STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 5, pozycja: 64, Sygnatura: III CZP 19/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o orzeczenie przepadku świadczenia na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 412 k.c. Skarb Państwa reprezentuje Minister właściwy do spraw finansów publicznych (podległe mu jednostki organizacyjne). Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Prokuratora Rejonowego Sz.-Z. oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Delegaturę Ministerstwa Skarbu Państwa oraz I Urząd Skarbowy w S. przeciwko Marcinowi T. o orzeczenie przepadku świadczenia i zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 98, Sygnatura: I CKN 792/98
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postanowienia antymonopolowe, zawarte w art. 25-28 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44, poz. 202 z późn. zm.) są przepisami odrębnymi w stosunku do przepisów ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (Dz.U. nr 52 z 1999 r., poz. 547 ze zm.). Zgłoszenie Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów faktu zawarcia umowy, o której mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o naro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 9, pozycja: 99, Sygnatura: III CZP 7/00
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana stanu prawnego, będącego podłożem poważnych wątpli-wości powziętych przez sąd drugiej instancji przy rozpatrywaniu apelacji (zażalenia), dokonana po wydaniu przez sąd drugiej instancji postanowienia o przedstawieniu Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia, uzasadnia odmowę podjęcia uchwały. Sąd Najwyższy, w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości K. Dyrekcji Inwestycji w K. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Wojewodę M [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2000 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 6, pozycja: 73, Sygnatura: III RN 150/99
Data wprowadzenia do systemu: 21-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba prowadząca profesjonalną działalność gospodarczą ponosi ryzyko ekonomicznych skutków domniemania z art. 46a ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (jedn. tekst: Dz.U. nr 71 z 1994 r., poz. 312 ze zm.), że towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy i znajdujące się w jej posiadaniu nie były poddane kontroli celnej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2000 r. sprawy ze skargi Genowefy N. - Przedsiębiorstwo Handlowe "T.-P." na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: III RN 96/98
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 56 ust. 2 w związku z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. nr 105, poz. 509 ze zm.) jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) oraz art. 1 Protokołu nr 1 do ratyfikowanej przez Polskę w 1993 r. Konwencji z dnia 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzona w Rzym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 110, Sygnatura: I CKN 450/98
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez wnioski o charakterze porządkowym, o których mowa w art. 230 § 2 Kodeksu handlowego, należy rozumieć tylko takie, które dotyczą sposobu rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia wspólników, sposobu głosowania i podejmowania uchwał; takiego charakteru nie mają wnioski o zmianę składu zarządu i rady nadzorczej. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2000 r. w na rozprawie sprawy z powództwa Antoniego T. przeciwko przedsiębiorstwu Robót Termoizolacyjnych i Ant [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2000 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 11, pozycja: 13, Sygnatura: III CKN 731/99
Data wprowadzenia do systemu: 20-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciele wymienieni w art. 954 pkt 2 k.p.c., którzy złożyli zestawienie wierzytelności publicznoprawnych, mają obowiązek przed prawomocnym przysądzeniem własności złożyć również tytuły wykonawcze pod rygorem utraty uczestnictwa w podziale sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1036 k.p.c.). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 lutego 2000 r. sprawy z wniosku Powszechnego Banku Gospodarczego SA Oddziału w K. z udziałem Zofii i Józefa małżonków B. o egzekucję z nieruchomo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 111, Sygnatura: III CZP 36/99
Data wprowadzenia do systemu: 28-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uprawnienia fundatora dotyczące powoływania organów fundacji nie przechodzą na jego następcę prawnego. Sąd Najwyższy, w sprawie z wniosku Zarządu Fundacji Przekształceń Własnościowych "Instal" z siedzibą w P. o wpis do rejestru, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 1 lutego 2000 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, postanowieniem z dnia 14 października 1999 r., sygn. akt XVI GA 52/99, do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 k.p.c.: "Czy w sytuacji - gdy w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II CKN 702/98
Data wprowadzenia do systemu: 20-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli dłużnik, który otrzymał w przelewie pisemne zawiadomienie pochodzące od zbywcy, spełnił świadczenie do rąk nabywcy wierzytelności, jego zobowiązanie wygasa, choćby umowa przelewu była nieważna lub pozbawiona skutków prawnych - chyba że w chwili spełnienia świadczenia wiedział on o jej nieważności lub nieskuteczności. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2000 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Budowlanego "Metex" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością we W. p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2000 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 12, pozycja: 136, Sygnatura: III CZP 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 03-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie wniesione na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. Nr 121, poz. 592) przez biegłego rewidenta, ukaranego przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny drugiej instancji karą dyscyplinarną zawieszenia w czynnościach zawodowych na okres od roku do lat 3, Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje jednoinstancyjnie z udziałem uczestników: obwinionego, rzecznika oraz pokrzywdzonego, stosując przepisy o postępowaniu nieprocesowym. Sąd Naj [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, [84], 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU