotychczasowej postawy życiowej sprawcy. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 lipca 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Surowsze warunki do przedterminowego zwolnienia z kary stosuje się w celach prewencyjnych i dla ochrony społeczeństwa przed sprawcą wysoce zdemoralizowanym, co wiąże się z okolicznościami odnoszącymi się do osoby skazanego. Chodzi więc o stopień demoralizacji sprawcy i jego niepodatność na dotychczasowe oddziaływania resocjalizacyjne, co uzasadnia stwierdzenie, że odbycie przewidzianego ustawą limitu kary nie będzie wystarczające dla zmiany dotychczasowej postawy życiowej sprawcy. Sąd Apelacy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 listopada 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 6, Sygnatura: II AKa 199/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie może powoływać się na prawo do obrony koniecznej, kto swoim wyzywającym zachowaniem prowokuje napastnika. 2. Obrona konieczna, co do zasady, ma charakter samoistny, a nie subsydiarny, więc usprawiedliwia ją sama bezprawność i bezpośredniość zamachu, a nie brak innego racjonalnego sposobu uniknięcia zamachu. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2011 r., sprawy Artura K., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionych przez prokuratora i pełnomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 lipca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: I ACa 569/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej utraciły osobowość prawną. 2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej uczestniczą w obrocie cywilnym i stają się podmiotem praw i obowiązków, a zatem posiadają zdolność prawną. Są one zatem jednostkami organizacyjnymi, do których stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych (art. 33[1] k.c.), a zgodnie z art. 64 § 1[1] k.p.c. posiadają zdolność są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Rocznik: 2011, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 28-09-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oksana Ievsiukowa, Hanna Szymańska Kompetencje i zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich należy do kategorii instytucji wyspecjalizowanych, która prowadzi szerokie działania kontrolne w zakresie ochrony praw i wolności jednostki nie obok innych zadań, ale jako wyłączną sferę kompetencji, do tego bowiem celu został powołany. Z racji swojego statusu i przypisanych ustawowo funkcji, zobowiązany jest do reagowania w każdym przypadku mającym znamiona narus [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: II AKz 411/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zebranego w toku postępowania przygotowawczego materiału dowodowego w kontekście braków tego postępowania dokonywana jest pod kątem jego kompletności, a nie wartości. Wskazane braki mogą zatem polegać na niewyczerpaniu inicjatywy dowodowej, mającej źródło w niezauważeniu możliwości dowodowych przez prowadzącego śledztwo, albo na nieuwzględnieniu wniosków stron. 2. Odmienna ocena merytorycznej wartości opinii biegłych nie daje samoistnej podstawy do zwrotu sprawy do postępowania przygot [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 22, Sygnatura: II AKzw 601/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie sytuacja rodzinna skazanego stanowi w świetle art. 77 § 1 k.k. jedną z okoliczności, jakie należy brać pod uwagę przy podjęciu decyzji w przedmiocie warunkowego zwolnienia, wchodzi ona bowiem w zakres pojęcia „warunków osobistych” skazanego, nie ma ona jednak decydującego znaczenia dla decyzji w tym przedmiocie i może stanowić jedynie dodatkowy argument prowadzący do wniosku o zasadności udzielenia warunkowego zwolnienia w sytuacji, kiedy równocześnie przemawiają za tym poz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: II AKzw 546/11
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem merytorycznego uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu jest wykazanie, że uchybienie terminowi nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, a więc takich, których strona nie mogła usunąć, aby dokonać wymaganej przez prawo czynności we właściwym czasie, albo też których usunięcia od strony w okolicznościach konkretnej sprawy nie można wymagać. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu, w sprawie skazanego Mariusza N., zażalenia wniesionego przez skazanego, na postanowienie Sądu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, [82], 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU