STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 185/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 80 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mężczyzna który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Wynika z tego, że niezgodność uznania ze stanem rzeczywistym w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie uznania. Z UZASADNIENIA Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 1999 r. na rozprawie przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu sprawy z powództwa Krzysztofa P. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 147/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez pojęcie "działanie konkurencyjne" należy rozumieć działanie podejmowane w związku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegającej na osiągnięciu największych korzyści ze sprzedaży towarów. 2. W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) istotne jest to, żeby kopiowana zewnętrzna postać produktu mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ta możliwość pojawia się tylko wówczas, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 238/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. Nr 154, poz. 1013 z późn. zm.) nie dają podstaw do badania przez sąd orzekający o zwrocie kosztów procesu, czy w umowie ustalającej wysokość opłat stanowiących podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego uwzględniono charakter i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 977/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobisty charakter praw rolnika, wynikających z umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego, mających na celu zaspokojenie jego potrzeb powoduje, że wygasają one w razie śmierci rolnika. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego P. jako następcy prawnego Salomei P. przeciwko Januszowi P. i Teresie P. o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego, na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 30 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 211/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wynajmujący może skutecznie domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego po rozwiązaniu umowy najmu nawet po zbyciu nieruchomości obejmującej lokal użytkowy, jeśli w umowie sprzedaży zastrzeżono późniejsze wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży, tj. dopiero po opróżnieniu lokalu przez byłego najemcę. 2. O wysokości wynagrodzenia adwokata (radcy prawnego) decyduje umowa z klientem. Jeśli ustalone w niej nagrodzenie mieści się w granicach obowiązujących stawek - sąd je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 maja 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 128/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarga pauliańska jest instytucją materialnego prawa cywilnego. A zatem służy jedynie ochronie wierzytelności cywilnoprawnych. Takiego charakteru nie mają publicznoprawne wierzytelności przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. W doktrynie i orzecznictwie prawa przeważa pogląd o autonomii i partykularyzmie prawa podatkowego. Wyrazem takiego rozdziału jest niedopuszczalność stosowania instytucji prawa cywilnego w zakresie zobowiązań podatkowych, o ile nie wynika to wyraźnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy małoletnie dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej wobec niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców, a zatem ich miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy, jest to tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania, bowiem orzeczenie może być zmienione w każdej chwili, gdy zmienią się okoliczności faktyczne związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Nie jest to zatem równoznaczne z wyprowadzeniem się z lokalu w znaczeniu jego definitywnego opuszczenia, nawe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 31/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Walne Zgromadzenie - jako najwyższy organ spółdzielni - może wyrazić swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej spółdzielni, jeżeli tylko zostanie ona wprowadzona do porządku dziennego obrad we właściwym trybie. Jednakże w sprawach należących do kompetencji innych organów może ono podjąć wyłącznie uchwałę o charakterze opinii, postulatów, czy też zaleceń pozostawiających podjęcie decyzji ostatecznej organowi właściwemu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 1999 r. na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 128/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kognicja Prezesa Rady Ministrów w zakresie przesunięć mienia komunalnego w razie zmiany granic gmin, w braku porozumienia w tym przedmiocie zainteresowanych gmin, ogranicza się do przekazania określonego mienia komunalnego jednej gminy drugiej gminie i nie może być interpretowana rozszerzająco. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko Gminie B. o zapłatę, na skutek zażalenia powódki od postanowienia Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 58 § 1 k.c., nieważne są umowy pożyczki i aneksy do tych umów w przedmiocie odsetek umownych, zawarte niezgodnie z art. 203 k.h., tj. przez powoda będącego członkiem zarządu spółki z o.o. z pozwaną spółką z o.o., reprezentowaną przez innego członka zarządu tej spółki. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w G., wyrokiem z dnia 15 czerwca 1998 r., zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 56.446,56 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 36.000 zł od dnia 1 grudnia 1997 r. i od kwoty 20.446,56 [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, [83], 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU