STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 64, Sygnatura: II AKa 71/03
Data wprowadzenia do systemu: 10-09-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odnośnie zarzutu obrazy przepisu art. 174 k.p.k., polegającej na ujawnieniu oświadczenia napisanego przez oskarżonego, stwierdzić należy, że taka czynność procesowa nie stanowi uchybienia z art. 174 k.p.k. Po pierwsze dlatego, że pisemne oświadczenie oskarżonego (którego autorstwa on nie kwestionuje) to nie pismo, zapisek czy notatka urzędowa, o których mowa w tym przepisie. Po drugie – nie sposób w tym konkretnym wypadku mówić o zastępowaniu wyjaśnień oskarżonego owym jego oświadczeniem, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 36, Sygnatura: II AKa 38/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Krótkotrwałe użycie cudzego pojazdu jako znamię przedmiotowe przestępstwa z art. 289 § 3 k.k. to tylko chwilowe użycie pojazdu mechanicznego wbrew woli właściciela. Posługiwanie się tym pojazdem przez dłuższy okres i to na znacznych odległościach wykracza poza pojęcie krótkotrwałości i stanowi zabór pojazdu w celu przywłaszczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 9, pozycja: 95, Sygnatura: II AKa 30/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niemożność precyzyjnego ustalenia stopnia nietrzeźwości oskarżonego wobec braku pomiaru zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu, pozwala sądowi orzekającemu, na podstawie innych dowodów (zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego) dokonać ustalenia, że oskarżony znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadził pojazd mechaniczny, zwłaszcza wówczas, gdy te dowody osobowe jednoznacznie wskazują na to, iż stopień stężenia alkoholu, chociażby z uwagi na ilość jego spożycia, musiał - i to zn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 20/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność z art. 158 § 2 k.k., jak to powszechnie przyjmuje się w nauce i orzecznictwie, nie może być oparta na samym tylko obiektywnym fakcie, iż sprawca wziął udział w starciu, które zakończyło się ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu jednego z uczestników. Sprawca ponosi odpowiedzialność z tego artykułu dopiero wówczas, gdy skutek ten powinien był i mógł przewidzieć. Obowiązujący Kodeks karny nie zna bowiem tzw. obiektywnych warunków karalności, lecz głosi zasadę iż odpowiedzialność za nas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 70/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż u podstaw decyzji, o których mowa w art. 58 § 2 k.k. i art. 624 § 1 k.p.k., leży zła sytuacja materialna oskarżonego, to jednak inaczej niż w przypadku grzywny, odstąpienie od zasądzenia kosztów może mieć miejsce wtedy, gdy ich uiszczenie byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe, a nie tylko wtedy gdy jest uzasadnione przekonanie, że kosztów nie uiści. Z UZASADNIENIA (...) Gdy chodzi o zarzut obrazy przepisu art. 58 § 2 k.p.k., to nie można uznać, iż wymierzając oskarżonemu T. M. karę grz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 30, Sygnatura: II AKa 16/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 1 § 3 k.k. nie daje podstaw do stosowania w prawie karnym pozaustawowych okoliczności wyłączających winę. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2003 r., sprawy Marka Z., oskarżonego z art. 164 § 1 k.k. w związku z art. 163 § 1 pkt 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie, uchyla zaskarżony wyrok i sprawę Marka Z. przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Siedlcach. (...) Z UZASADNIENIA Prokurat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 90, Sygnatura: II AKa 40/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rekompensata materialna za pozbawienie wolności w ramach zatrzymania lub tymczasowego aresztowania w toku postępowania karnego może być przyznana oskarżonemu przy spełnieniu przesłanek niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, jedynie w sytuacji, gdy postępowanie to zakończyło się wyrokiem uniewinniającym, umarzającym postępowanie, warunkowo umarzającym postępowanie lub wyrokiem skazującym i odstępującym od wymierzenia kary, jako że w każdej z wymienionych sytuacji nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 99, Sygnatura: II AKa 47/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa nie może sprowadzać się do negatywnej prewencji ogólnej, pojmowanej wyłącznie jako odstraszanie społeczeństwa. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2003 r., sprawy Ryszarda Józefa T., oskarżonego z art. 13 § 1 k.k. w związku z art. 280 § 2 k.k. w związku z art. 64 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26 listopada 2002 r., sygn. akt III K 286/02, zmienił zaska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 103, Sygnatura: II AKa 41/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w toku procesu o przestępstwo ścigane z urzędu powstanie możliwość zakwalifikowania czynu oskarżonego jako przestępstwa ściganego na wniosek, organ procesowy ma obowiązek umożliwienia pokrzywdzonemu wyrażenia woli ścigania sprawcy przez złożenie wniosku. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2003 r. sprawy A.W. F., oskarżonego z art. 190 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 119, Sygnatura: II AKa 87/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchylenie wyroku przez sąd odwoławczy w części dotyczącej orzeczenia o karze i przekazanie sprawy tylko w tym zakresie do ponownego rozpoznania stwarza prawomocność wyroku w zakresie orzeczenia o winie. W konsekwencji, ponowny wyrok sądu I instancji może być zaskarżony tylko w części orzeczenia odnoszącej się do wymiaru kary i w takim też tylko zakresie dopuszczalne jest rozpoznanie apelacji przez sąd odwoławczy. Z UZASADNIENIA Zbigniew W. oskarżony został o to, że w dniu 14 maja 1998 r. w [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, [82], 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU