STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 65, Sygnatura: III CZP 34/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie wszczętej na skutek skargi na czynności komornika, podlegającej wpisowi stałemu, wniesione przez adwokata lub radcę prawnego nieopłacone zażalenie na postanowienie sądu, od którego pobiera się ułamkową część wpisu stałego, podlega odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia opłaty. Sąd Najwyższy, w sprawie ze skargi dłużnika - "Kontrakt" Spółki Akcyjnej w L. przeciwko wierzycielowi - Zakładom Mięsnym "Łmeat - Łuków" Spółce Akcyjnej w Ł. na czynność komornika, po rozpoznaniu na posiedzeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 61, Sygnatura: III CZP 18/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może kontrolować wysokość żądanego przez stronę wynagrodzenia radcy prawnego, zatrudnionego przez nią na podstawie umowy o pracę, w zakresie przekraczającym stawki minimalne określone w przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. nr 154 z 1997 r., poz. 1013 z późn. zm.). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Państwowego PKP - Zakładu Nieruchomości w C. prze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 67, Sygnatura: I CKN 143/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo pierwokupu przewidziane w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. nr 30 z 1991 r., poz. 127 ze zm.) nie przysługiwało w wypadku sprzedaży użytkowania wieczystego wydzielonej fizycznie części nieruchomości, jeżeli na oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości sprzedawca dokonał - na podstawie zezwolenia na budowę - zabudowy, do której był zobowiązany. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 66, Sygnatura: I CKN 1212/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 114, poz. 412 ze zm.) przepisu - (...) - dotyczącego odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, nie wyłącza odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadach ogólnych. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Małgorzaty i Zdzisława małżonków B. przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i L [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 60, Sygnatura: I CKN 754/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koszty budowy lokalu mieszkalnego poniesione przez członka spółdzielni mieszkaniowej, będącego najemcą tego lokalu, przed uzyskaniem przydziału na zasadach prawa lokatorskiego, podlegają zaliczeniu na poczet wkładu mieszkaniowego. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Mirosławy S. przeciwko Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w W. o ustalenie, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 1998 r., uchyl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 95, Sygnatura: I CKN 301/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli roboty budowlane zostały wykonane wadliwie, inwestor może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi (art. 637 w związku z art. 656 k.c.) lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.). Wybór uprawnień wynikających z rękojmi nakłada na niego obowiązek wykazania, które konkretne prace obciążone są wadą. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Muzeum - Zamek w Ł. przeciwko Stanisławowi J. - Zakład Remontowo-Budowlany [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 88, Sygnatura: I CKN 1120/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu nakazowym toczącym się wskutek wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, niedopuszczalna jest zmiana powództwa polegająca na tym, że zamiast świadczenia pieniężnego z umowy, powód żąda zwrotu tej kwoty jako nienależnego świadczenia ze względu na nieważność tej umowy. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jürgena K. przeciwko "Konpol" Spółce z o.o. w W. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w War [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: I CKN 713/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Doręczenie wyroku z uzasadnieniem w następstwie wniosku złożonego przez ogłoszeniem wyroku nie uprawnia do wniesienia kasacji. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z odwołania Zofii G. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki z udziałem zainteresowanego Zakładu Energetycznego W. - Teren SA w W. o nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej, na skutek kasacji wniesionej przez pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 63, Sygnatura: IV CKN 1188/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest uzasadnione odrzucenie pozwu ze względu na niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie nie mającej cech sprawy cywilnej, jeżeli powód - w ramach nowych twierdzeń faktycznych, zgłoszonych przed wydaniem postanowienia - przedstawił okoliczności i zdarzenia, które mogą stanowić cywilnoprawne źródło jego żądań. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2000 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Piotra B. przeciwko Gminie Mia-sta G. i Skarbowi Państwa - Wojewodzie P. o zapłatę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 8, pozycja: 74, Sygnatura: I PKN 747/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 23-1 § 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2000 r. sprawy z powództwa Mirosława K. przeciwko Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w W. o odszkodowanie, na skutek kasacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, [83], 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU