STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 6, pozycja: 37, Sygnatura: II AKa 52/03
Data wprowadzenia do systemu: 23-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Weksel in blanco jest dokumentem uprawniającym do otrzymania określonej sumy pieniężnej w rozumieniu art. 310 § 1 k.k. Z chwilą złożenia na nim swojego podpisu wystawca wie, że mogą być wpisane do niego dane, które wywołać mogą określone skutki prawne w sferze obrotu publicznego, jak też stanowić mogą przeciwko dłużnikowi tytuł egzekucyjny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 6, pozycja: 63, Sygnatura: II AKz 198/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Należy pamiętać o tym, że choć ważne jest by badania psychiatryczne były jak najbardziej wszechstronne, a zatem dostarczały jak najwięcej informacji o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, to jednak kierowanie na obserwację psychiatryczną musi być poprzedzone rzetelną analizą przesłanek, które za nią przemawiają. Chodzi przecież o to, by wchodziła ona w grę tytko wtedy, gdy jest rzeczywiście niezbędna, bo niejednokrotnie wiąże się z nią, zwłaszcza dla osób czynnych zawodowo - jak oskarżony - [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 101, Sygnatura: II AKa 20/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu sąd uprzedza strony (art. 399 § 1 k.p.k.). Zatem ten organ jest uprawniony dokonać oceny, czy na danym etapie postępowania w sposób wyraźny zarysowała się taka możliwość. Nie można żądać od sądu aby uprzedzał strony o możliwości przyjęcia innej kwalifikacji prawnej czynu, jeżeli nie wynika to z oceny - chociażby wstępnej - już przeprowadzonego materiału dowodowego. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2003 r. sprawy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 marca 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKa 365/02
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współsprawcą przestępstwa podrobienia czeku jest nie tylko ten, kto wpisuje własnoręcznie na jego awersie dane, ale także ten, kto – obejmując swoim zamiarem podrobienie czeku – dane niezbędne do jego wypełnienia, w tym celu, osobie tego dokonującej, przekazuje. W ten sposób, ta osoba, te dane – w tym imię i nazwisko uprawnionego do realizacji czeku – przekazująca staje się współsprawcą czynu z art. 310 § 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 6 marca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2003 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: II AKa 12/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oczywiście nie dotyczyła tylko bezpośredniej walki zbrojnej, ale także musiała obejmować rekwizycję żywności, odzieży, uzbrojenia, czy innego wyposażenia pomocnego w codziennym życiu zbrojnego oddziału i skoro taka rekwizycja dokonywana była na rozkaz, a nie w celu osiągnięcia korzyści dla poszczególnych osób – nie można tych czynów wyłączyć z zakresu działalności, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uzna [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 115, Sygnatura: II AKa 41/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowne uprawnienia do dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania ustawa (z dnia 23 lutego 1991 r.) generalnie daje tylko tym osobom (bądź ich spadkobiercom), które w sposób bezpośredni i realny dotknięte zostały represjami wynikającymi z wydania wobec nich orzeczenia przez określone organy, bądź też pozbawiono ich życia, bądź wolności. Tym samym, za represje uprawniające do określonych roszczeń nie może być uznana sama teoretyczna możliwość nastąpienia wskazanych wyżej zdarzeń, nawet jeśli b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 586/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo posłużenia się przez ustawodawcę w art. 253 § l k.k. liczbą mnogą (ludźmi), to dla bytu przestępstwa tam opisanego wystarczająca jest transakcja, której przedmiotem jest jedna osoba. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2003 r., sprawy Pawła P. i innych, oskarżonych o przestępstwo z art. 253 § 1 k.k. i inne, na skutek apelacji oskarżonych i prokuratora, od wyroku Sądu Okręgowego w L. z dnia 5 lipca 2002 r. - utrzymał w mocy zaskarżony wyrok w części dotyczącej czynu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 8, pozycja: 84, Sygnatura: II AKo 448/02
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Samo zgłoszenie nowych faktów i dowodów nie oznacza, iż niejako automatycznie sąd rozpoznający wniosek zobligowany jest do wznowienia postępowania. Nowe fakty i dowody podlegają ocenie tego sądu dokonywanej - należy to dobitnie podkreślić - w ścisłym powiązaniu z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie w toku jej rozpoznawania przez sąd I, ewentualnie II instancji. Z UZASADNIENIA Wojciech N. skazany został wyrokiem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2001 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 5, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 57/03
Data wprowadzenia do systemu: 12-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ilekroć sąd I instancji, działając w oparciu o art. 263 § 7 k.p.k., po wydaniu pierwszego wyroku stosuje po raz pierwszy tymczasowe aresztowanie oskarżonego, to może ono nastąpić także na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Arkadiusza K., oskarżonego o przestępstwo z art. 263 § 1 k.k., art. 258 § 2 k.k. i inne, zażalenia wniesionego przez obrońcę oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego we W. z dnia 24 stycznia 2003 r., sygn. akt III K 98/ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2003 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 112, Sygnatura: II AKz 61/03
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguła przedłużania tymczasowego aresztowania na czas wskazany w § 7 art. 263 k.p.k. obowiązuje także po uchyleniu wyroku sądu I instancji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Z UZASADNIENIA Wskazanym wyżej postanowieniem, Sąd Okręgowy w W. utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie stosowane wobec Grzegorza Sz. i Pawła G. i określił czas jego trwania do dnia 7 czerwca 2003 r. Zażalenie na to postanowienie złożył oskarżony Paweł G., wnosząc o zamianę tymczasowego aresztowania n [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, [83], 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU