STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 25, Sygnatura: II AKzw 434/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Faktyczna treść normy prawnej z art. 6 § 3 k.k.w. nie może być właściwie odkodowana bez powiązania jej z art. 18 § 2 i § 3 k.k.w., który jednoznacznie wskazuje, że w kwestiach niewymagających postanowienia, prezes sądu lub upoważniony sędzia wydaje zarządzenie (§ 2), zaś w kwestiach niewymagających postanowienia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny (§ 3). Jeżeli zatem określony przepis prawa karnego wykonawczego nakazuje, aby dana decyzja wydawana w tym postępowaniu miała [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: II AKa 142/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zgodnie z art. 193 § 1 k.p.k., biegłego powołuje się w sytuacji, gdy stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Wypowiadając się na temat zakresu znaczeniowego pojęcia „szczególne okrucieństwo” w kontekście znamion czynu zabronionego zgwałcenia, biegły wykroczył poza swoje kompetencje procesowe oraz zakres przedmiotowy opinii wyznaczony postanowieniem sądu o jego powołaniu. 2. Poddanie się innej czynności seksual [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Zwrot opłaty od skargi na przewlekłość postępowania karnego na tle porównawczym w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 10, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
dr Czesław Paweł Kłak Zakład Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zwrot opłaty od skargi na przewlekłość postępowania karnego na tle porównawczym w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki[1] w art. 17 ust. 3 reguluj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – w dniu jubileuszu 20-lecia jego powołania

Rocznik: 2011, miesiąc: 6, pozycja: 11, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu – w dniu jubileuszu 20-lecia jego powołania Jubileusze zawsze skłaniają do refleksji, podsumowań, oceny znaczenia i dorobku, co stało się udziałem zabierających dotychczas głos przedstawicieli sądów apelacyjnych. Nie ma więc potrzeby powtarzać, że sądy apelacyjne już na trwałe wpisały się w obraz polskiego wymiaru sprawiedliwości. Warto natomiast przypomnieć historię tego sądownictwa oraz ludzi, którzy tworzą Sąd Apelacyjny w Poznaniu, bo to ich praca składa się [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 83/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedmiotem bezpośredniego działania czynu polegającego na wystawieniu faktury lub rachunku w sposób nierzetelny jest również faktura pusta (fikcyjna) – tj. obrazująca zdarzenie, które nie miało miejsca w rzeczywistości. Wystawca takiej faktury ma obowiązek uiścić podatek należny w niej wykazany (art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług), jednakże odbiorca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tej faktury. Jeżeli zatem odbiorca faktury pustej dokona od [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 328/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dokument z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. powinien być tą wyceną majątku spółek przejmowanych, która służy do wyliczenia parytetu wymiany wskazanego, jako obligatoryjny element planu podziału z art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadzi do zaakceptowania sytuacji, w której załącznikiem do planu podziału jest dokument pozbawiony znaczenia w procesie połączenia, a jednocześnie brak jest danych, które akcjonariusze i biegły rewident powołany przez sąd rejestrowy w trybie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 7, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 141/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obowiązujący obecnie Kodeks karny z 1997 r. wyraźnie oddziela winę od podmiotowej strony czynu, umyślności albo nieumyślności, zaliczając umyślność i nieumyślność do zespołu ustawowych znamion czynu, to w każdym opisie czynu zarzucanego jako przestępstwo, znamię umyślności albo nieumyślności powinno być także dokładnie opisane (w przypadku umyślności rodzaj zamiaru). Dotyczy to, co oczywiste, także czynu przypisanego w wyroku – art. 413 § 2 pkt 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: II AKzw 412/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Szczególnie uzasadniony przypadek na gruncie przepisu art. 51 k.k.w., to zaistnienie po wydaniu wyroku orzekającego grzywnę, koszty sądowe lub środek karny, takiego zdarzenia, które powoduje, że rozstrzygnięcie to staje się dla skazanego i jego najbliższych nadmiernie represyjne, niesprawiedliwe w odczuciu społecznym. Z taką sytuacją mielibyśmy zaś do czynienia, gdyby skazanego i jego rodzinę dotknęło zdarzenie nagłe, porównywalne z klęską żywiołową (np. pożar, powódź, inna katastrofa lub ciężka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 48/11
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne w sprawie karnej o wznowienie postępowania, badanie zasadności wydania wyroku przez sąd cywilny państwa obcego, o którego wykonalności na terytorium RP zadecydowano prawomocnie w wyniku przeprowadzenia przewidzianych w tym względzie postępowań cywilnych przez sądy polskie. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w sprawie Tadeusza S., skazanego z art. 296 § 1 i § 3 k.k., po rozpoznaniu wniosku obrońcy skazanego, w przedmiocie wznowienia postępowania, oddala wniosek ( [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 maja 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 9, pozycja: 27, Sygnatura: V ACa 617/10
Data wprowadzenia do systemu: 18-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. nr 102, poz. 651), państwowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W wyniku zrzeczenia się użytkowania wieczystego prawo to wygasa, a na Skarb Państwa, będący właścicielem nieruchomości, przechodzi własność budynków i innych budowli (art. 235 § 2 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, [83], 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU